Till innehållet

Musik ska byggas utav glädje

Projektet drevs av: Sensus Studieförbund Örebro

Beskrivning av projektet

Musik ska Byggas utav Glädje är ett projekt vars syfte är att skapa möjligheter för ungdomar och unga vuxna med en funktionsnedsättning att få en möjlighet att utvecklas och stärkas i sin person och motorik genom musicierande.

Att skapa möjlighet för personer med en funktionsnedsättning att utvecklas och stärkas i person och motorik genom musicerande. Detta genom att utveckla ett metodmaterial och skapa förutsättningar för att använda det i Sensus ordinarie verksamhet och forma en strategi för att sprida metoden i och vidare utanför Sensus.

Vi verkar för vårt syfte under år 3 genom att arbeta med: Spridning av metodmaterial i och utanför Sensus verksamhet, samt uppstart av verksamhet i Sensus

 • Nyckelpersoner från Sensus verksamhet i regionen är med vid utveckling av metodmaterialet.
 • Nyckelpersonerna i Sensus skapar förutsättningar till att använda metodmaterialet på sin respektive plats.
 • Implementering i Sensus ordinarie verksamhet på två orter utöver Falun och innan projektet är slut totalt ha minst 25 personer igång ur målgruppen.
 • Skapa en spridningsplan av metodmaterial och projektresultat i Sensus på riksnivå.
 • Kartlägga möjliga intressenter utanför Sensus och arbeta med marknadsföring och strategisk påverkan med metodmaterial och projektdokumentation.
Börja arbeta med att tillgängliggöra Sensus ordinarie musikverksamhet på ett nationellt plan
 • Starta en nationell inventering i januari 2014 av vad som idag finns inom Sensus
 • Presentera resultatet i april 2014
 • Ha inspirationsdagar i september 2014 för utvalda i Sensus personal där vi diskuterar resultat av inventering, erfarenheter och arbetar fram policydokument att utgå ifrån
 • Till 2015 har 5 nya/förändrade verksamheter (inofficiell målsättning är att Falun och Katrineholm ska vara två av dessa fem ställen)
 • Börja föra en dialog med Arvsfonden under 2014 om att starta ett avknoppningsprojekt på MsBuG till 2015

Under det tredje året är fokus på fortsatt utveckling och förankring av verksamheten i Falun, Katrineholm och Eskilstuna. Detta som ett led i att lämna något bestående och varaktigt efter sig som har en god förankring i målgruppens behov och önskemål, samt ordinarie verksamhet. Projektet fortsätter med att utveckla relationen med samverkansparter och utveckla nya kontakter, internt såväl som externt. Projektet har som ambition att synas på arrangemang, konferenser och andra strategiska mötesplatser och forum som visat sig effektiva under år 2. Projektet vill även bjuda in till 3 avslutande konferenser som inspiration och kick off inför projektslut och fortsatt verksamhet. Detta kommer ske på de orter där verksamheten finns – Falun, Katrineholm och Eskilstuna. Vi önskar att dessa ska vara öppna för personal och en inspiration till relationen mellan musik, individ och hälsa. Preliminära planerade programpunkter är deltagande av projektet, Töres Theorell och Furuboda Folkhögskola. Slutligen siktar projektet på att börja ett nationellt initiativ till att sänka tröskeln och tillgängliggöra Sensus ordinarie musikverksamhet. Vi ser detta som ett led i att skapa verksamhet som finns för så många personer som möjligt – vi vill vara en progressiv del i att riva funktionshinder och lyfta människor!

I planeringsstadiet har målgruppen företrätts av våra samverkansparter HSO Dalarna och Habiliteringen på Landstinget Dalarna. Under projektets genomförande har målgruppen deltagit aktivt genom att bidra med sina historier till projektets bok och film. De deltar vid olika framträdanden genom musikaliska framträdanden eller som egen personer representera projektet och vad musiken har betytt för dem. Vi har ett aktivt särskilt aktivt arbete med en av projektdeltagarna - Magnus Kindåker. Magnus har vi engagerat som föreläsare i andra sammanhang där han pratar om hur det är ha en CP-skada. Magnus är ett bra bollplank och träning för oss i att tänka inkluderande och tillgängligt. Tillsammans har vi utvecklat en ny projekt idé utifrån Magnus intresse och engagemang för rullstolsdans!

Allmänna Arvsfonden Landstinget Dalarna genom Habiliteringen HSO Dalarna Katrineholms kommun genom förvaltningarna Vård och Omsorg samt Kultur och Turism. Sjuttonde förlaget i Linköping En bonus under 2014 har Högskolan Dalarna samarbetat med oss under arrangemanget av inspirationsdagen 15 april i Falun. Det var en lyckad erfarenhet för båda parter så vi blickar med intresse mot framtiden!

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2011 och avslutades i december 2014.

Kontakt

Ort
Falun, Katrineholm, Eskilstuna

Liknande projekt

 • Makt i Media

  Makt i Media är en nyhetssajt där personer med funktionsnedsättningar arbetar med olika medieformer på sin fritid.

 • Utbildningsprojekt endometrios

 • Tillväxten - utvecklingen av ett deltagarägt tillsammansföretagande

  Projektet har sitt ursprung från en idé hos en grupp som skrivit en bok, Utanför vanligheten. De vill skapa ett "kunskapscentrum" i form av ett…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.