Till innehållet

Tillgänglighetsanpassning av broar på Eslövs Golfklubb i Eslövs kommun

Projektet drivs av: Eslövs Golfklubb

Beskrivning av projektet

Nybyggnation och i något fall ombyggnad av broarna för att tillgänglighetsanpassa hela 18-håls slingan på golfbanan så att fler personer med rörelsehinder samt handigolfare har möjlighet att spela golf på samma förutsättningar som övriga spelare.

Eslövs Golfklubb grundades i mitten av 1960-talet av ett antal entusiaster som var golfintresserade och som huvudsakligen var bosatta i Eslöv. Golfbanan ligger i anslutning till Bråån och golfhålen korsar ån fyra gånger. I tillägg korsar hål nummer 12 en vattendamm. Vid byggandet av banan på 60-talet fanns inga tankar på att anläggningen skulle handikapp-anpassas varför de broar som byggdes enbart var anpassade för gående. På senare tid har gruppen med funktionsnedsatta spelare vuxit sig stor samtidigt som golfklubbens medlemmar blivit äldre. För att dessa grupper fortsättningsvis skall ha tillgång till golfbanan togs ett beslut i klubbens styrelse att byta ut samtliga broar med anslutningsvägar så att de blev körbara med golfbil och så kallade powergolfers, ett specialfordon för handigolfspelare.

De nya broarna har varit i drift under hela sommaren till stor glädje för våra äldre spelare. Även från handigolf spelare har positiva signaler framförts. Eslövs golfklubb håller numer måttet för att kunna arrangera handigolftävlingar på hög nivå. Beträffande fortsättningen pågår arbete med att analysera övriga insatser runt banan (klubbhus, parkeringar, toaletter, vägar etc.) som krävs för att hela anläggningen skall vara handikappanpassad. För detta kommer vi att ta hjälp av handikappkommittén i Skånes Golfförbund och helst någon eller några i målgruppen, d.v.s. golfspelare med någon form av handikapp och/eller äldre medlemmar i Eslövs Golfklubb.

De ideella insatserna har begränsats till insatser från styrelsen och den arbetsgrupp som styrelsen utsett för genomförandet av projektet. Eftersom genomförandet helt omfattas av tillverkning av broar och maskinarbete i samband med anslutningsvägar har övrigt ideellt arbete ej varit möjligt. Projektet är genomfört och avsynat. Genomförandet föregicks av anbudsförfrågan till två entreprenörer varefter avtal tecknades med Markkompaniet i Skåne AB. 

I samband med planering och projektering av genomförandet har klubben haft diskussioner med Handigolfsektionen i Skånes Golfförbund, med den ansvarige för tillgänglighetsanpassning av offentliga miljöer, gator och parker vid Eslövs kommun samt med Seniorkommittén i Eslövs  Vidare har klubben haft kontakt med Miljöavdelningen vid Eslövs kommun angående vattenfrågan i samband med byggnationen. Före och under projektets genomförande har styrelsen och den utsedda arbetsgruppen lagt mycket tid på planering för att göra rätt saker. Vi konstaterar att en öppen kommunikation med myndigheter är vital i sammanhanget. Vidare är ett väl genomarbetat kontrakt och föregående diskussioner med utsedd entreprenör mycket viktig för att undvika extra kostnader i samband med genomförandet.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2014.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2014.

Kontakt

Ort
Eslöv

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.