Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Reaktivering i Samverkan RAS

Projektet drivs av: Reaktiveringsföreningen RAS

Beskrivning av projektet

I projektet erbjuds personer med neurologiska funktionsnedsättningar förstärkta insatser som vi kallar reaktivering. Reaktivering är det arbete och den fas som kompletterar och tar vid där det allmänna stödet tar slut.

Projektets strategiska syfte och långsiktiga mål är att etablera ett reaktiveringscentra i Jämtland. Projektet ska genom sitt holistiska synsätt visa på att reaktivering ger drabbade en bättre livskvalité och samhällsekonomiska vinster i form av minskade vårdkostnader och/eller fler tillbaka i arbete.

Projektets mål är att

  • Återaktivera ca 100 människor med neurologiska sjukdomar/skador till arbete och/eller högre livskvalité.
  • Utveckla och etablera ett centrum för reaktiveringsarbete i samverkan som kan bli modell för andra.
  • Skapa samarbete och erfarenhetsutbyten mellan aktörer som ingår i vård-, och rehabiliteringskedjan.
  • Utveckla en modell för holistiska individuella reaktiveringsprogram och hemträningsprogram som fungerar i vardagen, för individer med neurologiska funktionsnedsättningar.
  • Utveckla olika stöd och utbildningsinsatser riktade till de drabbades anhöriga, hemtjänstpersonal och personliga assistenter.
  • Långsiktigt kunna påvisa reaktiveringens positiva betydelse för de drabbade och för samhället

  Strategin är att i samarbete med andra aktörer utveckla ett reaktiveringscentrum för individer med neurologiska funktionsnedsättningar i Jämtlands län. På längre sikt, 5-10 år, är målet att vidareutveckla konceptet till ett nationellt reaktiveringscentrum och/eller bli en modell för andra att ta efter. Den grundläggande strategin är att aktiviteterna bygger på ett nära samarbete med brukargruppen så att deras önskemål kombineras med nya forskningsrön och resulterar i en verksamhet som förnyar och förbättrar de drabbades möjligheter till bättre livskvalité.

I det individuella arbetet med reaktivering kommer deltagarna att ha stor egenmakt då de själva deltar i utformningen av den egna reaktiveringsplanen såväl som formulerar sina mål.  Även anhöriga är en viktig resurs i stödet runt den som har drabbats av en neurologisk skada eller funkrionsnedsättning. Därför erbjuder projektet information/ utbildning till dem och till assisterande vårdare för att hjälpa deltagarna i fortsatt träning hemma.      

Ett brett partnerskap är viktigt för projektresultatet. Kontakter i detta hänseende pågår och kommer att fortsätta under projektets gång. Projektet har initierats av RAS tillsammans med andra ideella föreningar som bland sina medlemmar har personer med neurologiska funktionsnedsättningar. Dessa föreningar är:

  • Stroke Länsförening Jämtland/Härjedalen,
  • Hjärnkraft Riksför Rehab Skallsk i Jämtlands län,
  • Afasiföreningen i Jämtlands län,
  • Jämtland-Härjedalens Handikappidrottsförbund,
Under projektets genomförandetid kommer kontakter att tas med etablerade offentliga rehabiliteringsaktörer, Landstinget, Försäkringskassan, FINSAM (Finansiellt samordningsförbund) Regionförbundet i Jämtland, Folkhälsoinstitutet, kommunerna i Jämtland m.fl. för att påvisa fördelarna med att medverka i projektet. Projektets nuvarande partnerskap består av intresseföreningar samt Östersunds kommun och Åre kommun. Under projektgenomförandet är det även viktigt att dialogen med deltagare, aktivitetsledare, politiker och tjänstemän fortsätter därför att det är i samarbete och dialog mellan dessa grupper som en hållbar och långsiktig plattform kan skapas för fortsatt utveckling och verksamhet när projekttiden är över.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2014 och avslutades i februari 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2014 och avslutades i februari 2017.

Kontakt

Ort
Östersund
Sidan uppdaterades 2020-06-02.