Till innehållet

Lipödem

Projektet drevs av: Bräcke diakoni

Beskrivning av projektet

Projektet ska öka kunskapen och medvetenheten om sjukdomen lipödem bland drabbade kvinnor, men även inom hälso- och sjukvård samt hos politiker och allmänhet.

Lipödem är en kronisk och progressiv störning i fettvävnaden som påverkar de ytliga lymf- och blodkärlen samt nerverna. Sjukdomen drabbar nästan uteslutande kvinnor och leder i allmänhet till en livslång funktionsnedsättning. Trots att sjukdomen är mycket vanlig är den relativt okänd, vilket leder till att många kvinnor får fel behandling och ett bemötande som kan ge skuld, skam och ytterligare ohälsa. Inom projektet ska ett lipödemprogram för målgruppen utvecklas, vilket bland annat ska innehålla behandling, stöd och råd. Inom projektet ska även en intervjubok och en utställning produceras. Information, tips med mera ska läggas ut på en lärplattform. På samma plattform ska det även skapas nätverk för patienter och anhöriga, självhjälpsgrupper och studiecirklar om lipödem. Efter projektets slut förvaltas plattformen av Svenska Ödemförbundet. Lipödemprogrammet kommer att implementeras i Bräcke diakonis rehabiliteringsverksamheter och vara tillgängligt för andra verksamheter runt om i landet. Vidare kommer material som tas fram att finnas på Bräcke diakonis och Lymf- och lipödemföreningen i Stockholms läns webbplatser. Projektmaterial som rör anhörigstöd kommer även att vara tillgängligt på Nationellt kompetenscentrum anhörigas webbplats.

Efter projektet

Projektet ledde till ökade kunskaper om lipödem samt ett utvidgat och stärkt nätverk med patienter, föreningar, vårdgivare, forskare och andra som på olika sätt är berörda av sjukdomen. Den centrala produkten som tagits fram i projektet är kunskapsplattformen ”Allt om Lipödem”. Via plattformen är bland annat det informations- och utbildningsmaterial som producerats i projektet tillgängligt.

Verksamheten lever vidare genom kunskapsplattformen ”Allt om Lipödem” som förvaltas av Svenska Ödemförbundet med finansiering från i första hand Bräcke diakoni. Projektets samverkansparter fortsätter att samarbeta kring uppdateringar av plattformen, genomförande av utbildningar och spridning av sådant som producerats i projektet, däribland intervjuboken ”Livet med lipödem – en utmaning var dag”.

Lipödemprogrammet implementeras i Bräcke diakonis primärvårdsrehabilitering och finns tillgängligt för andra vårdverksamheter runt om i landet. En del material finns även tillgängligt på samverkansparternas webbplatser.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i juni 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i juni 2022.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-11-09.