Till innehållet

Trafiksmart lärande med VR-teknik

Projektet drevs av: Växjö kommun

Beskrivning av projektet

Projektet ska ta fram en app som innehåller VR-filmer där barn och unga kan studera sig själva i trafiken för att tränas till att tänka och agera trafiksäkert.

Syftet med projektet är att träna barn och unga till att tänka och agera trafiksäkert. Projektet ska ta fram en app som innehåller VR-filmer där barn kan studera sig själva i trafiken och ett pedagogiskt studiematerial. Planerade aktiviteter inom projektet är den referensgrupp bestående av målgruppen som planerar de olika filmsituationerna som ska spelas in. Elever kommer även att bjudas in att medverka i dessa filmer. Verksamheten kommer sedan att bedrivas ute på skolor.

Målet med träningen är att målgruppen ska förstå vikten av att kommunicera på rätt sätt med sina medtrafikanter för att på så vis skapa en tryggare och säkrare trafikmiljö, vilket i förlängningen leder till minskat antal olyckor.
Målgruppen för projektet är barn och unga, 10-16 år, som går i grundskolan, nyanlända i åldrarna 13-19 år samt personer upp till 20 år med någon form av funktionsnedsättning.

Växjö kommun kommer att fortsätta driva Trafiksmart inom deras etablerade plattform Ögonkontakt sökes i trafiken. För att garantera överlevnad kommer kommunen att ha en särskild tjänst kopplad till tekniska förvaltningen. Finansieringen av verksamheten kommer även att ske genom bidrag från tekniska förvaltningen samt utbildningsförvaltningen. Dessa medel ska användas för framtagning av nya filmer samt vidareutveckling av appen. Projektet ska även spridas vidare, i ett första steg till övriga kommuner i Kronobergs län. För att få en nationell spridning kommer information om projektet regelbundet att skickas ut till de myndigheter som jobbar med trafik-, utbildnings- och ungdomsfrågor.

Med anledning av den pågående pandemin har projektet behövt ändra i gällande aktivitetsplan. Med detta tilläggsbeslut ges projektägaren möjlighet att genomföra aktiviteter som planerats och godkänts för år tre.

Efter projektet

Projektet ledde till Målet var att skapa ett målgruppsanpassat verktyg som lockar till aktivt lärande kring trafikkunskaper. Målgruppen medverkade till att ta fram VR-filmer i typiska trafiksituationer. Målgruppen har fått ny kunskap och agerar säkrare i trafiken. Filmerna finns kvar och kommer att fortsätta användas av skolor och andra intressenter runt målgruppen.

Verksamheten lever vidare genom årlig trafikundervisning för femteklassare i kommunen. Materialet finns tillgängligt för andra kommuner och sprids genom organisationen och samverkansparter.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i mars 2022.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i mars 2022.

Kontakt

Ort
Växjö

Liknande projekt

  • Family Water Safety Program

    Svenska Livräddningssällskapet projekt syftar till att förebygga drunkningar och tillbud i vatten och med hjälp av målgruppen utveckla…

  • Motivationslyftet för lågstadiet

    Syftet med projektet är att utveckla och anpassa Motivationslyftets program och material för elever i klasser F-3, lärare och föräldrar.

  • Läs- och skrivundervisning i teckenspråkiga klassrum

    Projektets syfte är att stärka läs- och skrivkompetenser hos teckenspråkiga elever. Målgrupp är döva och hörselskadade elever och deras lärare.

Sidan uppdaterades 2022-08-21.