Till innehållet

Om- och utbyggnad till mångaktivitetshus i Bergs kommun

Projektet drivs av: Skålans Byaråd

Beskrivning av projektet

Efter att servicen i byn försämrats ökade behovet av en mötesplats. Bygdegården byggs nu om för att kunna erbjuda ändamålsenliga lokaler för idrottsaktiviteter, berättarkvällar, musikcafé mm. Samtliga föreningar i byn medverkar i projektet.  

Syftet är att tillsammans med samtliga föreningar i området (Skålans byaråd, Skålans Bygdegårdsförening, Skålans Väglyseförening, Skålans Vattenförening, Skålans Fiskevårdsområdesförening, Skålans Skoterklubb, Skålans Kyrkliga förening, Skålans Korpkrets mfl) skapa en mötesplats där en flora av aktiviteter samsas och berikar varandra. Samtliga föreningar är ideella och verkar för att utveckla bygden och skapa förutsättningar för både unga, gamla, kvinnor, män, nya svenskar, samer, funktionshindrade, hemvändare och nyinflyttade mfl att kunna bo på landsbygden med hög livskvalitet, acceptabel servide och ändamålsenlig sysselsättning.

Målet är en om- och tillbyggd bygdegård som ska fungera som central mötesplats för byns och omgivande byars invånare. Förutom förskola, fritids, café och restaurang skapas nu ändamålsenliga lokaler för idrottsaktiviteter, berättarkvällar, musikcafé mm. Målet är också att skapa tillgängliga lokaler för barn, ungdomar, äldre, daglediga mfl inom rimligt avstånd. Att bygga vidare på den verksamhet som finns för att stärka gemenskapen och samhörigheten

I Skålan råder en febril aktivitet. Varje vår och höst anordnas t ex arbetsdagar då folk går man ur huse för att hjälpa till med krattning, röjning, målning, städning mm. Dessa tillfällen bjuder byn på gemensam lunch på bygdegården. Bygdegården nyttjas flitigt för en mångfald av aktiviteter som innebandy, bordtennis, zumba, gympa, gym, körövning, studiecirklar, berättarkvällar, musikcafé mm. Att investera är en sak men vi har också valt att investera klokt för att hålla nere driftskostnaderna i framtiden. Med det engagemang, kreativitet och uppfinningsrikedom som finns i byn är vi inte oroliga för att projektet inte ska överleva. Vi ser istället fram emot att aktiviteterna och användandet av lokalerna nu kommer att öka markant i och med byggnationens färdigställande!

Den ursprungliga idén kommer egentligen från byns ungdomar. De är ofta beroenda av skjuts till olika aktiviteter och bygdegården har därför fyllt en viktig funktion för olika typer av verksamhet. Byns föreningar har mött upp ungdomarnas önskemål och handikapprörelsen har också haft en framträdande roll i hela planeringsarbetet. Flera stormöten har hållits och ett antal arbetsgrupper har arbetat med olika ansvarsområden. Samtliga följer nu projektet med stort intresse och ser fram emot byggnationens färdigställande.

Skålans bysamverkan drivs av Skålans byaråd med innefattar även Skålans Bygdegårdsförening, Skålans Bönhusförening, Skålans Väglyseförening, Skålans Vattenförening och Skålans Korpen. Bysamverkan samarbetar även med övriga föreningar i området (Skålans Fiskeområdesförening, Skålans Skoterklubb, Skålanskören och Skålan/Börtnans Jaktskytteklubb). Tillsammans har vi dryftat, stött, blött och sållat i olika initiativ och idéer och landat i ett förslag till projekt som Arvsfonden har beviljat.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2014.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2014.

Kontakt

Ort
Åsarna

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.