Till innehållet

Min Rätt - Din Roll

Projektet drevs av: Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS)

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att ensamkommande barn och unga ska kunna bli mer delaktiga i utformandet av insatserna god man och särskild förordnad vårdnadshavare.

Syftet med projektet är att ensamkommande barn och unga ska kunna bli mer delaktiga i utformandet av insatserna god man och särskild förordnad vårdnadshavare, att förtydliga rollfördelningen mellan ställföreträdare och andra aktörer kring barnet samt att bidra till ökad samverkan mellan dessa aktörer för att stärka barnets inflytande. Det övergripande målet för projektet är att stärka rättssäkerheten för ensamkommande barn och underlätta individanpassning av insatserna god man och särskild förordnad vårdnadshavare. Förhoppningen är därtill att projektet ska leda till en attitydförändring kring målgruppens rätt till inflytande och delaktighet.

Projektet riktar sig till ensamkommande barn, deras ställföreträdare och andra aktörer som ska samverka kring barnet. Projektet kommer att undersöka, pröva och genomföra metoder för att öka barnens möjlighet till inflytande i insatserna och stödja ställföreträdarna i sina uppdrag att utföra en rättssäker insats. Metoder och material kommer att utvecklas i samverkan med målgruppen. Projektet kommer att verka för ökad samverkan mellan de aktörer som finns runt omkring barnet, genom bland annat lokala aktörsmöten. Efter projektet är det tänkt att de olika verktygen ska hållas fortsatt levande och spridas av RFS och projektets samarbetspartners samt att lokala samarbeten ska kunna fortsätta av egen kraft.

Efter projektet

Tillsammans med ungdomar med egen erfarenhet av asylprocessen, samt andra ställföreträdare har informationsmaterial kring insatsen god man tagits fram. Barn och unga har fått bättre kunskap om insatsen god man och särskild förordnad vårdnadshavare, sina rättigheter och rollfördelningen mellan olika aktörer.

Verksamheten fortsätter igenom föreläsningar, spridning av material och utbildningar inom RFS ordinarie verksamhet genom sökta medel från Socialstyrelsen. RFS finansierar vissa delar med egna medel. Fortsatt erfarenhetsutbyte fortsätter med projektets referensgrupp. Ett nätverk för gode män fortsätter att driva projektets frågor.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i juli 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2016 och avslutades i juli 2020.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-03-25.