Till innehållet

Steget till eget

Projektet drevs av: Ung Företagsamhet Gävleborg

Beskrivning av projektet

Projektet syfte och målsättning är att stärka entreprenörskapsarbetet i gymnasiesärskolan och ge alla ungdomar lika villkor i arbetet under och efter sin gymnasietid.

Projektet syfte och målsättning är att stärka entreprenörskapsarbetet i gymnasiesärskolan och ge alla ungdomar lika villkor i arbetet under och efter sin gymnasietid.

På de orter som har gymnasiesärskola i Gävleborg skall det efter projekttidens slut finnas strukturer för hur man arbetar och stöttar eleverna att starta socialt företagande efter sitt UF-år. I minst två av deltagande kommuner skall det efter projektperioden finnas nystartade sociala företag som drivs av unga. 

Förstudien har visat att det finns ett behov och att det finns möjligheter att bygga konceptet UF-företagande starkt i gymnasiesärskolan. Konceptet UF-företagande vidgar på ett naturligt sätt utbildningens möjligheter till att närma sig ett kommande arbetsliv. Vår förhoppning är att vid projektets slut kommer de förändringar som genomförs och de metoder och modeller som framtagits vara implementerade i våra respektive ordinarie verksamheter. Vår förhoppning är även att vi har spridit kunskapen kring hur man kan arbeta med UF-företagande och socialt företagande mot målgruppen och de som arbetar för att stödja målgruppen både nationellt och kanske även internationellt.  

Vi som söker projektet har tidigare fått tagit del av medel till en förstudie. Syftet med förstudien var att få fram en modell för att arbeta med entreprenörskap inom gymnasiesärskolan med syfte att ge ungdomarna möjlighet att fortsätta sitt företagande efter avslutad utbildning. Under förstudien undersöktes intresset, möjligheterna och behovet av ett kommande treårigt projekt. Intressenterna som kartlades var, länets gymnasiesärskolor dess skolledning och lärare, kommunernas förvaltningar och arbetsförmedling, alla sa att ett projekt i vår riktning skulle vara ett välkommet inslag i deras verksamhet. Förutom att kartlägga intressenter så innehöll förstudien ett testprojekt i liten skala. Testprojektet var viktigt för oss för att i ett tidigt stadium få synpunkter och ge målgruppen, ungdomarna, inflytande och möjlighet att på ett tidigt stadium påverka innehåll och strukturer för det kommande treåriga projektet. Intresset från ungdomarna och deras resa som grupp och individer visade sig vara långt över vår förväntning. Vi kommer under projektets gång kontinuerligt utvärdera de modeller och metoder vi arbetar med utifrån deltagande ungdomars input. I och med att en stor del av projektet innebär att du själv startar och driver företag så är alla deltagare i denna process delaktiga och har stor möjlighet att påverka projektets utveckling under hela projektets gång.

Det finns sedan tidigare exempel på samarbeten mellan Coompanion och Ung Företagsamhet runt om i landet. Däremot visade det sig i förstudien, finns det inget idag känt strukturerat och kontinuerligt samarbete mellan Coompanion och Ung Företagsamhet när det gäller målgruppen gymnasiesärskolelever. Samarbetet med FUB och Ung Företagsamhet är även det ett helt unikt samarbete som inte finns någon annanstans i landet idag. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2015 och avslutades i juni 2018.

Kontakt

Ort
Gävleborg

Liknande projekt

  • Demokratiodling

    Detta är ett stadsodlingsprojekt, med fokus på demokratifrågor, som ska genomföras med unga i Stockholms förorter. Arbetet börjar i Botkyrka men ska…

  • Du kan, jag kan - en vändpunkt för unga i utanförskap

    Projektet ska genom musik fostra ungdomar i utanförskap att närma sig själva och formulera sina känslor i enlighet med en musikpedagogisk tradition.…

  • B-Art

    Projektet ska ge ungdomar 13-18 år redskap för personlig utveckling, språkutveckling och livslångt lärande genom systematisk professionell…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.