Till innehållet

Linnahemmet behovsanpassat akutboende

Projektet drivs av: Föreningen Kvinnors Nätverk

Beskrivning av projektet

Linnahemmet HVB är ett boende för unga personer utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Det är ett litet HVB med familjär stämning, för de unga som har behov av stöd dygnet runt.

Sedan 2004 har Linnamottagningen arbetat med ungdomar utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld placerade i skyddat boende. Vi har sett att ungdomarnas behov av stöd och hjälp efter uppbrottet från familjen är omfattande, både akut och långsiktigt. Ungdomarna är ofta i dåligt psykiskt skick, och om deras behov av stöd inte tillgodoses genom adekvata insatser, är risken stor att deras tillstånd förvärras, vilket kan få kostsamma följder för samhället, och förödande konsekvenser ungdomarna själva. Vi har sett att de insatser som ges idag sällan motsvarar ungdomarnas behov. Istället för att redan från början etablera en fungerande, pålitlig struktur för stöd och hjälp kring ungdomenges punktvisa och otillräckliga insatser, och ofta ges de inte förrän den unges tillstånd blivit akut. För att möta dessa behov söktes projektet. Linnahemmet HVB har 4 platser för flickor 14-19 år, och håller en familjär stämning.

”Hållande-struktur”, personal dygnet runt och särskilda behovsanpassade insatser. Hedersrelaterat förtryck och våld, HRV, är en relativt ny problematik i samhället. Bristen på kunskap kring behoven hos dem som levt utsatta för HRV har medfört att de insatser som socialtjänsten har beviljat personer ur målgruppen, hittills i många fall varit otillräckliga eller baserade på andra typer av problematik. Inom ramen för projektet har vi öppnat ett hem för vård eller boende, HVB. Boendet är litet, med möjlighet för personalen att skapa och upprätthålla nära, personliga relationer med ungdomarna. Boendet har 1) en tydlig ”hållande-struktur” i enlighet med vad som föreskrivs i Vägledningen Våga göra skillnad, 2) personal dygnet runt med kompetens kring problematiken, 3)expertkompetens inkopplad. Ett nära samarbete med Linnamottagningens ordinarie utbud finns, både kring psykososialt stöd och sociala gruppaktiviteter.

Linnamottagningens tanke är att goda resultat under projekttiden kommer att innebära att det även efter projekttidens slut kommer att vara intressant för socialtjänsten att placera ungdomar med omfattande behov i det skyddade boendet Linnahemmet HVBI och med detta kommer boendet efter projekttidens slut att vara självförsörjande. Det händer mycket i samhället kring kunskap om hedersrelaterat förtryck och våld. Allt eftersom kunskapen inom området hedersrelaterat förtryck och våld ökar i Sverige kommer kunskapen om de omfattande behoven hos de unga att öka. Referensgruppsmöten dokumenteras, och arbetets fortskridande och utveckling dokumenteras. Vi för statistik över beläggningen på boendet. Vi jämför våra resultat med våra erfarenheter av placeringar i andra boendeformer. Ett av Linnamottagningens mål är att bidra till metodutvecklingen inom området. Vi vill sprida och vidareutveckla framgångsrika metoder i syfte att bidra till målgruppens bästa.

Linnamottagningen och Kvinnors Nätverks har lång erfarenhet av arbete med målgruppen, vilket har gett oss erfarenhet och kunskap målgruppens omfattande behov - från tiden för uppbrott till vägen mot en självständig fungerande tillvaro. Många flickor som brutit med familjen placerats i skyddat boende har känt sig utkastade i en okänd tillvaro, där de har någon som kunnat vägleda ge dem det stöd de har behövt. Flickorna har beskrivit att de har känt sig skräckslagna, ångestfyllda, övergivna, vilsna och besvikna. Inte sällan har bristen på trygghet, stöd och struktur i det akuta skedet sedan lett till att det uppstått situationer som varit svåra att handskas med för alla inblandade (familjehem, institutionspersonal, socialtjänst, ideell stödorganisation). Målgruppen följs upp inom ramen för projektet och de får utvärdera sitt stöd. Projektets referensgrupp består av företrädare för olika samhällsinstitutioner, för att representera olika erfarenheter av ungdomarnas behov.

Linnamottagningen och organisationen Kvinnors Nätverk driver projektet på egen hand. Vi samarbetar, precis som i vår ordinarie verksamhet med extern handledare löpande samt professionella vid behov för att ge adekvata insatser till målgruppen. För att utveckla oss själva och området hedersrelaterat förtryck och våld, och bl.a. hållande struktur kring målgruppen har vi för tillfället ett avgränsat projekt med medel från Länsstyrelsen Östergötland för samarbete kring våra erfarenheter av målgruppens behov och placering bl.a. på Linnahemmet HVB med Mannegården och Malvahemmet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2012 och avslutades i maj 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2012 och avslutades i maj 2015.

Kontakt

Ort
Linnahemmet är till för ungdomar från hela Sverige

Liknande projekt

  • Porrens verklighet - en förstudie

    Another Development foundation vill tillsammans med ungdomsföreningen SNAF-Sexualkunskapen ni aldrig fick, genomföra en förstudie för att undersöka…

  • Experiment för alla

    Syftet med projektet är att stärka elevernas kritiska tänkande samt att sänka trösklarna till den akademiska världen för barn i områden med hög…

  • Växtkraft Thai

    Projekt Växtkraft Thai vänder sig till unga kvinnor mellan 18 och 25 år med thailändskt/asiatiskt ursprung som arbetar på thaimassagesalonger i…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.