Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

SpinnVäxa / SpinnUnga

Projektet drivs av: Studieförbundet Bilda Väst

Beskrivning av projektet

Vad kan dans vara? Vem får kalla sig dansare? Vem har rätt till utbildning? Genom dansgrupper för barn och unga (SpinnVäxa) och kompaniet för unga dansare (SpinnUnga) möjliggör vi dansutbildning som är integrerad och öppen för alla.

I dagens samhälle är strukturen fortfarande sådan att vi ser på människor med funktionsnedsättningar som en specifik och avgränsad grupp. Det visar sig på arbetsmarknaden, inom utbildningssystemet och i hur man organiserar sig. Samhället erbjuder stöd, ekonomiska och materiella, till personer med funktionsnedsättningar som kan ha specifika behov, vilket bra men ibland skapar detta också särverksamheter som medför ett socialt utanförskap. Det sociala utanförskapet kan bidra till att du ses för din funktionsnedsättning och inte för vem du är som människa.  Det vi vill skapa och bidra med genom vårt projekt och verksamhet är ett annat perspektiv där vi som människor kan mötas och ses som likvärdiga. Vi önskar brygga över från särverksamheterna och skapa en verksamhet tillgänglig för alla oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Därför är det extremt viktigt att alla de grupper och mötesplatser vi driver består av människor med och utan funktionsnedsättningar i så väl ledning som deltagare. Vi anser att det är en mänsklig rättighet att få utveckla sin potential och lära sig nya saker, oavsett vem du är. Det arbetet ska vara värdigt och där måste vi alltid utgå från individen, men framförallt se möjligheterna snarare än hindren. Utifrån detta vill vi skapa möjligheter till utbildning, öppna upp en dialog och skapa en mötesplats för dans. Vi vill se bortom den fysiska formen, göra arbetet transparent så vi kan förstå vad det egentligen innebär att tillgängliggöra.

Vi ser på de tre åren, som projektet pågår, som en uppstartsfas för att göra den grundläggande efterforskning som behövs för att skapa och driva en integrerad utbildningsverksamhet. Tillsammans med bland annat Göteborgs stad och Kultur i Väst kommer vi även att titta på vad det ska finnas för verksamhet i kommunen och i regionen. Detta kommer att ske i en kontinuerlig dialog under projektet. Vi ser också möjligheter för utbyten med andra länder, främst inom Europa, för vidare utveckling och planerar att söka EU-medel för att möjliggöra det.  Vi hoppas även att fler ska sporras och inspireras av vårt arbete till att skapa egna intiativ och grupper ute i landet genom dialog och den uppsökande och opinionsbildande verksamhet vi planerar att bedriva inom ramen för projektet. Vi vill inte att det vi gör ska vara ett projekt som inte lever vidare efter projekttidens slut. Utan vi ser projektet som en möjlighet att bygga upp verksamheten grundligt, skapa opinion för att driva vårt perspektiv och tro på ett inkluderande arbetssätt. För att lyckas med detta krävs det nätverkande, samtal med politiker, institutioner, tjänstemän och organisationer för både personer med och utan funktionsnedsättningar.

Projektet syftar att bli en fast verksamhet som kan bära sig själv som drivs av Danskompaniet Spinn och Bilda med Fryshuset som tydlig samverkanspart vad det gäller lokaler och nätverk. Vi ser på de tre åren, som projektet pågår, som en uppstartsfas. Uppstartsfasen är mer kostsam både vad det gäller tid och ekonomi och därför sökte vi medel från Arvsfonden.  När verksamheten är befintlig som en fast verksamhet efter projekttiden är det framför allt kostnader för lokal, personal och administration. Vi kommer att fördela kostnaderna inom våra respektive organisationer samt betala löner genom deltagaravgifter från verksamheten. Under de 3 första projektåren kommer deltagaravgiften att vara gratis då verksamheten är under uppbyggnad. Vi kommer att vara tydliga med upplägget redan från början att deltagaravgifter tillkommer år 4.  Vi önskar att deltagaravgiften inte ska vara ett hinder att delta efter projekttidens slut och därmed är det en prioritet i den fortsatta finansieringen. Tillsammans kommer vi att hålla deltagaravgifterna så låga som möjligt. Tillsammans med bland annat Göteborgs stad och Kultur i Väst kommer vi även att titta på vad det ska finnas för verksamhet i kommunen och i regionen. Efter projektets första tre år planerar vi även att äska vidare medel för specifika ändamål inom vår verksamhet som tex fler offentliga föreställningar i större format som kommer utöver den kontinuerliga utbildningsverksamheten som sker varje vecka.

Det vi vill skapa och bidra med genom vårt projekt och verksamhet är ett perspektiv där vi som människor kan mötas och ses som likvärdiga. Vi önskar brygga över från särverksamheterna och skapa en verksamhet tillgänglig för alla oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Därför är det extremt viktigt att alla de grupper och mötesplatser vi driver består av människor med och utan funktionsnedsättningar i så väl ledning som deltagare.  Att jobba i - och vara en självklar del av - en grupp, utvecklar individens sociala kompetens och samarbetsförmåga samtidigt som det ger bekräftelse och välbefinnande att få tillhöra en gemenskap. Allt detta bygger individens självinsikt och leder till en bättre självkänsla. Denna främjas också genom det sceniska arbetet – när en människa med kroppen som instrument får uttrycka sig konstnärligt på scen inför publik, blir hen sedd, hörd och bekräftad på ett ovärderligt sätt. Vi tror att detta skapar ett mod och en självklarhet i att våga stå upp för sig själv, ta plats och var en aktiv del i samhället och omvärlden. Denna ingång kommer vi även att ha när vi möter människor under lektioner, workshops och dialog.

Vi vill förhindra att projektets verksamhet ses som en särverksamhet med en specifik målgrupp innefattande enbart personer med det som brukar benämnas som funktionsnedsättning. Danskompaniet Spinn består av, och har som kärna, personer både med och utan funktionsnedsättning. Därav bedrivs vår verksamhet både inom scenkonstområdet samt i skolor och organisationer som arbetar för och med personer med funktionsnedsättningar. Inom Spinns arbete jobbar vi alltid med att brygga över från tex särskolan till den övriga skolan genom att bland annat blanda grupper och klasser.  Spinn, Bilda och Fryshuset tror på att minska det sociala utanförskapet endast är möjligt om vi möts bortom uppdelningen norm/funktionsvariationer. Vi önskar att vi istället möts i gemensamma intressen, drömmar och passioner som människor. Vi tror på att dansen kan vara en enorm kraft och ett redskap i denna strävan.  Vi kommer att samverka med olika organisationer för personer med funktionsnedsättningar så som Share Music Sweden, Utopia och Passalen. Samverkan sker i första hand genom dialog där vi utbyter våra erfarenheter för att skapa nya utvecklingsmöjligheter. Exakt vilka typer av samarbeten som kan ske organisationerna emellan får vi se utifrån dialogen. Detta även för att målet för våra verksamheter i nuläget är olika.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.