Till innehållet

SupportED

Projektet drevs av: Föreningen Furuboda

Beskrivning av projektet


Furuboda Arbetsmarknad, ska i bred samverkan med berörda myndigheter och organisationer, pröva och utveckla insatser som kan bidra till att höja utbildningsnivån för unga funktionsnedsatta och på så vis skapa en grund och en brygga för övergången till framtidens arbetsmarknad. Det övergripande syftet med projektet är därför att stödja personer i aktivitetsersättning och unga funktionsnedsatta i gymnasieskolan i övergången till vidare utbildning. I genomförandet av detta stöd är målet att pröva och utveckla en modell av metoden Supported Education för att nå en fungerande övergång och hållbara resultat över tid. Detta ger följande projektmål: Utveckla och pröva en fungerande metod av Supported Education Samla grupper och individer som ges stöd, förberedelser och vägledning i övergången Dokumentera framgångsfaktorer och hindrande faktorer i arbetet Sprida projektets resultat och erfarenheter Samverka med berörda myndigheter och organisationer

Furuboda vill i bred samverkan med berörda myndigheter och organisationer, pröva och utveckla insatser som kan bidra till att höja utbildningsnivån för unga funktionsnedsatta och på så vis skapa en brygga för övergången till framtidens arbetsmarknad. I genomförandet av detta stöd är målet att pröva och utveckla en modell av metoden Supported Education för att nå hållbara resultat över tid. Det ger följande projektmål: - Utveckla och pröva en fungerande metod av Supported Education - Grupper och individer ges stöd, förberedelser och vägledning i övergången - Dokumentera framgångsfaktorer och hindrande faktorer - Sprida projektets resultat och erfarenheter - Samverka med berörda myndigheter och organisationer Resultatmål: - Arbeta med 90 deltagare individuellt och i grupp - Starta grupper och aktiviteter för personer i aktivitetsersättning i Malmö och Kristianstad - Genomföra förebyggande insatser för gymnasieelever i Malmö och Kristianstad - Genomföra förberedelser, vägledning, coachning och stödinsatser - 50% av deltagarna går in i en vidare utbildning med stöd av projektet - 80% av de deltagare som går vidare med studier behåller sin plats över tid. Effektmål: - En utvecklad och prövad metod för Supported Education i svensk kontext - Samverkan mellan idéburen sektor och offentliga myndigheter minskar utanförskap - Högre utbildningsnivå för personer med funktionsnedsättning - Fler permanenta insatser för att höja utbildningsnivån för unga funktionsnedsatta

Utvecklade och fungerande metoder lever alltid vidare, åtminstone i Furubodas verksamhet. Och i detta fall är det framförallt relevant att prata om metodens fortlevnad. Eftersom Furuboda är en stor aktör inom vuxenutbildning finns det långsiktiga möjligheter att utveckla insatsen som en fortsättning för deltagare som lämnar Furubodas Folkhögskola och inom arbetsmarknadsinsatser riktade till målgruppen unga funktionsnedsatta. Detta är dock den lägsta nivån av fortlevnad. Målsättningen för projektet är att uppnå mycket goda resultat och en metod som verkligen visar sig fungera. Det ger underlag för att visa upp och pröva metoden mot ansvariga myndigheter. Man kan tänka sig att Supported Education skulle kunna bli en del av Arbetsförmedlingenss SIUS-verksamhet. Man kan också tänka sig att Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och/eller kommunala utbildningsförvaltningar initierar upphandlingar av Supported Education-insatser som ett resultat av projektet. En annan väg att gå för en nyskapande verksamhet är att Finsamförbund finansierar en fortsättning, alternativt att Idéburna offentliga partnerskap ingås. Furubodas målsättning är naturligtvis att genomföra ett projekt som i slutändan är så bra att det bara måste fortgå i någon form. Genom projektgenomförandet kommer denna fråga ständigt finnas på dagordningen internt, i styrgrupp och inom olika nätverk. Projektets samverkanspartners erbjuder den grundläggande struktur som krävs för att kontinuerligt kunna tala om fortlevnad.

Arbetet med att ta fram projektet bygger på workshops med målgruppen, där de behov, rädslor och tankar som kommit fram har lagt grunden för ansökan. Furuboda Arbetsmarknad vill genomföra projektet i ständig dialog de deltagare som tar del av insatserna. Utvecklingen av en fungerande metod bygger på lyhördhet och dialog där målgruppen får vara med och styra insatsen genom åsikter, förutsättningar och behov. Därför kommer projektet kontinuerligt samla grupper och individer för att ta in kunskap, erfarenheter och kritik gällande projektets genomförande. Målgruppen skall vara projektets främsta referensgrupp. Målet är också att adjungera deltagare till projektets styrgrupp. Projektet samverkar även med HSO Skåne, vilket innebär att en stor andel av Skånes handikapföreningar kommer finnas anslutna till projektet. Både HSO och dess underföreningar kommer bjudas in till dialog och erfarenhetsutbyten i projektgenomförandet, vilket ger målgruppen ett tydligt inflytande över verksamheten. HSO Skåne kommer även vara representerat i projektets styrgrupp. Det är ambitionen i projektet att även ta in deltagare i tidigare projekt Furuboda har drivit som kan fungera som inspiratörer för projektets personal och deltagare. Personer med funktionsnedsättning som redan har tagit steget vidare till en vidare utbildning kan bidra med erfarenheter och kunskaper både om framgångsfaktorer och hindrande faktorer som behöver överbryggas.

Projektet strävar efter en bred samverkan både med myndigheter, utbildningsanordnare och organisationer. Målet är att flertalet samarbeten skall tillkomma, men den samarbetsgrupp (tillika styrgrupp) som redan i ansökningsskedet byggts upp, innehåller följande organisationer: Försäkringskassan, Syd Arbetsförmedlingen, MO Södra Götaland Region Skåne BUF, Kristianstad Kommun Furuboda Arbetsmarknad Furuboda Folkhögskola HSO Skåne

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i april 2015 och avslutades i april 2018.

Kontakt

Ort
Skåne

Liknande projekt

  • Unga romska hälsoinspiratörer

    Projektet genomförs av Romska Ungdomsförbundet med målet att skapa en förbättrad hälsa bland romska ungdomar i Sverige. Ungdomar hjälper andra…

  • Jag är barn - ett utvecklingsprojekt för våldsutsatta barn med skyddad identitet

    Jag är barn är ett treårigt utvecklingsprojekt för våldsutsatta barn med skyddad identitet och barn som bor på skyddade boende.

  • BUFF för alla

    Projekt där elever med någon forma av neuropsykiatrisk funktionssättning får lära sig mer om film och bidra till innehållet i Sveriges officiella…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.