Till innehållet

TAKK för språket

Projektet drivs av: Kulturföreningen m.i.m (mitt i det interkulturella mötet)

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att ge flerspråkiga familjer och personal kunskap i användning av (AKK), Alternativ och Kompletterande Kommunikation tillsammans med modersmålet.

Att utveckla, utforma och sprida metoder för användning av Alternativ och kompletterande Kommunikation (AKK) tillsammans med modersmålet och ge AKK-stödet ett flerspråkigt perspektiv.

Projektet har omfattat informationstillfälle och utbildningar kring AKK och flerspråkighet som riktats till föräldrar och personal. Projektets olika aktiviteter har genomförts i olika arbetsgrupper och i dialog med personer från målgruppen och representanter från offentliga verksamheter som erbjuder stöd. Aktiviteterna har utvärderats kontinuerligt och med olika verktyg så som enkät, individuella samtal och gruppsamtal. Under projektets två sista åren har det funnits ett behov av att försäkra en spridning av det flerspråkiga perspektivet på AKK som projektet utvecklat. Detta har skett bl.a. i samarbete med aktörer från skolansvärld där goda exempel på samarbetsformer mellan skola och hemmet för flerspråkiga elever i behov av AKK har provats. Utbildningarna har samordnats tillsammans med bl.a. Center för Skolutveckling och Utbildningsförvaltning i Uddevalla Kommun. Utbildningarna som har genomförts är Fler-TAKK (Personalutbildning) FAMN (Familjeutbildning) och två omgångar av en kombinerad personal och familjeutbildning (FAMN/Fler-TAKK).

Projektets kvarstående aktiviteter handlar om att systematisera kunskapen som utvecklats i projektet genom att utveckla ett metodmaterial (webbsidan TAKK för Språket). Webbsidan kommer på ett enkelt och levande sätt ger insikt och kunskap kring ett flerspråkigt perspektiv på AKK. Hemsidan kommer att utgöra en självklar plats för att  diskutera och vidareutveckla erfarenheter och kunskaper som projektet fått genom åren. Möjligheter att fortsätta och vidareutveckla området finns då mycket av innehållet på hemsidan kommer att kunna laddas ner och användas både hemma och i skolan. Förankring av ett flerspråkigt perspektiv på AKK kommer i framtiden att ske genom utbildningar som vänder sig till verksamheter som kommer i kontakt med barn/ungdomar i behov av AKK. I samband med utbildningarna kommer webbsidan TAKK för språket - ett metodmaterial att användas och utbildningsupplägg som utgår från webbsidan att planeras. Diskussioner pågår med samarbetspartnerna kring hur webbsidan bäst kan användas för spridning inom varje verksamhet.  

  Arbetet och aktiviteterna med projektets anhöriggrupp pågår kontinuerligt, det senaste året har anhörigträffar för att informera, diskutera och ge stöd i användning av AKK ägt rum en gång i månaden. Genom de kombinerade utbildningarna FAMN/Fler-TAKK där både föräldrar och personal från skolan deltog, har många kontakytor skapats och konkreta förslag som kan utveckla kommunikationen och modersmålsanvändning hos barn och ungdomar utkristalliserats.

Projektet drivs av MiM Kunskapscentrum i samarbete med Språkens Hus vid Universitetssjukhuset, MAS, i Malmö, DART Kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, Habiliteringen i Göteborg och Södra Bohuslän och Specialpedagogiska Skolmyndigheten i Västra regionen. Under det senast året har även Utbildningsförvaltningen i Uddevalla och Center för Skolutveckling i Göteborg samverkat i Projektet. Dessa samarbeten har visat sig mycket värdefulla i samband med anordnadet av de olika utbildningarna och även för att diskussioner kring innehållet i webbsidan TAKK för språket - ett metodmaterialet. Ett Samarbete har även skett med Högskolan i Väst och deras 3D-animation och visualisering utbildning i samband med utformandet av metodmaterialet. Eleverna arbetade fram ”story boards” utifrån de olika teman som ingår i materialet ("AKK på modersmålet, varför" och "Flerspråkighet byggs tillsammans") och kom med förslag på hur dessa bäst kunde animeras. Detta har i sin tur lett till spridning av frågor som rör flerspråkighet och AKK bland lärarna och studenterna på högskolan.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2010 och avslutades i juni 2013.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2010 och avslutades i juni 2013.

Liknande projekt

  • Kunskapsportföljen

    Projektet ska tillsammans med målgruppen skapa ökad självständighet och självbestämmande genom en digital kunskapsportfölj där de snabbt och smidigt…

  • Barnrättsdetektiverna

    Projektet ska öka barns kunskap om rättigheterna i barnkonventionen samt vad den innebär i praktiken i barnens vardag, med fokus på skolan.

  • Starka mammor - en nyckel till integration

    Projektet ska med hjälp av så kallade kulturtolkar ge stöd och information till nyanlända föräldrar, särskilt till mammorna, så att de ska känna sig…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.