Till innehållet

Järvas unga skall synas och höras

Projektet drevs av: Verdandi Stockholm

Beskrivning av projektet

Verdandi Tensta-Rinkeby har startat projektet tillsammans med 3 lokala hyresgästföreningar. Samarbetar med skolor, Lokala BRÅ, närpolis. Projektet fokuserar på att ge ungdomar verktygen att kunna påverka sin vardag skapa bra verksamheter.

Skapa en samsyn bland alla aktörer i området kring unga och ungas uppväxtvillkor. Öka ungas inflytande över deras vardag. Få en ökad trygghet och trivsel. Förebygga social oro. Skapa meningsfulla fritidsaktiviteter där unga leder yngre. Visa på den mångkulturella kraftens förmåga att förändra och förbättra.

Metodutbildade ungdomar självständigt leder stora delar av ungdomsverksamheten. 12-14 ungdomar i denna roll. De skall rolla en kille och en tjej per pass, med jour och bakjour. Tillsammans med samarbetspartners skapa tryggare och trivsammare bostadsområden. Trygghetsmätningar via bl.a. Brå, bostadsbolagen och Stadsdelsförvaltningarna. Stimulera ungdomar att delta vid nämndsammanträden och andra beslutande församlingar, där ungdomsfrågor behandlas. Få dem att föra ungdomars talan. Minst ett 20-tal aktiva ungdomar. Alla deltagare i ungdomsverksamheten skall ha stor insikt i demokratifrågor och mänskliga rättigheter. Bl.a. genom praktiskt erfarenhetsutbyte med Verdandi Stockholmskretsens internationella arbete i Kongo. Alla deltagare skall veta innebörden i barnkonventionen och alla människors lika värde. Metodutbildade ungdomar skall fungera som informatörer och uppsökare i verksamheten. Vi räknar med 16-18 ungdomar i denna roll.

Vi bedömmer att projketet har goda förutsättningar att kunna drivas vidare och permanentas bl.a. med stöd av Stockholms stad, Järvalyftet, stadsdels-förvaltningar, bostadsbolag och ev.försäkringsbolag. Spridningseffekterna har varit ganska stora utifrån den korta tid projektet verkat. Eftersom forskarteamet vid Örebro Universitet Hälsoakademin följer delar av vår målgrupp åldersmässigt, har de i rapporter beskrivit bl.a. betydelsen av ungas inflytande för ungas hälsa och utveckling. Vi är nu också ett av alla de ”Stockholmsprojekt” som skall utvärderas inom ramen för Arvsfondens egen utvärdering. Mycket spännande.
Vår egen omfattande dokumentation både via dagboksanteckningar, återkommande grupputvärderingar m.m. är viktig. Vi håller på att klippa ihop lite olika filmer som beskriver delar av vårt arbete.

Vi har diskuterat och genomfört en del insatser där ungdomarna självständigt lett och genomfört olika insatser. 64 ungdomar gett sin syn på upplägg, innehåll och på vilket sätt de är beredda att göra egna ideella insatser. Det är deras åsikter på hur ett verkningsfullt förändringsarbete skall gå till som skall styra projektet. Ungdomarna har en egen central roll under hela projektet. De skall leder, genomför och utvärderar fortlöpande. I stort sett alla arbetsuppgifter från uppsökande verksamhet, informationer, öppethållande till att agera på ex. nämndsammanträden är deras roller. Metodutbildade ungdomar leder självständigt stora delar av ungdomsverksamheten. Vi räknade 12-14 vi är nu 22 ungdomar i denna roll. De rollar en kille och en tjej per pass, med jour och bakjour bestående av vuxna och anställda. Vi har metod utbildat 26 ungdomar i att fungera som informatörer och uppsökare i verksamheten.

3 lokala hyresgästföreningar, skolorna och föräldrar. Men även samarbetet med Stadsdelsförvaltning, socialtjänst, fältassistenter, polis, Lokala BRÅ m.fl. fungerar bra. Samarbetet har sett lite olika ut. Samarbetet med ex. skolorna har varit mycket nära och intensivt. Ständiga erfarenhets och informationsutbyten för att stötta ungdomar och föräldrar. Vår slussning av unga till Verdandis verksamhet efter skolan, har fördjupat samarbetet med skolan. Vi har funnits i skolor varje vecka under minst 3h/dag. Vissa skolor har vi funnits flera dagar i veckan måndag till fredag. Samarbetet med närpolis har förutom informationsutbyten, handlat om att Polisen också finns i bl.a. skolor som kontaktpoliser. Att de etablerar förtroendefulla relationer med ungdomar. Samarbetet i forumet ”samtidigt först” har utvecklat gemensamma strategier för att öka tryggheten i områdena.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2012 och avslutades i maj 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2012 och avslutades i maj 2015.

Kontakt

Ort
Tensta-Rinkeby

Liknande projekt

  • Unga mot extremism

  • Demokratiodling

    Detta är ett stadsodlingsprojekt, med fokus på demokratifrågor, som ska genomföras med unga i Stockholms förorter. Arbetet börjar i Botkyrka men ska…

  • Du kan, jag kan - en vändpunkt för unga i utanförskap

    Projektet ska genom musik fostra ungdomar i utanförskap att närma sig själva och formulera sina känslor i enlighet med en musikpedagogisk tradition.…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.