Till innehållet

Internetbaserad interaktiv utbildning riktad till föräldrar vars barn fått diagnos autism

Projektet drevs av: Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne, Barn- och ungdomshabilitering

Beskrivning av projektet

Region Skåne ska i samverkan med Autism och Aspergerföreningen utveckla en webbaserad utbildning för föräldrar vars barn i åldern 0-6 år nyligen fått diagnos inom autismspektrumtillstånd.  

 1/Region Skåne ska tillsammans med Autism och Aspergerförbundet utveckla, testa och implementera en webbaserad interaktiv utbildning. Målgrupp är föräldrar vars barn i åldern 0-6 år nyligen fått diagnos inom autismspektrumtillstånd. Utbildningen ökar tillgängligheten och blir ett komplement till den lärarledda utbildningen som ges i Region Skåne idag. Om utbildningen visar sig fungera väl kommer den att kunna spridas till andra landsting/regioner i Sverige. 2/ Framtaget konceptet att ligga till grund för webbutbildningar för andra målgrupper.  

Det övergripande målet är att föräldrar tidigt ska få kunskap om vad diagnosen innebär för att kunna förstå och bemöta sitt barn på bästa sätt. Föräldraskapet stärks och kan leda till en mer fungerande vardag för hela familjen. Föräldrar ska genom utbildningen också få kunskap om  de tidiga, intensiva insatsernas betydelse för barnets utveckling, samt om sin egen roll i detta arbete. Ett annat viktigt mål med utbildningen är att föräldrar ska kunna utbyta erfarenheter med varandra och få svar på egna frågor från professionella.  

Projektgruppen består av såväl intern som extern expertis inom autismområdet, representanter för Autism- och Aspergerföreningen, en intern IT tekniker, en representant från Fou-enheten samt en projektledare. Projektgruppen har under hösten haft fem halvdagsmöten samt ett tvådagars internat. Konceptet för utbildningen börjar ta form och ett antal moduler i utbildningen håller på att fyllas med innehåll. Stor vikt kommer att läggas vid att utbildningen, förutom text ska innehålla rikligt med exempel och genom t ex filmer, bilder och animationer gestalta såväl problematik som strategier att överbrygga svårigheter. Kontakter med ett par produktionsbolag för produktion av dessa gestaltningar har initierats och en upphandling av deras tjänster kommer att göras i början på nästa år. En tidplan har tagits fram liksom en fördelning av ansvarsområden för de olika modulerna. I mitten av våren beräknas ett par moduler vara klara att testas av referens- och/eller fokusgrupp. Styrgruppen består av divisionschef, verksamhetschef och Fou-chef inom Habilitering & Hjälpmedel, Region Skåne, en representant för Autism- och Aspergerföreningen samt projektledaren. Styrgruppen har haft två möten under hösten där bl. a målgruppen avgränsats och definierats.

Representanter från Autism och Aspergerföreningen deltar i samtliga projekt- och styrgruppsmöten. En referensgrupp/fokusgrupp med föräldrar till små barn med autism ska rekryteras via föreningen och kommer att ge feedback under hela utvecklingen av utbildningen.  

En representant i projektgruppen ingår också i Resursgruppen för autism i Region Skåne och det finns därmed en naturlig möjlighet till informationsutbyte mellan grupperna. Kontakter har knutits med Habilitering& Hälsa, Stockholms läns landsting som har erfarenhet av att utveckla en webbaserad utbildning för ungdomar inom autismspektrumtillstånd, varifrån vi har fått många kloka råd och synpunkter. Projektet har också haft kontakt med Västra Götaland där man håller på att samla befintligt och nytt material till en webbutbildning för föräldrar till barn med autism.  

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Kontakt

Ort
Kristianstad

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.