Till innehållet

Natur och växtkraft för ALLA

Projektet drevs av: Norrtälje Naturvårdsstiftelse

Beskrivning av projektet

  I projektet arbetar vi för att visa på natur, odling, friluftsliv och utomhuspedagogik som en resurs i arbetet för att ungas fysiska och psykiska goda hälsa. Färsna Naturcentrum samarbetar med skola, vård, omsorg  och idella föreningar.

Projektet syftar främst till att förebygga och minska utanförskap bland unga. De ska genom projektet känna samhörighet med andra. Syftet är att ALLA barn och ungdomar oberoende av fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska förutsättningar ska få möjlighet att uppleva natur, kultur, odling och friluftsliv på sina egna villkor under tryggt ledarskap. Syftet är också att visa på hur ideella krafter och olika organisationer kan samverka för att stödja samhällsfunktioner som sjukvård och skola, vilket är nyskapande i Norrtälje kommun. Projektet syftar också till att utveckla nya metoder för skola och utbildning, för att få fler barn att lyckas och förverkliga drömmar. Utomhuspedagogik ska vara en självklar metod för ökad måluppfyllelse i skolan, för elever; där lärande och god elevhälsa ska gå hand i hand. I skiftande miljöer visar unga ofta förmågor som ingen visste att de hade och den egna indivdens självkänsla stärks.  Samhörighet väcks ofta på ett oväntat sätt kring elden, i odlingsbäddarna eller i friluftslivet. Vi vill genom projektet skapa mötesplatser mellan grupper. Det kan vara mellan unga från olika länder, unga med olika sjukdom, men det kan också vara från grupper från olika skolor i Norrtälje kommun. En "vänskola" behöver inte ligga så långt borta rent geograftiskt, men stora skillnader och fördomar kan ändå finnas som behöver överbryggas.

Målet är att utveckla metoder så att ALLA barn och ungdomar kan få positiva naturupplevelser. Målet är också att stärka självkänslan hos deltagarna och visa på att alla har möjligheter och att mångfald berikar oss alla. Målet är att visa att detta nyskapande projekt, och dess metod, kan bli en långsiktig metod för barn och unga i Norrtälje kommun. Målet är även att förbättra deltagarnas fysiska och psykiska hälsa, samt motverka utanförskap. Målet är att tillsammans med deltagarna utveckla metoder och producera en kokbok. Denna produkt ska bygga självkänsla och gemenskap. Mätbart mål är att genomföra 45 dagar för klasser/grupper, genomföra tre lovläger för barn med övervikt (samt för- och efterträffar), 6 program "Häng me´ut" för barn inom olika målgrupper (ADHD, celiaki, elever som ej deltar i skolans ordinarie idrottsundervisning, ensamkommande flyktingbarn, mfl), många matmöten mellan unga, samt att tillsammans producera en kokbok för att stärka målgruppens självkänsla och gynna mångfald regionalt. Målsättningen är att utveckla nya samarbeten med vård, skola, omsorg och Socialförvaltning, så att liknande verksamhet och åtgärder kan fortgå i framtiden på Färsna gård i Norrtälje kommun.

Genom projektet hoppas Färsna Naturcentrum utveckla nya metoder för att i framtiden fortsätta vara ett självklart stöd för skola, vård, Socialförvaltning (ansvariga för ensamkommande flyktingbarn) i denna region, genom utomhuspedagogiska metoder i natur och trädgård, med hög kvalitet. Under projektets gång är målet att denna nya verksamhet med fokus på hög tillgänglighet för alla, ska bli väletablerad och miljöerna ska tillgänglighetsanpassas. Nätverket blir också en resurs för framtida insatser för barn och unga i Norrtälje kommun med omnejd gällande integration, utbildning och folkhälsa. Färsna gård ska bli en etablerad mötesplats för unga.

Projektet kommer ledas av Färsna Naturcentrum, men kontinuerligt kommer en styrgrupp träffas för att utveckla och utvärdera projektet på bästa sätt för att nå syfte och mål. Utgångspunkten är att målgruppen ska planera de mesta av aktiviteterna tillsammans med personal från Färsna Naturcentrum. Åtgärd 1 ”Häng med ut”: Deltagarna få bestämma själva om innehållet och syftet är mångfald och känslan över att vi alla är en tillgång för varandra. Kommunens idrottslärare och föräldrar har initierat idén. Samhället och Norrtälje kan inte i dagsläget erbjuda några insatser liknade denna. Åtgärd 2  ”Lovläger för barn och unga för att motverka övervikt och ohälsa": Deltagarna kommer inledningsvis att ha ett gemensamt planeringsmöte för att öka inflytandet och fylla deltagarnas behov. Företrädare för målgruppen (föräldrar, vårdpersonal och personal på skolhälsovård) är också med i planeringen och utformningen så aktiviteterna. För- och efterträffar ska erbjudas. Åtgärd 3 ”Naturdagar för barn och unga”: Utomhuspedagogik syftar till att ta del av deltagarnas behov, så att deras inflytande blir stort. Målgruppens företrädare (lärare) är också med i planeringen av aktiviteten så att utformningen ska passar deltagarna. Åtgärd 4 ”Producera kokboken Möte vid elden”: Målgruppen kommer odla, skörda, planera mat och laga mat från olika kulturer. Deltagarna kommer att vara med i utformningen av boken och vi hoppas kunna jobba med en redaktion som består av representatanter från målgruppen.

Färsna Naturcentrum har en bred kompetens och en stor potential att utvecklas för att kunna ge alla barn och unga positiva naturupplevelser. Tillsammans med samarbetsparterna blir vi ett brett spektra kompetensmässigt. Inom Norrtälje kommun finns ingen liknande verksamhet, varför detta projket blir unikt och efterfrågas av målgruppen och dess företrädare (t ex lärare, föräldrar, skolsköterskor och personal på hem för ensamkommande flyktingbarn). Samarbetsparter med Färsna Naturcentrum är olika skolor i Norrtälje kommun, lärare, rektorer, Barnmottagningen i Norrtälje (Tiohundra AB), Balders hus (skola för elever med funktionsnedsättning), Vårljus ungdomsboende på Väddö (ensamkommande flyktingbarn), Socialförvaltningen i Norrtälje, BUP, Veterantraktorklubben i Norrtelje mfl. Intresseorganisationer för målgruppen som FBU, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (lokalt i Norrtälje) och  RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, stödjer projektet.    

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Kontakt

Ort
Norrtälje

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.