Till innehållet

Medborgardialog - Förstudie

Projektet drivs av: Föreningen Jagvillhabostad.nu

Beskrivning av projektet

Förstudie: Medborgardialog syftar till att tillsammans med unga, politiker, tjänstemän och bostadsbolag ta fram metoder som gynnar ungas ökade inflytande och deltagande i stadsbyggnadsprocesser.

Förstudien om medborgardialog har som syfte att skapa förutsättningar för ungas ökande inflytande och engagemang i stadsbyggnadsprocesser.  Resultatet ämnar även kunna bidra till att ungas tilltro till samhället ökar, liksom deras benägenhet att delta och påverka. Syftet är att undersöka möjligheten att förbättra dialogen mellan unga boende å ena sidan och kommuner och bostadsbolag å andra sidan, så att framtida förändringsprocesser i form av t ex stora renoveringar eller ombyggnationer blir mer demokratiska och inkluderar unga på ett bättre sätt än idag.

Förstudiens huvudmål är således att ta fram metoder/verktyg som kan underlätta denna dialog och som leder till att ungas deltagande och inflytande i förändringsprocesser som påverkar deras stad och deras boende kan öka. Frågeställningarna kommer att diskuteras och undersökas av referensgrupper bestående av ungai åldrarna 16-25 och de förslag som framkommer ska kontinuerligt bollas med samtalsparters från kommuner och bostadsbolag. De metodförslag som så småningom läggs fram ska svara mot målgruppens behov och ses som användbara av alla deltagande parter. Förstudiens geografiska omfattning är begränsad till Stockholm, Göteborg och Malmö. Miljonprogramsområden finns i flertalet svenska städer, och de har ofta liknande problematik som den som beskrivits ovan, men utmaningarna för bostadsmarknaden är störst i de snabbt växande storstäderna. Stockholm, Göteborg och Malmö är också de städer där jagvillhabostad.nu har lokalavdelningar, vilket underlättar förstudiens förankring i organisationen och medlemmarnas deltagande i förstudien.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2010 och avslutades i januari 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2010 och avslutades i januari 2013.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Röster från Baba

    Projektet vänder sig till barn och unga som kommit ensamma till Sverige, som står utanför samhällets insatser av olika anledningar och därmed…

  • SAK UNG - aktivera unga i samtidskonst

    Projektet ska öka ungas närvaro och inflytande i Sveriges konstliv och ge unga mellan 16-25 år möjligheten att driva igenom sina idéer i projektform.

  • Samtal för ett liv fritt från våld

    Projektet ska utveckla en modell, som dels ökar pojkars och unga mäns stödsökande i relation till våld, dels skapar en metod för att samtala med…

Sidan uppdaterades 2020-06-03.