Till innehållet

Så ska det låta

Projektet drevs av: Afasiföreningen i Skellefteå (AFASI)

Beskrivning av projektet

Ett projekt där nysvenskar och afasipersoner regelbundet möts för att kommunicera. 

Syftet är att i denna "blandgrupp" få till stånd språklig stimulans och utveckling hos båda målgrupperna när det gäller ordförråd, artikulation, intonation och prosodi. Vi vill genom detta projekt erbjuda social samvaro och språklig träning samt förhoppningsvis få till stånd ökad integrering och nätverksknytande.

Vårt mål med projektet är att vi genom samtalsmetodik ska få till stånd språklig stimulans/förbättring hos båda målgrupperna men även integration. Vi vill skapa en sammansvetsad grupp, som kan stötta varandra både språkligt och socialt. Genom ökad språklig färdighet hoppas vi att deltagarnas självförtroende ska stärkas, så att de ska våga prova nya, spännande saker och tänja sina gränser.Vi vill lyfta fram den verkliga personen som döljs av afasi, men också lyfta fram de personer som har svårt att förmedla det de vill på grund av brister i svenska språket. Det största målet är att ge kunskap om olika kommunikationsredskap och ge samtalsråd. Vår förhoppning är även att vi genom detta projekt kan öka förståelsen hos nysvenskar för funktionsnedsatta.

När vi har avslutat projektet vill vi att denna verksamhet som vi har byggt upp ska vara en del av Skellefteå Afasiförenings ordinarie verksamhet. Vår förhoppning är att verksamheten kan fortsätta i Studieförbundet Vuxenskolan regi och med hjälp av kursledare, som vi under projektets gång utbildar i att jobba efter vår mönstermodell. Om detta projekt slår väl ut borde denna arbetsmodell kunna spridas nationellt. 

Vi har gjort våra medlemmar delaktiga genom att inbjuda alla som kan till afasiträffar där  förslag på upplägg har har gåtts igenom. Medlemmarna tycker att alla möjligheter till mötesplatser som skapas är positiva. En person med afasi hamnar lätt i isolering och behöver ordnade verksamheter som man lätt kan ta sig till och nysvenskar behöver träffa andra, utanför sin språkgrupp och enbart prata svenska. Under projektets gång kommer afasipersonerna att ha en viktig funktion som samtalspartners och coacher liksom deras anhöriga/närstående. Rektor för SFI i Skellefteå har informerat om projektet för SFI lärare och blivande nysvenska deltagare.

Samarbete sker mellan Afasiföreningen i Skellefteå med omnejd, Studieförbundet Vuxenskolan Västerbotten, Christer Lindahl och SFI i Skellefteå, rektor Owe Liedgren med personal.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2014 och avslutades i december 2017.

Kontakt

Ort
Burträsk

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.