Till innehållet

Medievetna seniorer - ett lustfyllt och livslångt lärande

Projektet drivs av: Föreningen Folkets Bio

Beskrivning av projektet

Föreningen ska tillsammans med målgruppen äldre personer, ta fram en medieutbildning som anpassas utifrån de äldres specifika behov.

Genom föreläsningar, samtal om film och workshops på ett flertal träffpunkter i Göteborg skapas nya kunskaper och insikter hos målgruppen. Målgruppen ges möjlighet att både se och skapa film samtidigt som de får inblick i sociala medier och datorspel.
Ett utbildande och demokratiskapande perspektiv genomsyrar projektet vilket ger äldre personer en ökad kompetens och ett ökat självförtroende om medier, källkritik och propaganda. Härigenom minskas samtidigt det digitala utanförskapet och ensamhet hos målgruppen.

Projektet bygger på en nära samverkan med flera föreningar som samlar målgruppen men även med studieförbund och kommunen. Efter projektet kan aktiviteterna fortlöpa i de samverkande organisationernas ordinarie verksamhet med möjlighet till spridning till andra platser i Göteborg.

Beviljat belopp

4 023 862 kronor

Projektets tidstatus

41%

Projektet startade i maj 2023 och avslutas i maj 2026.

Beviljat belopp

4 023 862 kronor

Projektets tidstatus

41%

Projektet startade i maj 2023 och avslutas i maj 2026.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Frivilliga motverkar ofrivillig ensamhet hos äldre

  • Levla upp

    I en samskapande process med personer som har afasi ska projektet utveckla ett digitalt språkstärkande spel utformat efter målgruppens behov.

  • Musikmöte

    Projekt "Musikmöte" ska utveckla en fysisk och digital mötesplats där ungdomar (12-19 år) och personer från 65 år kan skapa musik tillsammans.

Sidan uppdaterades 2023-06-07.