Till innehållet

Rollkoll

Projektet drevs av: Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS)

Beskrivning av projektet

Målet med Rollkoll är att klargöra rollfördelningen mellan godemän/förvaltare och andra aktörer kring huvudmän med psykiska funktionsnedsättningar.

Fler och fler med psykiska funktionsnedsättningar behöver hjälp av en god man eller en förvaltare. Många av dessa huvudmän har svårt att förstå den gode mannens roll.  I nuläget är det vanligt att den som ska få en god man har både felaktiga och orealistiska förväntningar på den gode mannen. Projektets syfte är att det ska bli enklare att förstå rollfördelningen mellan gode män/förvaltare och andra aktörer kring huvudmän med psykiska funktionsnedsättningar. En del är att huvudmän ska förstå vilken hjälp de kan få och inte kan få en god man/förvaltare. Den andra delen är att gode män/förvaltare och andra aktörer ska veta vem som ska hjälpa huvudmannen med vilken insats. Utgångspunkten för detta är att huvudmannen inte ska falla mellan stolarna utan att det ska vara klart vem som ska hjälpa till med vad.  

Idag saknas tydliga och lättförståeliga material som redogör för rollfördelningen mellan den gode mannen och andra aktörer i nätverket kring personer med psykiska funktionsnedsättningar. Projektet vill därför skapa ett förtydligande informationsmaterial som redogör för gränsdragningen mellan den gode mannens uppgifter och andra aktörers ansvar. Under år ett av projektet så genomför vi en kartläggning för att var de största oklarheterna finns. Detta genomförs genom enkäter, fokusgruper och intervjuer med gode män/förvaltare, huvudmän och FSÖ (Föreningen Sveriges Överförmyndare). Under kartläggningen kommer det att framkomma vilka aktörer som det råder mest oklarheter kring vem som ska hjälpa huvudmannen med vad. De aktörer som identifieras ska sedan intervjuas för att kunna ge sin bild av problemen.

När alla intervjuer är klara ska RFS ta fram två material. Det ena ska rikta sig till huvudmän och klargöra vilken hjälp de kan få av sin gode man, och vilken hjälp de behöver vända sig till andra aktörer för. Det andra materialet kommer att klargöra gode mannas uppgifter i förhållande till de andra aktörerna som har identifierats.        Materialet kommer inte att kunna täcka alla situationer som kan uppstå. Därför kommer sista delen av projektet  att fokusera på att göra lokala överenskommelser. Tillsammans med RFS lokala föreningar vill projektet skapa möten mellan de olika aktörerna för att diskutera hur de ska lösa situationer där det inte finns någon tydlig gräns för vem som ska utföra en viss uppgift. Detta vill projektet ska resultera i lokala överenskommelser som tydliggör dessa situationer. Vi hoppas även att det arbete vi påbörjar ska bidra till att fler kommuner vill jobba med denna metod.  

Huvudmännen, personerna som har god man eller förvaltare är betydelsefulla i projektet. De deltar dels i kartläggningen genom fokusgrupper och i intervjuer dels genom att de är med och granskar det material som skrivs för dem. Det är viktigt att informationen utformas på ett sådant sätt att den blir lätt att läsa och att texten kompletteras med bilder och figurer som går att förstå och gör att intresset för innehållet finns kvar.

Vi sammarbetar med RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa), Riksförbundet Attention, Schizofreniförbundet (Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser) och FSÖ (Föreningen Sveriges Överförmyndare). 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2013 och avslutades i mars 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2013 och avslutades i mars 2016.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • Norm Creative Settings

    Norm Creative Settings är ett tvärvetenskapligt metodutvecklingsprojekt för att utveckla arbetsmetoder och strategier, som använder sig av kulturens…

  • Utvecklad stödverksamhet för tjejer och unga kvinnor med funktionsnedsättning

    Alla ska känna att de kan kontakta en tjejjour när de behöver! Projektet riktar sig särskilt till tjejer med dolda funktionsnedsättningar.

  • Process Kedjan och Radio Fri

    Process Kedjans modell är ett komplement för ungdomars rehabilitering tillbaka till samhället med fokus på mentorskap, anhörigstöd och kreativ…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.