Till innehållet

Kreatech - Kreativ teknologi i och utanför klassrummet

Projektet drevs av: Föreningen Stapelbädden

Beskrivning av projektet

Med Kreatech bygger vi en ”kreativ verkstadsmiljö” där unga får plats att experimentera med digital teknik och praktiska byggprojekt. Det vänder sig dels till skolor men även till barn och unga under deras fritid.

Sverige faller i internationella kunskapsmätningar och antalet utexaminerade lärare inom naturvetenskapliga ämnen har mer än halverats det senaste 10 åren. Den senaste Pisa-mätningen som publicerades i början av december visar att svenska elevers resultat försämrats kraftigt i både matematik, och naturvetenskap. Sverige hade den största resultatförsämringen av alla länder, och ligger nu genomgående under OECD-snittet. I ett samhälle där tekniken tar allt större plats och där den också innebär stora möjligheter är det viktigt att bryta den trenden. Vi tror att man kan göra det genom att låta barn och unga närma sig tekniken på sina egna villkor, och på ett sätt som de kan relatera till. Det finns också mycket som pekar på att ”verklighetsbaserat lärande” gör att barnen känner större ansvar för lärandeprocessen och genom att hitta praktiska tillämpningsområden kan man också ta till sig det man lärt sig på ett bättre sätt.  

Inom ramen för det här projektet ska barn och unga lära sig att hantera programmering och grunderna i elektronik via ett skräddarsytt utbildningsprogram som utgår från lekfulla hands-on-projekt som förmår skapa en fruktbar balans mellan teori och praktik. Den här delen sker med fördel inom ramen för ordinarie undervisning, tillsammans med skolor. Istället för konventionella undervisningsmaterial använder vi här specialdesignade och kostnadseffektiva ”lab-kit” som innehåller mjuk- och hårdvara för olika ”mini-experiment” som eleverna får utföra. Experimenten är utgångspunkten för lärarna när de hjälper eleverna att gå från att vara ”användare” till att också skapa egna projekt. Det ger också läraren en möjlighet att inte bara fungera som ”kunskapsöverförare” utan att snarare ta rollen som moderator eller processledare. Detta blir särskilt viktigt när man arbetar med ett ämne där kunskap är färskvara och där läraren ibland måste ta hjälp av elever som emellanåt är mer uppdaterade. Inledningsvis vill vi arbeta med sex olika skolor; åk. 6 – gymnasiet, under de första 12 månaderna. Därefter utvärderar med ambitionen att öka antalet skolklasser löpande. Urvalet sker i samarbete med lärarutbildningen på Malmö högskola.

Arduino verkstad För att ge oss den nödvändiga kompetensen inom området ingår vi i ett samarbete med forskningsföretaget Arduino Verkstad, som har stor erfarenhet av att arbeta med barn och digital teknologi. De är främst inriktade på forskning och utbildning och grundaren David Cuartielles har varit med och utvecklat utbildningsmodeller för digital teknologi som numera är standard på ett antal eftergymnasiala utbildningar i Sverige. Företaget har också utbildat lärare som verkar inom olika utbildningssystem världen över, och nyligen designade man ett stort projekt på temat teknik och utbildning som man har implementerat i läroplanen på 24 grundskolor i Spanien. Malmö högskola: I projektet kommer vi därför att samarbeta med både lärarutbildningen på Malmö högskola och med den grupp som arbetar centralt med frågeställningar kring det utvidgade klassrummet. Den grundläggande frågeställningen som vi arbetar med just nu (och som kan komma att förändras/utvecklas) formulerar vi enligt följande: Hur kan vi skapa förutsättningar för ett hållbart, långsiktigt och entreprenöriellt lärande som bygger på ett aktivt deltagande från de som lär och som innefattar ett uppnående av en fruktbar balans mellan imitations- och innovationsförmågor samt mellan teori och praktik?

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2014 och avslutades i april 2017.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

  • Myter och verkligheter

    Projektet ska stärka norrländska hbtqi-ungdomars identitet, psykisk hälsa och känsla av geografisk tillhörighet.

  • Integration på riktigt

    Projektet ska utveckla en kreativ metod, grundad på evidensbaserat forskningsmaterial, för att minska fördomar, utanförskap och rasism hos ungdomar…

  • Mitt liv Min rättighet

    Projektet ska uppmärksamma och underlätta situationen för nyanlända ungdomar som lever med hedersnormer.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.