Till innehållet

Nyhetsbyrån

Projektet drevs av: Stiftelsen Tensta konsthall

Beskrivning av projektet

Nyhetsbyrån ska engagera ungdomar 15-25 år från Tensta och andra Stockholmsförorter att under tre år driva en fristående nyhetsredaktion.

Vittnesmål från ungdomar som bor i förorten kan inte längre marginaliseras som exotiska förortsberättelser utan måste ses som berättelser om Sverige i stort. Berättelserna från nya Sverige är idag inte representerade varken inom media eller inom konsten och det är därför viktigt att skapa ett intresse för journalistik och konst hos unga i förorterna. Det är en fråga om demokrati och delaktighet.  Nyhetsbyrå syftar till: – maktfördelning, att erbjuda verktyg och metoder för en grupp medborgare som ofta skildras i medierna som ”förortsungdomar” men som sällan själva har utrymmet att formulera sig – att skapa ett intresse för journalistik och konst hos unga som kan leda till att fler personer i Stockholms ytterstad väljer att vidareutbilda sig på högre utbildningar – att sprida dokumentära skildringar och nyheter från förorten med okonventionella format – att lyfta och problematisera frågan om journalist- och konsthögskolornas studentsammansättning – att skapa politisk debatt – att utmana den rådande medielogiken – att fungera som pilotprojekt för att starta en förberedande journalistisk kurs i förorten – att bidra till en breddad rekrytering till Konstfack och JMK

Kursen lyfter frågor kring hur det går att utforma nya metoder för och vägar in till prestigefyllda högskoleutbildningar för journalistik och konst. Hur kan hela Stockholm representeras på konst- och journalistikskolorna och på tidnings-, TV- och radioredaktioner? Ett annat syfte är att diskutera vilken typ av journalistik som är rådande idag och om det går att ifrågasätta ett slentrianmässigt berättande genom att prova konstnärliga metoder och andra infallsvinklar. Den långsiktiga målsättningen är att verka för en breddad rekrytering till humanistiska och konstnärliga högskolor i allmänhet och till JMK och Konstfack i synnerhet. Mätbara mål: – en hemsida där redaktionens arbete i sin helhet förmedlas genom resultaten av deltagarnas workshops, intervjuer, serier, podcastintervjuer mm. Uppdateras minst en gång i veckan – minst tre inslag eller reportage per termin om projektet i etablerade medier – minst två schemalagda aktiviteter i veckan – ett publikt samtal per termin med representanter från mediebranschen, konstbranschen, JMK och Konstfack  

I led med konsthallens övergripande mål; att verka för kontinuitet och stabilitet i Tensta, kommer det vara otroligt viktigt för konsthallen att uppmuntra och stödja de nätverk och initiativ som uppkommit som följd av Nyhetsbyråns program. Konkret kan konsthallen fortsätta vara en mötesplats för det skapade nätverken likväl som en brygga för att förmedla kontakter, t ex i relation till andra konstinstitutioner, humanistiska utbildningar och opinionsbildare i samhället. Projektet kommer fortsätta att kommunicera genom sin egna hemsida och dess arkiv då dessa är tänkta att fungera som referens och kunskapsbank för framtida initiativ. Vi kommer efter projektets avslut att sammanfatta våra erfarenheter och metoder och genom dem sätta ihop ett format för en mobil redaktion, ett format som kan tas över av andra förorter i landet. Vi hoppas också att det material vi arbetat fram i form av rörlig bild ska kunna klippas ihop till dokumentära filmer som kan turnera på filmfestivaler runt omkring i landet. Diskussioner med JMK och Konstfack kommer kontinuerligt föras för ett fortsatt strategiskt arbete för breddad rekrytering till dessa utbildningar och hur en eventuell fortsättning av kunskapsutbytet mellan ungdomarna i förorten och de studerande vid högskolorna kan ta form. Ortens Nyhetsbyrå kan också fungera som förstudie till hur en förberedande journalistisk utbildning kan etableras i förorten.

Genom en serie möten med ungdomar från StreetGäris styrelse har idén om projektets utformande växt fram. Det har också resulterat i att Streetgäris nätverk har börjat använda Tensta konsthall som en plats för sina interna träffar. Diskussionerna har handlat om en gemensam problemformulering om nödvändigheten i att skapa en mer nyanserad nyhetsrapportering från Stockholms förorter. I projektet kommer gruppens styrelse, som består av 17 personer från olika delar av Stockholm, hjälpa till att rekrytera ungdomar till projektet. De kommer även att delta själva som rådgivare och genom en projektledande anställning under projektets gång. Styrgruppen består av unga från förorten 15–25 år. Så här skriver Streetgäris om projektet: Tensta konsthall har utöver samarbetet med Streetgäris också kontakt med lokala ungdomar som bjuds in att delta i projektet. Målgruppen är unga mellan 18 och 26 år med varierande sysselsättning men et tydligt intresse, även de som inte studerar, arbetar eller finns i några system hos kommunen eller Arbetsförmedlingen. Tensta konsthall har också ett nätverk av unga skrivande personer då vi 2013 initierade Tensta konsthalls textpris, flertalet av de inskickade bidragen vittnade om ett intresse för det journalistiska skrivandet och även dessa personer kommer att erbjudas plats i projektet.

Konstfack, Institutionen för Grafisk design och illustration http://www.konstfack.se/JMK, Institutionen för mediestudier på Stockholms Universitet http://www.ims.su.se/jmkStreetGäris, ett nätverk av 2000 tjejer/icke-binära, med blandade bakgrunder från olika förorter i hela Sverige https://streetgaris.wordpress.com/

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2014 och avslutades i september 2017.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Experiment för alla

    Syftet med projektet är att stärka elevernas kritiska tänkande samt att sänka trösklarna till den akademiska världen för barn i områden med hög…

  • Hälsocoachning - För mig, av mig

    Detta projekt avbröts i juni 2021.

  • FEST E-sport

    Det övergripande målet med FEST E-sport är att förebygga sexuella övergrepp och minska den faktiska och den upplevda otryggheten i och i anslutning…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.