Till innehållet

New Connexion Gymnasium

Projektet drevs av: New Connexion

Beskrivning av projektet

New Connexion och elever från fyra olika gymnasieskolor i Sverige tar tillsammans fram verktyg för pedagoger för att kunna motverka rasism på landets skolor.

New Connexion har under flera år arbetat praktiskt och kontinuerligt på grundskolenivå med syfte att öka förståelsen mellan ungdomar från olika kulturer och mot rasism. Då vi i olika sammanhang mött skolpersonal från gymnasiet har dessa efterfrågat material för att även de ska få redskap att jobba mot rasism och intolerans bland sina elever. Detta behov vill vi nu fylla genom att i process med elever ta fram ett undervisningsmaterial. Syftet är tredelat:

 • Skapa tillfällen till samtal och utbildning i frågor som rör mänskliga rättigheter, värdegrund, rasism och förståelse mellan ungdomar från olika kulturer.
 • Eleverna får själva vara med och utveckla ett material som gymnasieskolor över hela landet kommer att använda. Detta är praktisk träning i demokrati!
 • Frågor om rasism och integration lyfts på de skolor som är delaktiga i materialprocessen; naturbruksskolorna Ökna, Ösby och Kvinnersta samt en klass på vårdcollege i Avesta.

Samarbetet med eleverna är avgörande och nyskapande, de får själva ta fram det läromedel som ska användas i undervisningen. Detta borgar för att materialet upplevs relevant för målgruppen och det uppfyller även skollagens uppmaning att eleverna ska "ta aktivt del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen". En nyskapande del i projektet är samarbetet med Naturbruksgymnasierna. De ligger ofta utanför tätorterna och kan lätt förbigås i satsningar som görs mot rasism och intolerans. Elevgrupperna där är tämligen homogena och eleverna har själva uttryckt ett behov av att bearbeta frågor som rör intolerans och integration. Under det första projektåret kommer lärarhandledningen att arbetas fram, under de två följande åren beräknar vi att möta cirka 2000 lärare på 70 skolor för att handleda dem i användandet av materialet och utbilda i de frågor som tas upp där. Eleverna som varit med och utvecklat materialet kommer då så är möjligt att resa med för att presentera materialet på skolorna.

Materialet beräknas vara klart läsåret 2014/2015. Därefter kommer New Connexion att resa runt till gymnasieskolor för att sprida det, samt utbilda skolpersonal i hur man kan jobba mot rasism och för öppenhet och förståelse. Flera av ungdomarna som deltagit i materialprocessen har anmält intresse av att följa med ut till skolor och berätta om hur de jobbat. Eleverna får då utbilda lärarna! Under denna period sprids kännedomen om materialet till landets gymnasieskolor och föreningen New Connexion kan sedan fortsätta det arbetet. De dokumenterade erfarenheterna från projekttiden, bland annat i form av enkäter och elevernas nedskrivna bidrag till materialprocessen, samt de framtagna lärarhandledningarna kommer efter projekttidens slut att vara till stor nytta i arbetet för ökad förståelse mellan människor med olika kulturell bakgrund och mot rasism. Naturbruksskolornas förening, som är medsökande till projektet, har ett stort kontaktnät, blanda annat genom sin välbesökta hemsida och återkommande konferenser. Där kan information om det framtagna läromedlet och möjligheten till skolbesök av New Connexion och elever spridas. De skolor som involverats i projektet får även en skjuts framåt och redskap att än mer aktivt och långsiktigt arbeta med frågor som rör rasism och intolerans.

Målgruppens delaktighet är navet som hela processen rör sig kring. Redan vid planeringen av projektet involverades de berörda elevgrupperna och de bidrog även aktivt till projektets utformning. Under projekttidens gång möts elevgrupperna vid gemensamma processdagar och projektledarna möter även eleverna på respektive skola vid ett flertal tillfällen. Därtill kommer möjligheten för eleverna att resa med och presentera materialet på andra skolor då det är färdigställt.

New Connexion har ett nära samarbete med Naturbruksskolorna förening, vilket öppnar för en bred kontakt med landets naturbruksgymnasium. I processen att ta fram material och sprida detta samverkar vi med Ökna, Ösby och Kvinnersta naturbruksskolor samt en klass på vårdcollege i Avesta.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2013 och avslutades i augusti 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i augusti 2013 och avslutades i augusti 2016.

Kontakt

Ort
Avesta kommun

Liknande projekt

 • Unga Kris Power

  Unga KRIS Power riktar sig till ungdomar/ vuxna upp till 26 år som letar efter sysselsättning (praktik, arbete eller studier) och vill förändra sitt…

 • Unga Metaforbrottare

  Projektet etablerar Metaforbrottning. En konstform där unga leker med och utvecklar sitt språk. Metaforbrottning är en gränsöverskridande, poetisk…

 • Mobil näridrottsplats - Mobi

  Mobil spontanidrottsplats kallad "Mobi". Åker ut till landsbygden samt Kalmar-närort med en mängd olika idrottsgrenar såsom styrketräning, parkour,…

Sidan uppdaterades 2020-10-29.