Till innehållet

Kompis - Jag är bara en påse med pengar

Projektet drivs av: Maskrosbarn

Beskrivning av projektet

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som arbetar aktivt för att ge barn som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk förutsättningar att bryta sitt sociala arv och forma sin egen framtid.

Socialtjänsten har tillhandahållit samma insatser under mycket lång tid och enligt oss på Maskrosbarn inte reflekterat kring eller utvärderat insatsernas effekter, detta ger ungdomar i vår målgrupp negativa konsekvenser när de är som mest i behov av stöd och skydd. Syftet med studien är att ta till vara på ungdomars egna upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar kring insatser från socialtjänsten. Genom deras berättelser och svar vill vi förändra socialtjänstens sätt att tänka kring insatser och barns delaktighet i beslutsprocessen. Vi vill genom studien få berörda professionella att tänka nytt och utveckla de insatser som finns samt utforma nya om barnens behov inte blir helt tillgodosedda av de insatser som finns idag. 

Kortsiktiga mål och effekter Genomföra 70 enkätintervjuer med ungdomar Genomföra fokusgruppintervjuer med 15 ungdomar  Genomföra referensgrupper med 6 ungdomar  Låta ungdomar komma till tals och uttrycka sina upplevelser av insatser Använda empowerment – Voice som teoretisk utgångspunkt Ungdomarna kommer i högre grad kunna uttrycka deras behov och göra sin röst hörd på socialtjänsten Ungdomarna skapar konkreta tips och verktyg till professionella att arbeta med Socialtjänsten kommer att inspireras till konkret förändring Socialtjänsten kommer i högre grad prata om insatser och effekter av dem Långsiktiga mål effekter Förändra den sociala barnavården genom att barn ska få vara delaktiga vid insatser och att insatserna ska utformas efter deras behov. De insatser som finns ska ifrågasättas, utvärderas och utvecklas. 

Projektets målsättning är att utforma nya insatser utifrån vår målgrupp av ungdomars behov. Maskrosbarn samverkar med ett flertal kommuner i Sverige som är intresserade av att använda sig av projektets resultat. 

Projektet är utformat tillsammans med en grupp av ungdomar som alla har stora erfarenheter av insatser från socialtjänsten. Vi kommer att möta ca 100 ungdomar i projektet, deras tankar, åsikter, behov och intressen kommer helt att styra resultatet och arbetet med studien. 

Vi samverkar med forskaren Annemi Skerfving och socionomen Stina Michelson i arbetet kring intervjustudien. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • #skolmöten

    Projekt #skolmöten syftar till att skapa ett sammanhang och en metod för att få nyanlända och etablerade ungdomar att mötas, relatera och knyta…

  • Afrosvenska akademin

  • Akademien (tidigare Jämställdhetsakademien)

    Projektet syftar till att ge organisationer i det unga civilsamhället praktiska verktyg för att förbättra jämställdheten och utmana maktobalansen…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.