Till innehållet

Lighthouse en mötesplats för skapande integration

Projektet drivs av: Göteborgs FöreningsCenter

Beskrivning av projektet

Projektet riktar sig till nyanlända och asylsökande grupper av barn,unga och vuxna med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar för ömsesidig integration, gränslösa möten, kamratskap och en utvecklande fritid.

Kulturella aktiviteter är en av de bäst lämpade plattformarna för att arbeta med integration och ge meningsfull fritid till barn, unga och vuxna. Projektet vill öppna sina dörrar till nyanlända och asylsökande grupper av barn, unga och vuxna med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar till kulturverksamheter för att ge plats åt ömsesidig integration, gränslösa möten, kamratskap och en utvecklande fritid. Man använder sig av olika konstuttryck som alla är tillgängliga och igenkännbara aktiviteter för de flesta nyanlända, oavsett olika kulturella och nationella uttryck. Metoden består i att använda GFC´s mötesplats, de mänskliga mötena och konsten och skapandet som en väg till integration och delaktighet. De uttryck som man huvudsakligen vill arbeta med är; dans, körsång, musik, berättande genom ord, bild och form, teater, film och medier, öppen scen samt med ett språkkafé. Projektet syftar till att deltagarna ska bygga nätverk vilket ökar möjligheterna att hitta inträde till praktik och arbetsmarknad.

Efter projektet

Projekt Lighthouse har genom sina skapande aktiviteter förenat barn, ungdomar och vuxna från olika länder världen över. Under aktiviteterna har man samarbetat, samtalat, inspirerat varandra och haft roligt tillsammans. Skapandet har bildat en frizon från vardagens bekymmer och måsten där deltagarna istället kunnat gå in i ett kreativt flow. Många deltagare har upplevt sin vardag som ensam och enformig, att kunna bryta detta mönster och komma till ett kreativt, socialt sammanhang har betytt mycket för många. Liksom att få samtala och umgås med svenskar som inte utgörs av ”tjänstepersoner”.Verksamheten fortsätter genom att organisationen har fått en ökad insikt i svårigheten med integration och vikten av densamma. Genom projektet har man lärt sig om såväl utmaningar som framgångsfaktorer inom integrationsarbete. Med sig tar GFC en fördjupad kunskap om vad som krävs för att lyckas med detta. Värdefulla erfarenheter som kommer väl till pass i den fortsatta verksamheten liksom i livet i stort. Denna kunskap delar man gärna med sig av till andra intresserade. Den gedigna kontaktbas som man samlat på sig under projektet finns kvar och GFC ämnar återvända till denna för fortsatt samarbete inom den ordinarie verksamheten. GFC har även sammanställt en tipslista med relevanta aktörer (kultur- och integrationssatsningar), olika platser och aktivitetsmöjligheter till sina deltagare med förhoppningen att de ska vilja ta del av dessa då Lighthouse inte längre erbjuder aktivitet. Projektet vill fortsatt visa på alternativ för målgruppen att söka sig till efter Lighthouse. Denna lista kommer att skickas ut till Lighthouse deltagare samt finnas tillgänglig att läsa och ladda ner online på GFC:s hemsida och projektets sociala medier. Den kommer även att skickas ut till organisationens samarbetspartners i syfte att informera dem om aktuella aktörer att samverka med (samt sprida bland verksamhetens egna deltagare).

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i april 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i april 2021.

Kontakt

E-post
Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Praktisk omvårdnadsvägledning vid Huntingtons sjukdom

    Projektet ska höja kunskapsnivån avseende omvårdnad vid Huntingtons sjukdom (HS) med främst fokus på assistans och boenden runt om i landet.

  • Stigma Watch

    StigmaWatch ska på ett informativt sätt uppmärksamma redaktioner och textförfattare när ordet schizofreni, psykossjukdom eller liknande ord för…

  • Allas likhet inför lagen

    Projektet ska utveckla metoder för personer med intellektuella funktionsnedsättningar för att stärka kunskapen om vardagsjuridik och de regelverk…

Sidan uppdaterades 2021-07-09.