Till innehållet

Puzzlet - en bit på väg

Projektet drevs av: Stiftelsen Bräcke Diakoni

Beskrivning av projektet

Det här projektet handlar om att få stöd att hitta möjliga vägar till arbete. Inom ramen för projektet skapar vi möjligheter för unga och vuxna upp till 35 år som har en rörelsenedsättning att pröva arbete genom arbetsplatsförlagd praktik.

Många ungdomar med rörelsenedsättning beviljas aktivitetsersättning pga. nedsatt arbetsförmåga, men har aldrig riktigt fått möjlighet att aktivt pröva sin arbetsförmåga med stöd. Projekt Puzzlet vänder sig till unga och vuxna i åldern 18-35 år som har rörelsenedsättning, ibland i kombination med andra funktionsnedsättningar och som vill ha stöd att pröva arbetsplatsförlagd praktik. Projekt Puzzlet har flera viktiga syften:

  • att visa på metoder som möjliggör för målgruppen att delta i arbetslivet  
  • att fylla det tomrum som nu finns vad gäller arbetsmarknadsinsatser för målgruppen och bli ett komplement till andra insatser som Arbetsförmedlingen erbjuder
  • att genom möten mellan människor sprida kunskap om funktionsnedsättning och bidra till ett samhälle där alla räknas

Projektet arbetar med inspiration från metoden Supported Employment och ISA – Individuellt Stöd i Arbete. Genom projektet erbjuds deltagare ett individuellt anpassat stöd till praktik/arbete samt möjlighet att träffa andra i liknande situation genom projektets gruppträffar. Unikt för projektet är att se och ta till vara förmåga hos varje individ. Projektet har ett utredande och förberedande syfte där man får en individuell möjlighet att pröva och utveckla sin arbetsförmåga. De allra flesta personer som bedömts sakna arbetsförmåga har resurser som med rätt stöd kan utvecklas och växa.

Den modell som projektet arbetar fram görs i nära samarbete med projektets samarbetspartners. Målsättningen är att det efter projektet slut finns en permanent verksamhet där målgruppen får möjlighet att träna och utvecklas i det man är bra på med en arbetsinriktning. Projektet dokumenterar löpande erfarenheter och lyfter frågan om arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden i olika sammanhang, politiskt, till myndigheter, arbetsgivare m.m. Inom projektet arbetar vi även med att utveckla ett interaktivt verktyg – Jobbpuzzlet – som ett stöd för såväl arbetstagare som arbetsgivare för att fler personer med funktionsnedsättning skall delta i arbetslivet. Projektets verksamhet kan komma att upphandlas av Arbetsförmedlingen eller på något vis finnas i kommunens regi.

Brukarorganisationerna Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben och RBU Göteborg med omnejd är medsökande till projektet och dess medlemmar har möjlighet att påverka projektets innehåll. I planeringen av projektet har även f.d. elever på Riksgymnasiet i Göteborg påverkat innehållet genom att dela med sig av erfarenheter och synpunkter. Målgruppens delaktighet är mycket viktig i utformningen av projektets verksamhet. Innehållet i projektet är inte statiskt utan vi arbetar på att utveckla en modell, där deltagarnas påverkan av verksamheten genom utvärdering är en mycket viktig pusselbit. För många som projektet möter är det ett stort steg att våga närma sig arbetsmarknaden när man aldrig testat innan. Genom mod och styrka att våga pröva praktik startar många gånger en spännande resa.

Projekt Puzzlet får finansiering från både Allmänna Arvsfonden och Arbetsförmedlingen. Medsökande intresseorganisationer är Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben och RBU Göteborg med omnejd. I projektets ledningsgrupp finns förutom medsökande organisationer även Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Göteborgs Stad.  Projektet har även ett nära samarbete med Göteborgs Stad för praktikplatser och arbetstillfällen inom kommunen. Projektet arbetar aktivt med att söka upp arbetsgivare som är intresserade av att arbeta med social hållbarhet och CSR – Corporate Social Responsibility. På detta sätt utvecklar projektet fler och fler företagsamarbeten.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2012 och avslutades i december 2015.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.