Till innehållet

Nytt föräldracirkelmaterial - cirklar inom Kriminalvården

Projektet drevs av: Föreningen Bufff Stockholm

Beskrivning av projektet

Ett samarbetsprojekt mellan Bryggan Stockholm och Kriminalvården i syfte att utveckla ett nytt föräldrastödsmaterial. Projektet tar fram en gruppledarbok och en föräldrabok för grupper inom anstalt/frivård. Även underlag för samtalsstöd på häkte.

Projektets syfte Projektet syftar till att utveckla ett nytt föräldrastödsmaterial för föräldrar inom Kriminalvårdens anstalter, häkten och frivård. Delar av manualen ska också kunna användas i olika typer av föräldra- och anhöriggrupper i Bryggans regi. Projektet önskar också öka kunskapen om barnperspektiv inom Kriminalvården, varav ett förslag till en ny utbildning för gruppledare inom KV tas fram. Vår ambition är att sätta fokus på vikten av föräldrastöd inom Kriminalvårdens alla verksamhetsområden, i syfte att stärka barnperspektivet och därigenom det indirekta stödet till barnen.

 Projektets mål Att färdigställa ett föräldrastödsmaterial som kommer att användas inom Kriminalvårdens alla enheter; häkte, anstalt och frivård. Att ta fram ett utbildningsförslag för gruppledare som senare kommer att används som ett underlag för utbildningar av framtida gruppledare. Att medverka vid en första utbildningsomgång. Att anordna och medverka vid en spridningskonferens tillsammans med Kriminalvården. Att ta fram material för anhörigstöd vid Bryggan. Att rapportera till finansiären Arvsfonden.   Projektets löptid Projektet startade den 1.10.2012 och pågår fram till den 30.9.2015.  

Projektet har ur alla avseende varit lyckat men det har krävt betydligt mer resurser och tid än räknat. Vårt projekt har fått ett stort genomslag och mottagande inom Kriminalvården, det har bland annat genererat att Kriminalvården har startat ett eget parallellprojekt ”Nationell implementering av föräldrastöd inom Kriminalvården”. Detta har naturligtvis varit mycket lyckosamt för projektets implementering men det har också inneburit att vi till viss del hamnat efter då implementeringsprojektets första fas krävde tid både för omställning av personalresurser och att definiera hur implementerinsprojektet skall samverka med oss. Under arbetets gång har det också blivit tydligt att tidsplaneringen och antal arbetstimmar i ursprungsansökan inte var realistiska i jämförelse med ambitionerna. Arbetet med olika moment har tagit längre tid än beräknat, och det har också framkommit ny kunskap och nya infallsvinklar under projektkåren och under/efter piloten, vilket gör att vi nu lämnar in en ansökan om fortsatt stöd för projektår 3. Materialet har redan uppmärksammats även utanför Sverige i samband med en konferens vid Nordiska Rådet (Barnombudsmannen, representanter för Kriminalvården i Norge och Danmark) vilket ledde till att materialet har fått förfrågan från Dansk Kriminalvård att översättas. I övrigt i Europa har det blivit omnämnt i ”Good practice guide” som skrivs av Cope network, fd Eurochips.  

Projektets målgrupp består av både barn till frihetsberövade och deras föräldrar. Under projektår 2 har sex pilotgrupper inom KV (fyra anstalter, två frivårdsenheter) testat och utvärderat materialet. Intagna, fd-intagna och anhöriga har kontinuerligt intervjuats och getts en möjlighet att påverka och reflektera över innehållet. Projektet har också möjliggjort att en speciell skrivargrupp har startats där unga på Bryggan har kunnat skriva avsnitt som finns med i materialet under rubriken Vad säger barnen? Gruppen har träffats en gång i veckan under två terminer och producerat olika typer av texter.   

Vi har under projektet haft en unik möjlighet att möta en mångfald av aktörer som på olika sätt är verksamma inom föräldrastöd. Samarbetet med Kriminalvårdens olika enheter har fortsatt under hela projektet. Vi har bland annat etablerat en kontakt med FoU-avdelning som har granskat materialet och tagit fram ett verktyg för utvärderingen av piloten. Vi har även haft fortsatt kontakt med Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund SKR och Solrosen, samt haft möten med KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol – och Narkotikafrågor, angående kvinnoperspektivet. Vi har träffat SKL, Sveriges kommuner och landsting, dels för att informera om projektet, dels för att knyta kontakter och inhämta kunskap om deras regeringsuppdrag med föräldrastöd. Förutom målgruppen, har ett antal professionella fått ta del av projektmaterialet och feedback har varit mycket uppmuntrande. Nedan ett citat från Anne H Berman, docent, adj lektor i klinisk psykologi, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, Karolinska Institutet. ”För det första är jag imponerad av det arbete ni gjort med detta fina material. Boken har potential att bli kanske det allra viktigaste som en dömd person (förälder) har med sig från sin kriminalvårdstid. En eloge för att ni gjort texten och övningarna enkla, attraktiva och respektfulla. Jag blir också rörd när jag läser en del av texterna - och det är inte helt lätt att åstadkomma med den här typen av "program" inom Kriminalvården”.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2012 och avslutades i september 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2012 och avslutades i september 2015.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Barns röst - om att lyssna till och lära av unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

    Barns röst-projektet vill göra unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) mer delaktiga i det egna stödet och att inspirera dem att…

  • Lek för livet

    Projektet ska sprida kunskap om vad lek är och lekens betydelse för att skapa positiva kamratkulturer, främja inkludering och motverka utanförskap.

  • Naturparkour

    Naturparkour står för glädje, rörelse, spontanitet och prestigelöshet. Friluftsfrämjandet vill öka ungas rörelse utomhus, med fokus på barn och unga…

Sidan uppdaterades 2023-04-27.