Till innehållet

Kumulus - För barn med frihetsberövade föräldrar eller andra närstående

Projektet drevs av: Föreningen Öppen Gemenskap

Beskrivning av projektet

Kumulus finns för barn och unga i Umeå med omnejd som har eller haft en familjemedlem i fängelse, häkte eller fotboja. I den situationen kan det vara skönt att ha någon att vända sig till för stöd, få svar på frågor och känna att man inte är ensam.

Då en familjemedlem blir frihetsberövad på grund av brott straffas indirekt också barnen och ungdomarna i familjen, trots att de är helt oskyldiga till brottet. Situationen kan för många barn och unga innebära en kris med många frågor och känslor som både skam, ilska, sorg och saknad. I detta läge är det viktigt att det finns någonstans att vända sig för att få stöd och söka svar på frågor som dyker upp samt att märka att man inte är ensam om sin situation. Trots att barn till frihetsberövade har samma rättigheter som alla andra barn är de fortfarande en osynlig grupp och i norra delen av landet saknas helt stöd och insatser målgruppen. Uppskattningsvis är det ca 10 500 barn som varje år har en förälder frihetsberövad, och siffran uppgår i 30 000 om föräldrar med frivårdsinsatser räknas in. Kumulus i Umeå erbjuder som första ort i norra Sverige ett riktat stöd till målgruppen.  Kumulus arbetar utifrån FN:s barnkonvention med barnets bäst i fokus och erbjuder enskilt stöd för barn, unga och deras anhöriga, med utgångspunkt i varje barns unika behov och situation. Till detta erbjuder Kumulus gemensamma roliga aktiviteter och en öppet hus-verksamhet som en trygg mötesplats där barn till dömda föräldrar kan träffa andra i liknande situation, och på sikt erbjuds också en pedagogisk stödgrupp som löper terminsvis utifrån stödgruppsmodellen  ”Har alla här en förälder i fängelse?”.

Målet med projektet Kumulus är att barn och unga ska uppleva att situationen frihetsberövningen innebär ska bli mer begriplig och hanterbar. Kumulus finns för att de unga ska ha ett ställe att vända sig till för att bli få stöd, bli lyssnad på, få svar på frågor, hjälp att hantera motstridiga känslor och få uppleva att de inte är ensamma om sin situation. Kumulus stöttar även barnets anhöriga för att de på bästa sätt ska kunna finnas som stöd för barnet. Målgruppen är barn och unga från 3 år och uppåt, som bor i Umeå med omnejd. En viktig del av projektet är också att öka kunskapen om situationen för dessa barn och unga, både gentemot myndigheter och allmänheten. Kumulus övergripande mål är att motverka psykisk ohälsa både i nuet och på lång sikt.

Under projekttiden är kunskapsspridning och synliggörande en viktig beståndsdel i Kumulus. Genom att uppmärksamma en målgrupp i behov av stöttning och förståelse verkar Kumulus för att stöd för målgruppen blir en permanent och självklar stödinsats staden erbjuder sina invånare. Kunskapsspridningen syftar också till att både kriminalvårdare, lärare, poliser och grannar i framtiden kan möta de unga med mer förståelse för deras situation. Kumulus verkar också regionalt och kommer dela sin kunskap om projektet med andra städer i norra delen av landet i syfte att fler liknande verksamheter startas upp.

Projektet Kumulus bygger på vad barn, unga och deras föräldrar själv efterfrågat då de hamnat i denna situation. 2012 färdigställdes en större europeisk undersökning om förutsättningarna för dessa barn, där 50 av dem var svenska barn som beskrev sin situation och sina behov. Det framgick att svenska barn i denna målgrupp har märkbara behov av stöd och hjälp i samband med att föräldern är intagen. Ett exempel på stöd som upplevts hjälpsamt är stöd på grupp- eller individnivå via ideella organisationer, där barnen fått sätta ord på sina känslor. Barnen själva säger att de behöver mest hjälp med hur de mår - ett känslomässigt stöd. Barnens föräldrar pekar på behov av information till dessa barn (Kriminalvården Rapport 2010:183). Varje barn har sin egen unika upplevelse av förälderns frihetsberövande. Det barnen har gemensamt är att kontakten och relationen med föräldern påverkas av att föräldern begått brott och frihetsberövats. Detta innebär att Kumulus utgår från varje enskilt barn och dennes specifika behov av stöd. I utformandet och planerandet av de gemensamma träffarna är barnens och de ungas intresse och behov en bärande utgångspunkt. I de gemensamma träffarna är det ingen hemlighet att alla har erfarenhet av att ha en familjemedlem frihetsberövad, och var och en bestämmer själv om de vill prata om det eller inte.

Kumulus samarbetar med riksorganisationen i frågan; Bufff – Barn och unga med förälder/familjemedlem i fängelse. Samarbetet handlar både om att ta del av Bufff:s arbetssätt , kunskap och erfarenheter, samt att Kumulus kan finnas till hands för dem i frågor och ärenden som rör den norra delen av landet. På samma sätt samarbetar Kumulus med andra ideella aktörer inom ämnet, bl.a. Solrosen på Räddningsmissonen i Göteborg. För att nå ut lokalt till de familjer som har glädje och behov av Kumulus sker ett ständigt samarbete och nätverkande med både kriminalvårdens verksamheter, skola och verksamheter övrigt. Kriminalvården bidrar i samarbetet också med mycket sakkunskap om hur det fungerar inom kriminalvården och annat som barnen och de unga behöver få svar på.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2015 och avslutades i oktober 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2015 och avslutades i oktober 2018.

Kontakt

Liknande projekt

  • Kunskaporama

    Kunskaporama är ett generationsövergripande projekt som värnar barn och ungas rätt till utlärning och syftar till att tillvarata och tillgängliggöra…

  • Läkekonst

    Konstnärligt arbete med långtidssjuka barn och deras hemklasser. Vi jobbar även med andra grupper av unga som inte självklart kan ta del av det…

  • "Det tillåtande rummet" - delaktighet, fantasi och förståelse

    Syftet med projektet är att i en kontinuerlig process av konstnärliga workshoppar engagera målgruppen och samarbetspartners för att tillsammans…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.