Till innehållet

SV Kulturcollege

Projektet drevs av: Studieförbundet Vuxenskolan Örebro

Beskrivning av projektet

Unik utbildning efter gymnasiesärskolan som ska verka förberedande för arbete alternativt vidare studier. Vi arbetar med kultur som verktyg för att främja inlärning.

Syftet med projektet SV Kulturcollege är att ge individen dennes lagstadgade rätt till eftergymnasial utbildning. Målet är att ta fram en ny utbildningsform för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning. En utbildning som ska verka förberedande för arbete alternativt vidare studier. Utbildningen ska matcha arbetslivets behov och synliggöra individernas funktionsförutsättningar.

Projektets mål är att skapa en ny utbildningsform samt starta och bedriva den i ändamålsenliga lokaler. Målet är att säkra dess fortsatta verksamhet gällande finansiering och anpassat regelverk. Effektmålet är en eftergymnasial kulturutbildning som är stabil och systematiskt ordnad. Utbildningen ska ske på likvärdiga villkor som för övriga samhällsmedborgare och för individen vara ett steg för att närma sig arbete alternativt studera vidare på högre nivå. Effekten av projektet blir en ny utbildningsmodell för nationell etablering inom Studieförbundet Vuxenskolan. Projektet har två parallella spår som är starkt beroende av varandra. För att skapa en hållbar lösning för målgruppen att studera samt ekonomiska förutsättningar för att driva utbildningen efter avslutat projekt, behöver utbildningen och lobbyarbetet bedrivas sida vid sida.

Studieförbundet Vuxenskolan avser att efter projekttiden överföra utbildningsformen i sin verksamhet. Redan idag finns intresse från ett par avdelningar vilket medför att en nationell informations- och metodspridning kan påbörjas redan under andra året. Positivt intresse för utbildningen och dess planer finns hos Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen (Vuxam) samt Förvaltningen för funktionshindrade i Örebro kommun. Vuxam avser att under projekttiden vara behjälpliga i strategiarbetet för utbildningens fortsättning efter projekttiden. Under hela projekttiden bevakas andra utbildningsformer exempelvis kompletterande utbildning och yrkeshögskoleutbildningar. I projektets kontaktnät finns flera aktörer inom området. Projektet avser att under projekttiden arbeta för att till utbildningen säkra statlig tillsyn, statlig stöd (skolpeng), CSN-berättigande, vilket indirekt innebär att den befintliga kommunarresten skulle upphöra, samt anpassa regelverk kopplat till aktivitets- och sjukersättning.

Målgruppen eller företrädare för målgruppen är involverade i projektet både inom utbildning som lobbyarbete.Målgruppen testar utbildningen och bidrar till uppföljning och utvärdering. Utbildningen vilar på folkbildningens syn om ett deltagarstyrt innehåll. Med det menas att de pedagogiska blocken och momenten är planerade men att dess innehåll och tema kan anpassas efter elevernas intressen och individuella önskemål. Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) har en representant i projektets referensgrupp. De är behjälpliga med strategier, fakta, information och synpunkter i arbetet. Vid genomförda SV Arena kommer målgruppen att dels själva planera och bjuda in till dialog med politiker och andra beslutsfattare kring eget valt tema, dels finnas representerade vid annan arena eller föredrag om projektet. Personer inom målgruppen som under projektår ett testade delar av utbildningen under fem veckor, var även behjälpliga med att informera och rekrytera i sitt eget kontaktnät. Det kommer sannolikt bli eleverna själva som allra bäst når ut till den egna målgruppen med information även under det andra året.

Referensgruppen Örebro kommun - Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun - Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsförmedlingen - Örebro Försäkringskassan Örebro Riksförbundet FUB Specialpedagogiska skolmyndigheten Kulturskolan Örebro Projektet är även finansierat av Studieförbundet Vuxenskolan.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2013 och avslutades i maj 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i maj 2013 och avslutades i maj 2016.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

  • Inspelet - ett utvecklingsprojekt för tillgänglig idrott i Örebro län

    Projektet Inspelet riktar sig till barn och unga med funktionsnedsättning. Man vet att funktionsnedsatta har den sämsta folkhälsan och har mycket…

  • ROTA

    ROTA- Samlar människor och skapar delaktighet för enskilda medlemmar i Kommunens föreningar.

  • Pratkartan

    Att introducera en s.k. "pratkarta" på vårdcentraler för att patienter som kommer dit mer självständigt skall klara sin kommunikation. Det kan både…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.