Till innehållet

Trygga Möten - att göra verklighet av Barnkonventionen

Projektet drevs av: Scouterna - Svenska Scoutförbundet

Beskrivning av projektet

Trygga Möten - att göra verklighet av Barnkonventionen är en utveckling av Trygga Möten konceptet som riktar sig till barn och ungdomar. Vi utvecklar aktiviteter, filmer mm för att stärka barn och ungdomars kunskaper om sina rättigheter.

Projektet syftar till att utveckla konceptet Trygga MötenTM, för att unga människor ska bli redo för livet och kunna skydda sig själv och andra mot alla former av övergrepp. Genom ökade kunskaper kan barn och ungdomar ta tillvara både sina egna rättigheter och andras. De får också ökade möjligheter att agera mot kränknande behandling, mobbning och övergrepp. Antingen genom att agera själva eller vända sig till en ledare för att få hjälp. Det innebär dock inte att de vuxnas ansvar  minskar. Ledare inom ideella barn och ungdomsverksamheter behöver ta ansvar för barnens situation och ha kunskaper om övergrepp.

I projektet kommer vi att utveckla åldersadekvata aktiviteter som ökar beredskapen att skydda sig själv och andra mot övergrepp. Genom att involvera barn i olika åldersgrupper skall vi identifiera vilka kränkningar och övergrepp barn oroar sig för eller upplever. Aktiviteterna skall vara inriktade på att utveckla självkänsla och förmåga att se och agera mot alla former av övergrepp bland barn och ungdomar. Aktiviteterna skall inte bara kunna användas inom Scouterna och KFUM, utan även av andra verksamheter. Vi har som mål att inspirera, utbilda och sprida Trygga MötenTM konceptet via moderna medier. Genom att utveckla webbkursen, skapa filmer och ta fram en app kommer vi att bidra till en ökad medvetenhet och beredskap att agera. Hos såväl barn, föräldrar och ledare som beslutsfattare inom olika verksamheter.

Genomförandet kommer att ske med hjälp av fem ideella arbetsgrupper, som får stöd av projektgruppen som består av både anställda och ideella. En del av arbetet kräver att vi anlitar konsulter och företag t ex för att producera filmer, utveckla tekniska lösningar mm. Specificeringen av dessa uppdrag tas fram av de olika grupperna i samarbete med anställda.  Under projektets gång kommer vi sprida information om såväl det som utvecklas inom projektet som den existerande kursen för ledare. På så sätt kan andra föreningar redan tidigt få nytta av ledarutbildning. Vilket i sin tur underlättar nästa steg, att arbeta med barnen kring frågor om övergrepp. Olika framtidsfrågor diskuteras inom det som numera kallas strategigruppen, tidigare kallad styrgrupp. I denna grupp finns medlemmar från flera andra organisationer med, till exempel Friends och Innebandyförbudnet. Även inom Scouterna förs diskussioner om olika alternativ för verksamheten efter projekttiden. 

Ca 30 ideella från Scouterna, KFUM och andra verksamheter och fyra anställda arbetar med projektet till och med februari 2016. De ideella är uppdelade i fem arbetsgrupper: Aktivitet, Certifiering, Råd och stöd, Spridning och Pilotstudie. Rekrytering har skett bland annat genom Volontärbyrån.  Fyra gånger per år träffas alla grupper gemensamt för arbetshelg. Däremellan arbetar och träffas deltagarna i sina egna grupper. Med jämna mellanrum träffar ordförandena även projektledningen för att diskutera frågor om såväl arbetet som relationer inom gruppen.

Scouterna har huvudansvaret för projektets genomförande och den anställda personalen. KFUM är samarbetspartner och ingår i ledningsgruppen. Övriga samarbeten sker med andra ideella organisationer, exempelvis Popkollo. I referens och strategigrupper finns rerpresentanter för Bris, Friends, Innebandyförbundet, Stockholms tjejjour mfl.  Eftersom projektet till viss del riktar sig till andra organisationer än projektägarna kommer det bli fler samarbeten när matrial och metoder utvecklats.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2013 och avslutades i januari 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i januari 2013 och avslutades i januari 2016.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.