Till innehållet

Tredje kraften

Projektet drevs av: Verdandi

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en modell för brukarinflytande för unga, 16-26 år, som lider av samsjuklighet, psykisk ohälsa och missbruk/beroende, så att de får en bra, jämlik och samordnad vård.

Syfte med projektet är att utveckla en modell för brukarinflytande för unga, 16-26 år, som lider av samsjuklighet, psykisk ohälsa och missbruk/beroende, så att de får en bra, jämlik och samordnad vård. Att lyssna på och stärka unga brukare är en framgångsfaktor och leder till ökad träffsäkerhet och bättre resultat.

Målet med projektet är att tillsammans med målgruppen ta fram en helhetsmodell med konkreta verktyg för brukarinflytandet för unga med missbruk och samtidig psykisk ohälsa.

Modellen kommer efter projektets slut att förvaltas av Brukarkraft, ett kvalificerat resurscentrum för brukarinflytande i hela landet.

Projektet kommer att genomföras i samarbete med såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst och institutioner.

Efter projektet

Projektet har synliggjort unga med samsjuklighet så att de i ökad grad är medskapande i sin egen vård, att de fått ökad kunskap om sin rätt till inflytande samt praktiska verktyg för att påverka vården på följande sätt:

 • Man har med ungdomarnas synpunkter tagit fram en helhetsmodell för reellt brukarinflytande där ungdomarna både varit med i utvecklingen och i testningen.
 • De verksamheter som deltagit som testbäddar har antagit handlingsplaner för ökat brukarinflytande.
 • Man har nått ut med information såväl nationellt som lokalt – om både modellen Tredje kraften och om ungas rätt till inflytande och samordning av insatser från andra aktörer. Även arbetsförmedling och försäkringskassa genom samordningsförbunden.
 • Man har utbildat representanter från målgruppen för vidare spridning.
 • Man har lyfts de ungas situation genom projektets alla delar i förhållande till vårdenheter, myndigheter och forskarsamhället.
 • Deltagande ungdomarnas mående har förbättrats har man fått bekräftat genom personalens beskrivning av utvecklingen i de ingående enheterna.
 • De kommuner och regioner som deltagit i projektet har idag bättre kännedom om brukarnas behov i den aktuella verksamheten och bättre underlag för SIP-arbete på individnivå genom det utvecklingsarbete som vi gjort tillsammans med deras ungdomar. De har också bättre kunskap om ungdomarnas behov (eftervård) inför utskrivning samt att de enkäter man genomfört i projektet tydliggör ungas behov har spridits på konferenser och på webben.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2018 och avslutades i juli 2021.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2018 och avslutades i juli 2021.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • Röster från Baba

  Projektet vänder sig till barn och unga som kommit ensamma till Sverige, som står utanför samhällets insatser av olika anledningar och därmed…

 • Experiment för alla

  Syftet med projektet är att stärka elevernas kritiska tänkande samt att sänka trösklarna till den akademiska världen för barn i områden med hög…

 • Arion

  Projektet ska erbjuda unga hbtq-personer som har sex mot ersättning interaktivt stöd och stöd i kontakt med myndigheter och andra instanser som ett…

Sidan uppdaterades 2021-12-21.