Till innehållet

Porten (tidigare Mylla)

Projektet drevs av: Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring Ideel förening

Beskrivning av projektet

Projektet är uppbyggt i olika steg där man successivt får komma tillbaka till arbetslivet. De olika stegen består av Mylla (sysselsättning), soppköket Porten, genom gå ett utvecklingsprogram ALUP för att därefter gå vidare till praktik/arbete.

Idag finns en växande grupp som drabbas av psykisk ohälsa på grund av stressrelaterade besvär och vägen tillbaka är ofta lång. För de som drabbas innebär det ofta bristande delaktighet i arbetslivet, bristande sociala relationer och andra sociala sammanhang. För många blir effekten ett starkt marginaliserat liv med utanförskap, "tappat" självförtroende och självkänsla där många inte "tar sig ut". Syftet är att erbjuda den aktuella målgruppen en arena att återigen bli delaktig i ett arbetsliv och andra sociala sammanhang genom att

  • få växa utifrån egna förutsättningar
  • stärkt självsjälvkänsla och få tillbaka drivkraften
  • känna hopp och framtidstro
  • förverkliga drömmar och idéer
  • hitta och utveckla sina resurser
  • delta i ett socialt sammanhang
  • komma ut och på sikt få ett arbete

Målsättningen är att bygga upp en verksamhet som ska ge stöd för den aktuella målgruppen där Arbetsgivarringen finns med hela vägen. I dagens system är många aktuella för olika punktinsatser men väldigt ofta är individen tillbaka i systemet kring ett utanförskap. Vårt mål är att bygga upp en verksamhet där vi följer individen genom alla stegen. Steg 1 där kravnivån är låg och man har sysselsättningsliknande verksamhet. Bygga upp ett steg 2 där "produktionskraven ökat och har mer arbetsliknande krav. Paralellt med det kommer individen att få genomgå ett ALUP (arbetslivsprogram) för att i möjligaste mål få en klar och tydlig bild inför framtiden med mål och inriktning. Därefter går man vidare ut till ett medlemsföretag alt. annat företag där man ökat kraven ytterligare. Vår stora utmaning är att få med oss företag som vill vara med och öppna dörrar som gör skillnad och ger dessa individer en andra chans. I bäst fall att det resulterar i en anställning eller där målet är att gå vidare till en utbildning med ny yrkeskarriär. Första steget Mylla har kommit igång med sin verksamhet och går under Kalmar kommun. Under hösten ska verksamheten Soppköket Porten komma igång och vi kommer att arbeta aktivt för att få med oss näringslivet. Målet är att första året ha en genomströmning av ca 40 personer.

Myllas verksamhet (ideella föreningen) finansiera idag av Kalmar kommun som betalar lönerna för två handledare. Föreningen arbetar vidare för att få en långsiktig plan för sin överlevnad.  Målet med Soppköket Porten är att det ska bli ett socialt företag under Arbetsgivarringen. Redan från starten har vi beaktat hur vi ska få kunder och vilken ekonomi som behövs för en framtida överlevnad.  Vi har även för avsikt att knyta till oss olika samverkanspartner inom näringslivet som ska bli en del i deras "rekrytering" och socialt ansvarstagande.

Allt arbete utgår från individens delaktighet och där individen befinner sig. De har stor möjlighet att själva påverka sdin utveckling och sina val. Allt arbete bygger på ett lösningsfokuserat arbetssätt där fokus ligger på möjligheter och inte hinder.  Handledare och coacher har täta uppföljningar för att åtgärder snabbt kan vidtas vid ev. problem.

Vi samarbetar med Kalmar kommun, Arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Regelbundna styrgruppsmöten där viktiga genomgångar görs kring utvärdering, nuläge och planering framåt. Näringsliv och företagsrepresentanter kommer att bjudas in i början av nästa år 2015 för att få mer samarbete kring målgruppen. Ett viktigt attityd och värderingsarbete som ska påbörjas.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Kontakt

Ort
Kalmar

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.