Till innehållet

Redskapsboden - Från FN-konvention till vardagsverklighet

Projektet drevs av: Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Skåne län

Beskrivning av projektet

Redskapsboden är ett projekt som syftar till att konkretisera och tillgängliggöra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Målet är att fler människor ska få kännedom om konventionen och förstå vad rättigheterna betyder i vardagen. Projektet riktar sig i första hand till allmänheten och personer med funktionsnedsättning men även till företrädare för myndigheter, organisationer och företag med avsikt att konventionen ska följas i högre grad än idag. Sverige ratificerade konventionen 2009 och har lovat att uppfylla kraven som ställs där. FN-konventionen är en del av de mänskliga rättigheterna och HSO Skåne anser att konventionen borde bli svensk lag för att stärka dess rättsliga status. Redskapsboden drivs av HSO Skåne (Handikapporganisationernas samarbetsorgan) med finansiering från Arvsfonden. Projektet utgår ifrån HSO Skånes profilområden; tillgänglighet, kvaliteten i välfärdstjänsterna och arbetslivet. I huvudsak består projektet av tre delar:  

  • Konventionskollen (www.konventionskollen.se) – ett webbtest där du kan undersöka om olika vardagssituationer lever upp till FN-konventionen
  • Redskapsboden – åtgärder att vidta när samhället inte lever upp till innehållet i konventionen
  • Utbildningar, metodutveckling och informationsspridning för ökad kunskap om och tillämpning av konventionen  

Projektet pågår till den 15 maj 2016. Därefter kommer samtliga tre delar - konventionskollen, Redskapsboden och utbildningar/metodutveckling i relation till FN-konventionen att bli en reguljär del av HSO Skånes verksamhet

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2013 och avslutades i januari 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2013 och avslutades i januari 2016.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.