Till innehållet

Så Funkar Sex!

Projektet drevs av: Forum SKILL

Beskrivning av projektet

I det här projektet ska vi ta fram ett normkritiskt, konkret och lättförståeligt metodmaterial om sex- och samlevnad, bok och film, som riktar sig till personer som har intellektuella funktionsnedsättningar eller kognitiva svårigheter och personal.

Under vårt tidigare arvsfondsprojekt Fördom & Stolthet har ett material om sex och samlevnad på lättläst svenska, vid flera tillfällen efterfrågats. Det har framkommit att lättförståeligt material om sex och samlevnad är sällsynta. Personer som har intellektuella funktionsnedsättningar behöver på samma sätt som andra, tillgång till normkritiskt och nyproducerat material i sex och samlevnad. Möjligen är behovet av information ännu större bland målgruppen än bland andra, på grund av omgivningens ständiga tillsyn. Det kan resultera i begränsat utrymme för målgruppen att själva utforska och tillgodogöra sig denna typ av kunskap. I brist på tillgänglig information om sex söker sig många istället till porrfilm och får då en skev förståelse för hur sex kan gå till. Viktiga ingredienser i ett positivt sexualliv så som ömsesidighet och respekt faller då helt bort.  Projektets primära målgrupp är unga vuxna och vuxna som har intellektuella-, neuropsykiatriska- eller kognitiva funktionsnedsättningar/svårigheter. Projektet riktar sig även till en sekundär målgrupp: personal inom särskola, folkhögskolor, Särvux, personal på gruppboenden, dagliga verksamheter, utbildningar inom vård och omsorg samt andra aktörer som arbetar för eller tillsammans med den primära målgruppen.    

Vi vill med Sexprojektet tillgängliggöra forskning och ny fakta kring sex, samlevnad och intellektuella funktionsnedsättningar för primära målgruppen. Detta kan vi göra genom att tillsammans med målgruppen producera ett metodmaterial som handlar om sex och samlevnad och som riktar sig specifikt till målgruppen personer som har intellektuella och/eller kognitiva funktionsnedsättningar. Många andra material/böcker som handlar om sex och samlevnad fokuserar på den biologiska reproduktionsapparaten, vilket cementerar uppfattningen att hela mänskligheten endast består av två kön och att det är man och kvinna. Eftersom vi vet att det finns människor  som varken identifierar sig som kvinnor eller män så vill vi självklart inkludera transperspektivet.  Målet är att boken ska kunna användas i undervisning och som en informativ, lustfylld faktabok som kan läsas från pärm till pärm eller just det kapitel som är relevant för stunden. För att koppla fakta till verklighet vill vi samla olika människors berättelser kring de olika rubrikerna och sammanställa till en antologi.  Vi beräknar att nå ett femtiotal personer ur vår primära målgrupp genom olika referensgrupper. Nånstans mellan 2-300 personer genom våra planerade workshopar under år 2 och 3. Troligtvis kommer vi att nå ett par hundra personer ur den sekundära målgruppen under projektets gång. När materialet är klart och börjar spridas kommer vi att nå ut till många många fler.

Efter projekttidens slut kommer vi att fortsätta erbjuda workshops och föreläsningar till projektets målgrupper m.fl. Både metodmaterialet Fördom & Stolthet och Så Funkar Sex kommer att kunna marknadsföras gemensamt. Materialet kommer även att fortsätta att säljas från vår hemsida www.forumskill.se. Intäkterna ger oss också i framtiden möjligheter till produktion av nya upplagor och arbete med distribution. Ju fler metodmaterial vi producerar, desto fler strategier kommer vi att utarbeta.  Genom Fördom & Stolthet har vi hittat väl fungerande former för dokumentation, då vi använt oss av blogg, facebook och Arvsfondsprojekten. Den formen vill vi även att använda i Sexprojektet. Spridning av materialet och våra erfarenheter görs genom de workshops och föreläsningar som vi planerar att genomföra, mässor, konferenser och festivaler vi kommer att medverka i, men även genom vår hemsida. Vår förhoppning är att SVT kommer att vara intresserade av att visa filmen.  Genom våra tidigare projekt har forum SKILL ett brett nätverk som vi kommer att använda oss av i spridningen. Vi vill även etablera nya kontakter med exempelvis bibliotek, ungdoms- och SESAM-mottagningar, skolor.  För att nå ut till projektets primära målgrupp behöver vi engagera personal som arbetar med målgruppen. Detta kommer att ske bl.a. genom spridningen av vårt material, där vi vill skriva en handledning som ska rikta sig till personal och andra som vill leda grupper på temat. 

Projektets målgrupp har i högsta grad medverkat till projektets uppkomst, då projektet utvecklats och planerats efter vad Fördom & Stolthets målgrupper efterfrågat. Exempelvis är val av innehåll i boken baserat på de frågor som uppkommit under vårt tidigare projekt. Flera personer från projektets primära målgrupp, som vi mött genom referensgrupper och workshops har vänt sig till oss med frågor kring sex och samlevnad. Dessa frågor har vi nu möjligheter att besvara och dela med oss av till fler.    I de många möten vi har haft med personer som själva har intellektuella funktionsnedsättningar samt med personal inom särskola, daglig verksamhet, habilitering etc. har det framkommit att lättförståelig information om sex är sällsynt. Ett material om sex och samlevnad på lättläst svenska, har vid flera tillfällen efterfrågats.   Projektets primära målgrupp kommer att medverka genom att delta i utformande av projektet, projekt- och referensgrupper, bidra med sina kunskaper och erfarenheter, medverka på bilder och som skribenter. Granska texter, delta i filmproduktion och workshops m.m. En av medarbetarna i projektgruppen har själv erfarenhet av att ha gått i särskola och på folkhögskola med dyslexiprofil och har bland annat bidragit till granskningen av metodmaterialet under det tidigare projektet Fördom & Stolthet, kommer fortsätta att vara delaktig i vårt kommande projekt. På så vis säkerställer vi att det material vi producerar blir mer lättförståeligt och lättläst.   

Vi har ett fortsatt samarbete med Inuti, en daglig verksamhet i Stockholm, som är en av våra referensgrupper. Vi har också samarbete med RFSL och RFSU i Göteborg och med West Pride i Göteborg.    Genom tidigare projekt Mamas Retro och Fördom & Stolthet ser vi stora fördelar i att förankra våra projekt väl bland offentliga aktörer, så som Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. Detta har visat sig vara en nyskapande framgångsfaktor, som ger ökade möjligheter till en fortsättning efter projektets slut.   Just nu har vi ett pågående samverkansprojekt i och med Projekt Mötesplats som finansieras av Folkhälsokommittéen i Västra Götalandsregionen. Projektet ska mynna ut i en hemsida om Sexualitet, sex och samlevnad. Under projektets andras år kommer vi att arrangera en konferens.   

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2013 och avslutades i juli 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2013 och avslutades i juli 2016.

Kontakt

Ort
Göteborg

Liknande projekt

  • Fördom och stolthet - om normer kring kärlek och sexualitet

    Projekt om normer kring kärlek och sexualitet som vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning m.fl.

  • Det stora sjöslaget

    Med vattnet som verktyg vill vi skapa möten mellan barn och ungdomar, med och utan funktionsnedsättning. I dag saknar barn och ungdomar med…

  • Fritid för alla

    Projektet syftar till att ge barn och ungdomar med funktionsnedsättning tillgång till ordinarie fritidsverksamheter och skapa möten mellan barn och…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.