Till innehållet

Salaams vänner

Projektet drivs av: Kristna Fredsrörelsen

Beskrivning av projektet

Salaams Vänner är ett samarbetsprojekt mellan Kristna Fredsrörelsen och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa. Vi utbildar i religionsdialog, fredsbygge och civilkurage. VI har nått över 4000 ungdomar.

Sverige kallas ofta för det mest sekulära landet i världen. Trots detta är religion en stark drivkraft för många människor och dagens Sverige är präglat av en religiös och kulturell mångfald. Men det finns en stor allmän skepsis mot religiös tro och en föreställning om att religion är roten till många av de krig och konflikter som härjar i världen. Sverige har två sekel av fred att förvalta och Salaams vänner vill bidra till att våra olika religiösa traditioner kan bli en grund till fredsbygge, snarare än till konflikt i vårt land. Salaams vänner vill därför lyfta fram det budskap om fred som finns i både den kristna och i den muslimska traditionen. Vi vill stå upp för varandra, vara en motkraft och det är vi genom att utbilda i par om kristen och muslim; i religionsdialog, fredbygge och civilkurage.

Att vara fredsbyggare handlar inte bara om att prata, det handlar om att agera! Därför har Salaams vänner utbildat ungdomsutbildare i åldrarna 17-25 till att bli workshopledare i religionsdialog och konflikthantering. Dessa ungdomar har sedan 2011, hållit workshops runt omkring i landet, i skolor, på fritidsgårdar, festivaler och i politiska sammanhang. Salaams vänner står stadigt på två ben: Dialogen. Vi vill initiera samtal mellan kristna, muslimer och icke-religiösa om de religiösa traditionerna och deras fredsbudskap, om människors lika värde, om tolerans för olikheter. Salaams vänner vill utmana uppdelningen mellan ”vi” och ”dom” och Salaams vänner tar sin utgångspunkt i människors gemensamma strävan efter kärlek, respekt och kontroll över sina liv. Civilkurage. Vi vill ge redskap för hur man kan agera i konfliktfyllda vardagssituationer. Genom att lära sig praktiskt ickevåld tror vi att man kan bryta med inlärda mönster av konflikthantering och lära in nya, mer konstruktiva, beteenden. Därför kommer våra workshopledare att hålla i träningar i ickevåldstekniker som kan användas för att stärka ungdomars civilkurage. De metoder ungdomsutbildarna använder sig av är upplevelsebaserade, interaktiva övningar som knyter an till den vardag som ungdomar i dag själva vill förändra. De lär ut olika metoder med inspiration från andra ickevåldsrörelser som inspirerar ungdomar att ”ta makten tillbaka” genom ickevåldredskap för förändring.


Salaams vänner byggdes upp i flera olika steg under en treårsperiod. Vi byggde först upp kompetens och en bas av coacher för kommande ungdomsutbildare. Ungdomsutbildarna nådde sedan ut till framför allt skolklasser med workshops och när år, 2012 tre hade vi nått över 4000 ungdomar.

Några hållpunkter:

 • Utbildning av Salaams vänners coacher.
 • Mellan 2010 och 2011 utbildades 27 st ungdomsutbildare i civilkurage, religionsdialog och fredsbygge.
 • Workshops hölls i skolor av ungdomsutbildarna.
 • Vi tog fram en inspirationsfilm, en broschyr och en blogg.
 • De 27 ungdomsutbildarna åkte till Egypten i en vecka 2011 och träffade 27 demokratiaktivister och besökte bland annat Fader Thomas, koptisk biskop, och Tahirtorget.
 • Vi anordnade ramadanbord på flera ställen, bland annat i riksdagen och två påskbord för att dela varandras traditioner.
 • 2012 utbildades 15 st ungdomsutbildare till i civilkurage, religionsdialog och fredsbygge.
 • Vi diplomerade våra ungdomsutbildare och coacher i februari 2013.
 • Workshops fortsätter att hållas runt om i landet.

De interreligiösa initiativ som sker i Sverige idag är oftast begränsad till ”skäggens dialog”, det vill säga något som sker mellan religiösa ledare. Vi ville därför skapa ett projekt av ungdomar, med ungdomar för ungdomar. Genom att varje workshop leds av både en ung kristen, en ung muslim och/eller en ung icketroende, visar vi att kristna och muslimer respektive religiösa och icke-religiösa står upp för varandra och visar på den värld vi vill ha. Under hösten 2008 arrangerades ett seminarium på temat ”I religionernas namn. Fredsbudskapet i kristendomen och islam”. Där samlades unga muslimer från SMFR och kristna från KrF tillsammans och identifierade och diskuterade problem och lösningar. Där föddes idén att tillsammans göra detta projekt. Tankarna hade funnits redan innan hos organisationerna. Främst hos SMFR som består av muslimska ungdomar där många har upplevt just de problem med islamofobi som projektet vill motverka. KrF tillika SMFR har varit en aktiv del av planeringen av projektet där medlemmar och styrelse som består av unga människor deltagit i problemanalys och projektutformning.

Salaams vänner är ett samarbete mellan två trosbaserade fredsrörelser; Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa (SMFR) och Kristna Fredsrörelsen (KrF).

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2009 och avslutades i december 2012.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i december 2009 och avslutades i december 2012.

Liknande projekt

 • #skolmöten

  Projekt #skolmöten syftar till att skapa ett sammanhang och en metod för att få nyanlända och etablerade ungdomar att mötas, relatera och knyta…

 • Afrosvenska akademin

 • Akademien (tidigare Jämställdhetsakademien)

  Projektet syftar till att ge organisationer i det unga civilsamhället praktiska verktyg för att förbättra jämställdheten och utmana maktobalansen…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.