Till innehållet

Ung dialog - placerade barn och unga

Projektet drevs av: Riksförbundet Attention

Beskrivning av projektet

Projektet ska tillsammans med målgruppen barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar placerade utanför hemmet utveckla metoder som ökar deras delaktighet och stärker livskvaliteten.

Riksförbundet Attention ska, tillsammans med målgruppen barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, utveckla metoder som ökar delaktigheten och stärker livskvaliteten för barn och unga som är placerade utanför hemmet. Genom att involvera professionella aktörer ska projektet leda till att målgruppens inflytande får bäring i förändringsprocesser på offentlig nivå. Så väl under som efter projektet ska Riksförbundet Attention sprida kunskaper och metoder till lokalföreningar inom Attention, medverkande samarbetsparter och berörda boenden.

Målgruppens medverkan är central i projektet. Det är deras erfarenheter som ska utveckla boendemiljön och vårdinsatserna på till exempel familjehem eller Hem för Vård eller Boende, HVB.

Efter projektet

Projektet har genomfört en rad aktiviteter som syftat till att lyfta målgruppens egna berättelser och erfarenheter från placeringar utanför hemmet. Tillsammans med projektets samverkansparter har ett flertal rapporter sammanställts och överlämnats till offentliga aktörer. Projektet har även medverkat i två statliga utvärderingar. Projektet har medverkat till en större förståelse för målgruppens villkor. Delaktigheten har lyfts fram som en av de viktigaste framgångsfaktorerna i all verksamhet kring placerade barn och unga. Projektet har även medverkat till att starta den nya organisationen Attention Ung.

Verksamheten lever vidare som del av ordinarie verksamhet inom Attention och som ökad kunskap hos samverkansparter. Metod och material finns tillgänglig för andra aktörer.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2020 och avslutades i november 2023.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2020 och avslutades i november 2023.

Kontakt

Ort
Johanneshov

Liknande projekt

  • Äldrelyftet - åldras och må bra med ADHD

    Projektet "Äldrelyftet - åldras och må bra med ADHD" ska utveckla och sprida metoder och redskap för ökad delaktighet och inflytande i samhället för…

  • Åldras och må bra

    I projektet ska utveckla och systematisera metoder och arbetssätt i syfte att stärka äldre personers psykiska hälsa, motverka stigmatisering och…

  • BU-guiden - elevaktiv folkbildning om psykisk ohälsa bland unga

    Projektet ska ta fram material och metoder för kamrater, vårdnadshavare och skolpersonal i frågor som gäller barns och ungdomars psykiska hälsa.

Sidan uppdaterades 2024-05-27.