Till innehållet

Redskapsboden - Från FN-konvention till vardagsverklighet

Projektet drivs av: Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) i Skåne län

Beskrivning av projektet

Redskapsboden är ett projekt som syftar till att konkretisera och tillgängliggöra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Målet är att fler människor ska få kännedom om konventionen och förstå vad rättigheterna betyder i vardagen. Projektet riktar sig i första hand till allmänheten och personer med funktionsnedsättning men även till företrädare för myndigheter, organisationer och företag med avsikt att konventionen ska följas i högre grad än idag. Sverige ratificerade konventionen 2009 och har lovat att uppfylla kraven som ställs där. FN-konventionen är en del av de mänskliga rättigheterna och HSO Skåne anser att konventionen borde bli svensk lag för att stärka dess rättsliga status. Redskapsboden drivs av HSO Skåne (Handikapporganisationernas samarbetsorgan) med finansiering från Arvsfonden. Projektet utgår ifrån HSO Skånes profilområden; tillgänglighet, kvaliteten i välfärdstjänsterna och arbetslivet. I huvudsak består projektet av tre delar:  

 • Konventionskollen (www.konventionskollen.se) – ett webbtest där du kan undersöka om olika vardagssituationer lever upp till FN-konventionen
 • Redskapsboden – åtgärder att vidta när samhället inte lever upp till innehållet i konventionen
 • Utbildningar, metodutveckling och informationsspridning för ökad kunskap om och tillämpning av konventionen  

Projektet pågår till den 15 maj 2016. Därefter kommer samtliga tre delar - konventionskollen, Redskapsboden och utbildningar/metodutveckling i relation till FN-konventionen att bli en reguljär del av HSO Skånes verksamhet

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2013 och avslutades i januari 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2013 och avslutades i januari 2016.

Kontakt

Ort
Malmö

Liknande projekt

 • Aktiva Killar

  Aktiva Killar är ett utvecklingsprojekt för att killar med funktionsnedsättning ska kunna bli mer delaktiga i föreningslivet, arbetslivet och…

 • Aktiv kraft - en ny samverkansmodell mellan idéburen organisation och myndighet

  Projektet syftar till att utveckla nya samverkansformer mellan den ideella föreningen HISO och offentlig sektor. 

 • Inkluderingslabbet

  Projektet ska utveckla Inkluderingslabbet som blir ett regionalt utvecklingslaboratorium med och för personer med fysiska, neuropsykiatriska…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.