Till innehållet

Kunskapsnätet

Projektet drevs av: Personskadeförbundet RTP och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Beskrivning av projektet

Projektet ska bygga upp ett deltagarstyrt digitalt nätverkför för att stärka och rusta personer med funktionsnedsättning för intressepolitiskt arbete och medverkan i exempelvis brukarråd och arbetsgrupper hos myndigheter.

PROJEKTET syftar till att stärka enskilda personer med funktionsnedsättning, så att de kan utöva sina medborgliga rättigheter och skyldigheter. Genom arbetsformen kan de personer få krafter att skapa förändring i sina liv. För de personer som söker en annan arbetsform för sitt ideella engagemang, än den som det traditionella föreningslivet vanligtvis erbjuder, ger Kunskapsnätet en ny plattform att engagera sig i - nämligen framför datorn i sitt eget hem. Något som är viktigt om man, av olika skäl som t ex smärta, trötthet eller otillgänglighet, inte kan eller orkar vara med på de mer traditionella fysiska mötena. Sedan FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ratificerades i Sverige har förfrågningarna om att representera personer med funktionsnedsättningar i olika styrgrupper, brukarråd och arbetsgrupper hos myndigheter, institutioner, hälso- och sjukvården, nämnder mm på både nationell, regional och lokal nivå ökat då konventionen påbjuder att arbetet med olika samhällsfunktioner ska ske i samarbete och samförstånd med funktionshinderrörelsen. För att de personer som rekryteras till dessa samarbeten ska kunna ingå på ett jämlikt sätt och dessutom representera målgruppen och inte sin egen person krävs det kunskap i sakfrågor, företrädarskap, värdegrund, presentationsteknik mm. I Kunskapsnätet kan personer med funktionsnedsättningar förankrade, medvetna och kunniga brukarrepresentanter och utgör en viktig rekryteringsbas för dessa uppdrag.

MÅLET med projektet är att bygga upp ett brukarstyrt nätverk som benämns som till Kunskapsnätet. Kunskapsnätet utgörs av en digital plattform för skapande och spridning av kunskap människor emellan. Då Kunskapsnätet tar sitt ursprung i den enskilde personens intressefrågor kommer Kunskapsnätet med tiden att generera en större kunskapsmassa än vad förbunden och lokalföreningarna någonsin skulle kunna göra. Kunskapen kan via Kunskapsnätet spridas över hela landet och komma fler personer till del. Inom Kunskapsnätet kommer det att byggas upp en modell för rekrytering av deltagare, en struktur för grundutbildning och webbaserade intressefrågeutbildningar, certifieringsprocess av Nätverkskoordinatorer samt ett system för ständig support till deltagarna i nätverksgrupperna. Eftersom Kunskapsnätet är flexibelt och föränderligt kommer det att vara ett ständigt flöde av nya deltagare som behöver utbildning och som dessutom ger upphov till nya webbaserade intressefrågeutbildningar. Kunskapsnätet kommer att bestå av flera olika Nätverksgrupper, vilka kan vara både nationella, regionala och lokala beroende på förutsättningar och behov. Nätverkskoordinatorerna ingår i en nationell Kunskapsgrupp, i vilken också Kunskapskoordinatorn ingår. I Kunskapsgruppen ansvarar Kunskapskoordinatorn för att den kunskap som nätverket genererar sprids vidare till medlemmar, lokalföreningar och distrikt internt inom Personskadeförbundet RTP, men också externt utanför förbundet.

PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP kommer efter projekttiden att fortsätta att ha minst en kunskapskoordinator anställd och supporta nätverkskoordinatorerna, vilka tillsammans driver och administrerar Kunskapsnätet. Utöver det så kommer RTP att driva utbildningssystemet och erbjuda grundutbildning, webbaserade intressefrågeutbildningar samt tema- och vidareutbildningar i samarbete med de sökande organisationerna och lokalföreningarna. Då Kunskapsnätet är öppet för alla spelar det ingen roll om man har medlemstillhörighet i de sökande organisationerna eller inte.

METODEN som används i projektet för att bygga upp och supporta Kunskapsnätet kommer att vara interaktiv med målgruppen. En förstudie till projektet genomfördes under vintern 2013/2014 för att säkerställa målgruppens delaktighet i projektets utformande. På liknande sätt kommer målgruppen att vara delaktig i alla metoddelar genom hela projektet och framför allt så kommer målgruppen i högsta grad vara delaktig i fortsättningen, hållbarheten och överlevnaden av Kunskapsnätet.

SAMARBETSPARTNERS i projektet är

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i september 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i september 2018.

Kontakt

Ort
Sundbyberg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.