Till innehållet

Livsstilscoacher

Projektet drevs av: NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Beskrivning av projektet

Livsstilscoacherna i Blekinge, från nuläge till önskat läge genom motiverande samtal. Grundidén är att alla som arbetar i projektet ska komma från brukarrörelsen eller ha mycket stor kunskap eller egen upplevd psykisk ohälsa.    

Genom de rapporter som finns om psykisk ohälsa ser man ett tydligt mönster. Personer med psykisk ohälsa har samma behov och önskemål som alla andra i samhället. Det vill säga, hyfsad ekonomi, kamratskap, aktiviteter, osv. Så ser det tyvärr inte ut idag. Vi tror att personer med samma bakgrund kan ha lättare att få kontakt med den målgruppen. De Livsstilscoacher vi kommer att arbeta med har också gått den långa vägen mot en bättre psykisk hälsa och fått tillbaka sitt liv och makten att sköta det som man själv bestämmer. Syfte med projektet • Att förbättra livskvalitén och hälsan och ge en möjlighet till återhämtning för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. • Att kost och motion i framtiden ska fungera som en självklar del i en hälsofrämjande vård och omsorg. • Att arbeta med att bryta isolering hos brukarna, se till att de finns med i ett sammanhang utifrån sina egna intressen och önskemål. • Att bidra till ökad förståelse och kunskap om hälsa och välmående på individ-, verksamhets- och organisationsnivå. • Att öka tillgängligheten och utbudet för målgruppen när det gäller delaktighet och medverkan.  • Att stärka brukarnas egenmakt och öka medvetenheten om dess betydelse på individ-, verksamhets- och organisationsnivå • Få kontroll över sin egen ekonomi antingen om man själv klarar det med det stöd man kan få av Livsstilscoacher eller behov av något stöd från, Godeman eller Förvaltare • Skapa starkare samverkan mellan de Psykiatriska brukar/anhörig organisationerna.

• Projektet ska utbilda 8 Livsstilscoacher med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. • Att våra coacher kommer i kontakt med många av länets brukare med svår psykisk ohälsa/funktionsnedsättning och kan ge dem stöd för att komma ur sin negativa spiral. • Medverka i olika nätverk och konferenser, både regionalt, nationellt och om möjligt internationellt. • Utvärdera resultaten av insatserna och processerna, utfallsmått av såväl kvantitativt som kvalitativt slag kommer att användas. • En ständigt pågående reflexion hos projektmedarbetarna om förbättringspotential. • Att grunden läggs för ett självgående Socialt företag där coacherna kan växa och utveckla säljbara tjänster. • Att samverkan mellan brukarorganisationerna, kommun, landsting och andra samarbetspartners utökas. • Att genom ökat brukarinflytande ta tillvara viktig erfarenhetsbaserad kunskap för att verksamheten kan få den utformning som bäst hjälper brukarna till återhämtning. • Att tillgängligheten och utbudet till samhällets kultur och fritidsverksamhet ökar för befintlig målgrupp. • Att minska läkemedelsanvändning och inläggning inom slutenvården. • Skapa en gemensam lokal, en knutpunkt för brukare, anhöriga och professionen. • Att den enskilde brukaren känner att man har makt över sitt eget liv. • Att den enskilde brukaren uppnår en förbättrad egenupplevd hälsa. • Att den enskilde individen upplever ökad delaktighet och inflytande. • Att individen uppnår, förbättrar eller behåller sin förmåga till förvärvsarbete.

Just i detta nu, är vi i en spännande utvecklingsfas för projektet Livsstilscoacher. I månadsskiftet oktober, november, samtidigt som vi går in i år tre för projektet, får vi även nya projektägare, NSPH Blekinge. NSPH Blekinge är en nationell samverkan för psykisk hälsa, det är ett nätverk av patient-, brukare- och anhörigorganisationer inom det psykiska området.  Genom att vi får NSPH som projektägare får vi även en större möjlighet till att få en permanent verksamhet av det vi vill åstadkomma. Hela vår grundidé är nämligen att alla i projektet ska komma från brukarrörelsen eller ha mycket stor kunskap eller egen upplevd psykisk ohälsa. I NSPH finns det fyra olika ”ben”- Livsstilscoacher, Hjärnkoll, Brukarrevision samt att ordförande i NSP även är länets PRIO samordnare. Detta innebär för vår del att vårt samarbete samt samverkan med kommun och landsting kan ske på en bredare grund och front. I våras startade det även en styrgrupp för Livssitlscoacherna med representanter från Blekinge landsting, kommuner och sakkunniga inom området psykisk hälsa. För att på ett enklare sätt hitta samarbeten och samverkansmöjligheter som på sikt leder till en permanent verksamhet.  

~~En viktig samarbetspartner är vår coach och handledare Malin Wendel, utbildad beteendevetare och certifierad coach. Malin håller i vår kompetensutveckling kring det coachande förhållningssättet. Vi har kontinuerliga workshoppar där vi kan bolla erfarenheter och få stöd. Malin är även ansvarig utbildare för den diplomerande kursen till Livsstilscoach, som vi alla har genomgått. Sedan start har projektet haft ett nära samarbete BKC (Blekinge kompetenscentrum). I nuläget stöttar vi projektet Kultur & Hälsa genom att genomföra en del av de skattningar som ingår i deras forskning. I gengäld vidgas vårt kontaktnät till kommande klienter och cirkeldeltagare. Ett samarbete som varit mycket lyckat. Självklart har vi en pågående dialog med psykiatriverksamhet inom Kommun och Landsting som visat ett större och starkare intresse för vår verksamhet ju längre projektet framskrider. Många av våra klienter har regelbunden kontakt med dessa instanser. Så vi ser ju gärna att vår verksamhet får en given del i helhetssynen för en individs återhämtning mot ett rikare och friskare liv. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2013 och avslutades i april 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2013 och avslutades i april 2016.

Kontakt

Liknande projekt

  • Anordnande av aktivitetspark i Ronneby kommun

  • Iskul i Ronneby

    Byggnation av servicebyggnad innehållande omklädningsrum, vaktmästeri, materialrum, garage, förråd, samlingslokal, arkiv med mera.

  • Livskraft Söderhamn

    Nio lokala föreningar i Söderhamn har gått samman för att erbjuda fler aktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.