Till innehållet

Ung i rättsprocessen + ADHD, ADD & AST (Asperger)

Projektet drevs av: Brottsofferjouren Luleå

Beskrivning av projektet

Projektets mål är att öka möjligheten för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att ta tillvara sina rättigheter och göra sin röst hörd i rättsprocessen.

Pilotprojektets slutgiltiga mål är att öka möjligheten för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att ta tillvara sina rättigheter och göra sin röst hörd i rättsprocessen. Samtidigt ska aktörer i rättsväsendet och skolan få en mer rättvisande bild av vad som sker och kunskap om reaktioner och konsekvenser i kombination med ADHD, ADD och Asperger i samband med brott.

Syftet med pilotprojektet ”Unga i rättsprocessen + ADHD, ADD & Asperger (AST)” är att unga med dessa neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ska få sina demokratiska rättigheter tillgodosedda genom anpassat och rättssäkert bemötande vid förhör och rättegångar samt att rättsväsendet och skolan ska få kunskap om reaktioner hos unga med dessa NPF i samband med att de har utsatts för, bevittnat eller begått brott.

Att öka kunskapen om ADHD, ADD och Asperger (AST) och att skapa metoder för långsiktigt och hållbart utbyte mellan rättsprocessens aktörer och skolan för att öka rättssäkerheten och tryggheten för unga med dessa NPF. Pilotprojektmålet är att producera ett metodmaterial bestående av en handbok, e-learning och en vägledning för lokala brottsofferjourer. Metodmaterialet ska sedan erbjudas samtliga brottsofferjourer i Sverige genom riksförbundet Brottsofferjouren Sverige. Metodmaterialet ska användas vid utbildning för rättsprocessens aktörer och för pedagoger om reaktioner när någon med ADHD, ADD eller Asperger (AST) har utsatts för, bevittnat eller begått brott.

Handbok och e-learning ska ge förutsättningar för ökad kompetens och samverkan mellan rättssystemets aktörer och skolan. Förankring ska ske på respektive organisations ledningsnivå. Denna samverkan ska ge goda förutsättningar för att unga med ADHD, ADD och Asperger ska kunna ta tillvara sina rättigheter och skyldigheter och att göra sin röst hörd. Brottsofferjouren Sverige är samverkanspart och tar över projektet efter tre år. De ansvarar då för spridning och marknadsföring av handbok, e-learning och vägledning till lokala brottsofferjourer i Sverige samt att metodmaterialet förankras i organisationerna inom rättsväsende och skola.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i september 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i september 2015 och avslutades i september 2018.

Kontakt

Ort
Luleå

Liknande projekt

  • Ung Scen Norr/Resurscentrum

    Projektet ska öka ungas inflytande och delaktighet i den professionella scenkonsten.

  • Lillasyster

    Mentorskap där konstintresserade ungdomar coachas av professionella konstnärer. Ett galleri där ungdomar visar konst. Ett utbud av kurser och…

  • Urgent - Ungt entreprenörskap

    Vi lära unga vuxna hur man får utlopp för sin företagsamhet genom att tillsammans med andra tillsammans skapa nya företagsidéer som man sedan…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.