Till innehållet

scen:se

Projektet drevs av: Hudiksvalls kommun

Beskrivning av projektet

Projektet ska implementera en metod efter brittisk förlaga som handlar om att skapa inkluderande dramaundervisning och professionell scenkonst för och tillsammans med barn och unga med grav utvecklingsstörning och/eller måttlig till grav autism.

Projektet ska implementera en metod efter brittisk förlaga som handlar om att skapa inkluderande dramaundervisning och professionell scenkonst för och tillsammans med barn och unga med grav utvecklingsstörning och/eller måttlig till grav autism. Projektet ska skapa möten och ytor mellan målgruppen och professionella kulturutövare. Metoden kännetecknas av att den är målgruppsanpassad, interaktiv, multisensorisk och upplevelsebaserad. Den ska i projektet tillämpas och vidareutvecklas efter svenska förhållanden vid såväl träningsskolor, särskolor och dagliga verksamheter som vid professionella teatrar. Inom skola och omsorg ska elever, brukare och personal utbildas i hur man kan arbeta med drama inom ramen för sin ordinarie verksamhet. I samarbete med Folkteatern Gävleborg produceras två föreställningar. En turné genomförs i regionen och på några orter i övriga landet. Syftet med denna del är att presentera en ny publikgrupp för landets teatrar och kulturinstitutioner. Som en del av den ena föreställningen produceras i samarbete med Hälsinglands museum en konstutställning som dels presenterar metoden och projektet, dels konkret visar hur en konstutställning kan utformas för att passa projektets målgrupp.

Föreställningarna kommer fortsatt att finnas med i länsteaterföreningars kulturutbud och turnera efter projektets avslut. Dramametoden blir en del av deltagande skol- och omsorgsinstitutioners ordinarie verksamhetet. En metodhandbok tas fram som sprids under år 3 och som efter projektavslut tillhandahålls av Hudiksvalls kommun respektive projektets samverkansparter.

Efter projektet

Projektet ledde till skapandet av en konstutställning, två scenkonstföreställningar och en metodik för att arbeta med dramapedagogik i särskolan.

Verksamheten fortsätter genom att såväl Riksteatern Barn & Unga som de medverkande särskolorna fortsätter att arbeta med projektets metod. Metodhandboken i digital respektive tryckt version förvaltas av Hudiksvalls kommun och sprids till andra som vill använda metoden. Vidare kommer Hudiksvalls kommun, Hälsinglands museum och Folkteatern Gävleborg, i samverkan med projektets särskolor, att arbeta vidare med en förstudie avseende ett nationellt center för inkluderande och tillgänglig kultur. Detta center ska direkt bygga på projektets metodik och erfarenheter.

Projektets metodbok

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2017 och avslutades i september 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2017 och avslutades i september 2020.

Kontakt

Ort
Hudiksvall

Liknande projekt

  • Rejmyre Art Lab

    Projektet syftar till att skapa en plattform där barn och ungdomar i lokalsamhället Rejmyre ges möjlighet att utveckla projekt som kombinerar…

  • Publikcoacher för dövkulturen

    Projektet ska förbättra tillgängligheten till scenkonst på svenskt teckenspråk genom att på fem platser i Sverige utveckla en ny roll i form av…

  • Små barns skapande

    Projektet ska utveckla nya metoder för hur man kan arbeta med språkutveckling genom estetiska lärprocesser med ett familjecentrerat arbetssätt.

Sidan uppdaterades 2021-06-21.