Till innehållet

Tell-Us, Teckenspråkiga ELevers Livssituation-UtvecklingsStörning

Projektet drevs av: Riksförbundet för döva hörselskadade och språkstörda barn (DHB) Örebro

Beskrivning av projektet

Tell-Us ambition är att synliggöra hur teckenspråkiga gymnasieelever m utvecklingsstörning upplever sin utbildning och framtid - Dokumentär om projektet - Information om projektet - Information om projektet LL - Hur det går till - Intervjumetoden 

Projekt Tell-Us riktar sig till teckenspråkiga gymnasieelever med utvecklingsstörning, och syftar till att ge dessa elever en möjlighet till det elevinflytande de är berättigade. Därigenom vill projektet få kunskap om hur målgruppen själva upplever sin livssituation. Målgruppens storlek är svår att definiera, då det idag inte finns någon statistik över antalet döva och hörselskadade barn och ungdomar med utvecklingsstörning. Svårigheterna att föra statistik över målgruppen beror dels på sekretessen inom sjukvården men också på att kombinationen dövhet/hörelskada och utvecklingsstörning inte existerar i statistiken som en egen grupp.

Att låta målgruppen själva komma till tals har ingen tidigare gjort, liksom att skapa en intervjumetod som är särskilt anpassad till målgruppen. Projektet kommer att fungear (och fungerar redan idag) som en informationsspidare både vad gäller studiens resultat i synnerhet och vad gäller den anpassade metoden i allmänhet. Projektet är treårigt och pågår till och med hösten 2015. Under projektets inledande fas har en metod för hur målgruppen kan framföra sina upplevelser utformats och också testats genom en pilotstudie med en handfull elever. (Pilotstudien finns att ladda ner här på bloggen) Nu genomförs en mer omfattande studie där projektets slutfas riktar sig till att tillgängliggöra och sprida studiens resultat. En viktig del i resultatspridningen är dess återkoppling till målgruppen.

När projektet är slut kommer ett gediget informationsmaterial att finnas tillgängligt för alla; såväl i skriven form som i teckenspråkig samt hörbar form. Informationsmaterialet kommer också att vara anpassat till målgruppen, och ska vara möjligt att hämta från de organisationer som äger projektet. Projektets referensgruppsmöten har redan idag skapat ett nyttigt nätverk, som även efter projektets slut kommer att ha glädje av kontakterna sinsemellan. Projektet kommer med all sannolikhet också att fortsätta sprida information, både om studiens resultat samt om den anpassade intervjumetoden för målgruppen. Förhoppningen är att projektet leder till nya projekt, samt att intervjumetoden används vid fler tillfällen framöver.

Under projektets gång träffar vi en betydande andel av målgruppen, genom de intervjuer som görs. En handfull elever från målgruppen har inledningsvis varit med och testat samt format den anpassade intervjumetod vi tagit fram för projektet, och har på så sätt deltagit i projektplaneringen. Den framtagna anpassade intervjumetoden används nu under projektets andra år, och alla elever vi träffar har en stor roll i hur studieresultatet samt framställandet av projektets resultat blir. Allt i linje med projektets syfte: att ge målgruppen en möjlighet till det elevinflytande de är berättigade.

Projektets huvudägare är Riksförbundet DHB tillsammans med Mo Gård. Samarbetspartners är bland andra RG Sär D/H, Specialpedagogiska Skolmyndigheten samt Barnombudsmannen.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2012 och avslutades i oktober 2015.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i oktober 2012 och avslutades i oktober 2015.

Kontakt

Ort
Örebro och Norrköping

Liknande projekt

  • Lighthouse en mötesplats för skapande integration

    Projektet riktar sig till nyanlända och asylsökande grupper av barn,unga och vuxna med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar för ömsesidig…

  • Dövas Kulturarv

    Projektet ska samla in berättelser från personer med hörselnedsättning som levt och studerat i Örebro under 1900-talet. Materialet sätts sedan…

  • Disabled Refugees Welcome

    Projektet ska förbättra samordningen och mottagandet av asylsökande med funktionsnedsättning.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.