Till innehållet

Med delaktighet i sikte

Projektet drevs av: FUB:s forskningsstiftelse ALA

Beskrivning av projektet

Projektet ska hitta vägar till ökad brukarmedverkan och brukarinflytande genom jämlik dialog mellan personer med utvecklingsstörning och beslutsfattare i tre kommuner: Jönköping, Helsingborg och Berg.

Projektet syftar till att skapa dialog mellan personer med utvecklingsstörning och organisatonsledning för LSS-verksamheter och ansvariga politiker. Politik och organisationsledning saknar ofta direkt kontakt med de personer som är beroende av deras agerande och  beslut. Genom att förbereda och träna projektets deltagare i att delta i möten, lyssna på andra i samma situation, finna sina åsikter och finna modet att uttrycka dem förbereder vi dem på att möta dem som har stort inflytande på vardagslivet och möjligheten att leva sitt eget liv. Beslutsfattarna får nya insikter och kunskaper om hur de verksamheter de ansvarar för fungerar i vardagen. Ur detta kan nya samarbetsformer uppstå, där brukarnas röster hörs och kan påverka besluten.

Projektets mål är att stärka personer med utvecklingsstörning som samhällsmedborgare genom att öka deras möjligheter att företräda sig själva i sin vardag och i samhället. I möten med politiker och andra beslutsfattare kan delaktighetsmodellen stärka brukarperspektivet och påverka hur LSS-verksamheterna utformas, alltifrån hur gruppbostäder utformas, innehåll i dagliga verksamheter till fritidsfrågor, relationer till gode män med mera.   Målet är att personer med utvecklingsstörning ska stärkas i sina möjligheter att vara delaktiga och agera i samhället, bland annat genom att vara samtalspartners kring frågor som påverkar deras liv. Helt enkelt medborgarskap på lika villkor.

Med  projektet räknar vi med att förnya samarbetsformerna för personer med utvecklingsstörning i sina kontakter med de aktörer de möter i vardagen, och med beslutsfattare i LSS-organisationernas ledning. Genom nätverk som etableras under projektet kan arbetet fortsätta, inte minst genom förankringen inom FUB:s och Klippans nätverk som når personer med utvecklingsstörning överallt i Sverige och i flera olika sammanhang. Genom material som tas fram under projekttiden (studiecirkelmaterial och handboken) kan kunskaperna från projektet spridas vidare. När projektet är genomfört ska modellen finnas som ett etablerat arbetsredskap för direktdialog mellan beslutsfattare och personer med utvecklingsstörning i de deltagande kommunerna, och arbetssättet ska spridas till andra delar av Sverige.

Personer med utvecklingsstörning deltar aktivt under hela projektperioden – utan deras medverkande blir det inget projekt.

Projektet samarbetar med Helsinborgs stad, Jönköpings kommun, Bergs kommun, regionförbundet Jämtland, Region Uppsala, Fou Kommunförbundet Skåne, Studieförbundet Vuxenskolan och har kontakter och informellt samarbete med flera andra kommuner.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2013 och avslutades i april 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2013 och avslutades i april 2016.

Kontakt

Ort
Jönköping

Liknande projekt

  • Barns delaktighet i familjeaktiviteter

    Projektets syfte är att undersöka och underlätta för barn och ungdomar med betydande funktionshinder att öka sin delaktighet i familjeaktiviteter.

  • Samtal om livet (tidigare Salutogen rehabilitering)

    Projektets syfte är att utveckla en rehabiliteringsmodell som ligger mellan primärvårdens medicinska och Arbetsförmedlingens arbetslivsinriktade…

  • SkiCamp - skidåkning och annat friluftsliv för funktionsnedsatta

    Projektet vill öka möjligheten till meningsfulla friluftsaktiviteter, framförallt skidåkning, för ungdomar med funktionsnedsättning. I Småland och…

Sidan uppdaterades 2020-06-09.