Till innehållet

Naturparkour

Projektet drevs av: Friluftsfrämjandet

Beskrivning av projektet

Naturparkour står för glädje, rörelse, spontanitet och prestigelöshet. Friluftsfrämjandet vill öka ungas rörelse utomhus, med fokus på barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden. Genom etablering av naturparkourparker kan fler upptäcka naturen.

Syftet med projektet är att öka mångfalden inom friluftslivet genom ett glädjefyllt möte med den svenska naturen. Tillsammans med ungdomar kommer vi att skapa mötesplatser för alla, oavsett etnicitet, socioekonomi, ålder, fysiska förutsättningar eller kön. Genom Naturparkour, som ett enkelt och inkluderande friluftsliv, kan vi bygga broar mellan urbana aktiviteter och friluftslivet. Parkerna som byggs kommer att utgöra en attraktiv mötesplats för unga och vara en naturlig inkörsport till friluftsliv och nya träningsformer. Detta ökar möjligheterna till en hälsosammare livsstil, stärker självförtroende, gruppgemenskap och ger ungdomar tillgång till naturen som livsrum.  Naturparkour är precis som namnet antyder parkour i naturen. Parkour handlar om att förflytta sig från punkt A till punkt B på ett så snabbt, smidigt och effektivt sätt som möjligt. Grundfilosofin inom parkour är att se varje hinder som en möjlighet till utveckling. Parkour är idag en av världens snabbast växande ungdomssporter, och utövas traditionellt sätt i en urban stadsmiljö. Projektet vill stärka de delar inom parkouren som handlar om mental inställning och konsten att röra sig i kuperad terräng med olika sorters hinder, snarare än avancerade hopp och volter. Naturparkour skall omfatta alla och stärka barn och ungdomars självförtroende. Aktiviteten kräver ingen utrustning eller speciella kläder. Alla kan delta och känna gemenskap och utnyttja sin kreativitet och fantasi på sitt eget sätt.

-Få ut fler barn, ungdomar och vuxna i ett aktivt sport-/friluftsliv -Öka ungdomars livsrum och aktivitetsfält -Stärka ungdomars självkänsla och grupptillhörighet -Motverka utanförskap -Skapa kvalitativa samlingsplatser i grönområden/natur för ungdomar och tillgängliggöra naturparkour och friluftsliv utifrån deras villkor och intressen -Tillgängliggöra samlingsplatser för familjens friluftsaktiviteter med en naturparkourpark som samlingspunkt -Fler ledare till nya verksamheter, specifikt fler unga -Modell med byggbara moduler som stöd till andra anläggningar som vill göra likadant -Instruktionsfilm som hjälper ungdomar själva filma sina ”samplers” -Medvetandegöra för alla kommuner att projektet finns -Kommuner med intresse skall få god kunskap och möjlighet till att använda projektets framtagna standard för parkouranläggningar. -Säkerställa svensk standard för parkourparker. -Stärkta relationer mellan föreningar och kommuner -En satsning och förnyelse utanför ordinarie verksamheter som stödjer Friluftsfrämjandet och Svenska Gymnastikförbundets vision och inriktning mot aktiviteter för alla.

Friluftsfrämjandet står för ledare, utomhuspedagogik och friluftsliv. Friluftsfrämjandets syfte är att erbjuda ett friluftsliv för alla och genom detta verka för folkhälsa och livsglädje. Svenska Gymnastikförbundet står för ledare och gymnastik, parkourutövande och utbildning inomhus. Syftet är att genom lekfull träning i ständigt nya former för alla, verka för god hälsa personlig utveckling och välbefinnande. Aktivitet kommer att startas hos Friluftsfrämjandets lokalavdelningar och Gymnastikförbundets gymnastikföreningar eller lokala föreningar.   Efter projektets slut kommer Naturparkour att leva vidare som en basverksamhet hos Friluftsfrämjandet. Utbildningarna kommer att ligga hos organisationernas regioner och aktiviteten hos föreningarna/lokalavdelningarna.

Projektet kommer alltid formas, ledas och utvecklas av ungdomar för ungdomar. Friluftsfrämjandet tar fram verktyg som gör det möjligt för varje lokalt projekt i naturparkour att kunna startas och utvecklas. Till varje lokalt projekt knyts en projektkoordinator och en referensgrupp bestående av unga representanter från lokal gymnastikförening, Friluftsfrämjandets lokalavdelning och ungdomar från området.  Referensgruppen utformar sedan förslag på hur en aktivitetspark kan se ut och tar fram lämpliga aktiviteter kopplade till aktivitetsparken. Aktivitetsparken kommer till stor del byggas av enklare material. Dessa aktivitetsparker är tillfälliga och används för att genomföra planerade aktiviteter och utbildningar i Naturparkour. Aktivitetsparkerna kommer att utvärderas och erfarenheter och resultat ligger sedan till grund för utformningen av de permanenta multifunktionella spontanidrottsanläggningarna. Ungdomar inspirerar ungdomar, därför kan de ungdomar som under projektets gång blir inspirerade hoppa in i projektet när de vill. 

Samarbeten sker mellan Friluftsfrämjandet, dess 6 regioner och 300 lokalavdelningar, Gymnastikförbundet, dess 8 regioner och 1100 föreningar, KFUM Sverige, Riksidrottsförbundets distrikt, SISU Idrottsutbildarna, Fryshuset, medverkande kommuner och lokala företag. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2015 och avslutades i oktober 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2015 och avslutades i oktober 2018.

Kontakt

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.