Till innehållet

NSPH Skånes utskrivningsguide - ett verktyg för en väg tillbaka

Projektet drevs av: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) Skåne

Beskrivning av projektet

NSPH Skåne kommer genom projeket Utskrivningsguiden - ett verktyg för en väg tillbaka att ta fram och implementera ett verktyg för en bättre utslussning och väg tillbaka för patienter inom psykiatrin.  

Projektet Utskrivningsguiden syftar till att förenkla och förbättra den psykiatriska vården för både patienter och personal. Utskrivningsguiden ska skapa en förståelse för nuläget och en plan för såväl återhämtning, som tiden efter utskrivning. Materialet är tänkt att användas som en arbetsbok av brukaren/patienten i hens återhämtningsprocess. Professionen kan använda materialet i mötet med brukaren/patienten och närstående kan få stöd och kunskap genom informationen i Utskrivningsguiden, samt få en ökad möjlighet till att bli delaktig i brukaren/patientens återhämtning.  

Projektets övergripande målsättning är att ta fram, sprida och implementera ett lättanvänt material som förenklar och förbättrar den psykiatriska vården, för både patienter och personal. Delmål 1 handlar om att en svensk Utskrivningsguide ska tas fram tillsammans med flertalet referens- och fokusgrupper med olika erfarenheter och kunskaper. Till exempelvis består projektets referensgrupper av patienter/brukare, vårdpersonal, chefer, Case manager, Peer-Support och Personligt ombud. Delmål 2 har fokus på marknadsföring och implementering av Utskrivningsguiden i psykiatriska verksamheter.

Avsikten är att metoden ska bli en integrerad del i psykiatrins ordinarie verksamhet. Vi ser goda möjligheter till att projektet överlever. Efter tio månaders projekttid är cirka 150 personer involverade och intresset upplevs stort! Vi ser även goda möjligheter för fortlevnad utifrån:

  • att det material som tas fram i projektet är lättanvänt och enkelt att sprida. Det kommer även målgruppsanpassas utifrån målgrupperna patienter/anhöriga, personal, samt ledning,
  • att det genom arbetet med referensgrupp skapas goda möjligheter att förankra projektet och dess material i de samarbetsorganisationerna som ingår. Detta ökar även möjligheterna till fortsatt finansiering efter projektslut,
  • att det offentliga redan nu efterfrågar den kompetens som finns i NSPH Skåne och det material som tas fram genom projektet,
  • att ett flertal av de samarbeten som återfinns i projektet har varit fungerande och återkommande samarbeten som etablerats flera år innan projekt Utskrivningsguiden påbörjades,
  • att materialet i sig självt är unikt. Metoden kan efter framtagande spridas såväl regionalt som nationellt.
Liknande utskrivningsguider/återhämtningsguider finns även implementerat internationellt och har visat goda resultat. Erfarenheterna visar att några vinster med detta är:
  • en konkret plan i den enskildes återhämtning och ökad delaktighet,
  • enklare och bättre övergång till öppenvård,
  • minskad risk för återfall,
  • förenklad väg tillbaka till en meningsfull vardag.

Genom att målgruppen är både grundare av projektidéen, utvecklat projektidéen samt delaktiga i samtliga projektgrupper är målgruppens delaktighet säkerställt under hela projekttiden.    

NSPH Skånes projekt Utskrivningsguiden görs i samarbete med Region Skåne, Psykiatri Skåne, KFSK samt IFS i Skåne. Kontinuerligt skickar projektet ut nyhetsbrev till samarbetspartners och andra intresserade. Om du vill få information vad som sker i projektet kontakta projektledare Jessica Andersson.        

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2015 och avslutades i december 2018.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.