Till innehållet

Uppdrag Ninjas

Projektet drevs av: Jämlikt.nu

Beskrivning av projektet

Uppdrag Ninjas arbetar för att utbilda, inspirera och engagera unga för jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter genom de arbetssätt som ungdomarna i projektet vill använda sig av. Vi arbetar alltid "normkreativt" och intersektionellt.

Syftet är att skapa en arbetsmodell som ger unga möjlighet till förståelse för hur man kan verka för ökad jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter samt ökade kunskaper om hur de kan identifiera förtryck, och normerande strukturer. Med jämställdhet menar vi frågor som rör de sju diskrimineringsgrunderna; kön, tro och religion, etnicitet, sexuell identitet, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder och funktionsduglighet. Vi vill att unga ska få förutsättningar att ifrågasätta och efterfråga fler perspektiv i de verksamheter de deltar i. Dessutom vill vi ge ungdomar insikt i, och verktyg för hur de kan påverka sin livssituation. Vår vision är ett samhälle som ständigt har barnens bästa för ögonen, där alla känner sig representerade i de verksamheter och institutioner de är delaktiga i, där öppenhet och ett tillåtande klimat kring alla barns självklara rätt att vara som de är råder. Vi vill ta tillvara den kraft och resurs som unga människor har. Detta skapar välmående för de unga och därför vill vi: höja ungas kompetens i frågor som rör jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter för att möjliggöra ifrågasättande och skapa efterfrågan av dessa perspektiv, - öka ungas praktiska demokratiska inflytande och påverkansmöjlighet i fråga om likabehandling i deras vardag, - att de demokratiska värdena ska öka genom höjt medvetande kring allas lika värde, öka ungas livskvalitet och därmed stävja negativa attityder som rasism xenofobi homofobi m.fl kränkningar.

Målgruppen är ungdomar som vill vara aktiva i, och utveckla, sin verksamhet när det gäller jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter, oberoende av om verksamheterna är ideella föreningar, skolor, mötesplatser, idrottsföreningar eller olika kulturella forum. Under det första steget kommer har projektet riktat sig till en begränsad skara, tre skolor och en fritidsverksamhet. Under resten av tiden har vi arbetat intensivt i de grupper där intresse finns och blivit väl förankrat. Vi använder de metoder som ungdomarna själva vill använda sig av, vilket har resulterat bl.a. i att vi gjort en tidning, skrivit artiklar, gjort en ambulerande utställning, workshops, ordnat pridefestival, bloggat, spelat in filmerna "Bechdeltestet", "Normtestet" m.fl samt gjort digitalstorytelling, m.m. Vi har ordnat demonstrationer, aktioner, hållt föreläsningar mm. Vår avsikt är att projektet efter avslutad tid ska drivas vidare av ungdomarna själva och därför har vi från början låtit dem ta stor plats när det gäller utförande, upplägg och innehåll i Uppdrag Ninjas. Vi vill arbeta utifrån ett underifrånperspektiv och utbilda och arbeta med dem projektet är till för – ungdomarna själva – och inte lägga fokus vid ledarens eller lärarens kompetensutbildning, vilket många jämställdhetsprojekt gör. Vi vill att relationen mellan ungdomen och ledaren eller läraren ska bli mer jämställd vilket kräver att ungdomar får verktyg för att diskutera och efterfråga fler perspektiv i sina verksamheter. 

Vi hoppas att samarbetsorganisationerna ska fortsätta låta ungdomarna utbilda nya nyckelpersoner och att detta blir en integrerad del i verksamheterna. Som det ser ut nu så har flera av Ninjorna redan börjat utbilda kring normer och projektets områden både på de skolor de går på och i andra skolor och verksamheter. De har också hållt föreläsningar och utbildningar för vuxna. Filmerna Ninjorna gjort sprids i sociala medier och uppmanar andra att agera, ungdomarnas temadag om mänskliga rättigheter involverade ca 350 personer och ett trettiotal organisationer som har med sig erfaternheterna från den dagen. Pride-festivalen som ungdomarna startade i Landskrona har satt Landskrona på HBTQ-kartan. Vi tror att deltagarna kommer att fortsätta föra ut sin kunskap i de sammanhang de ingår i och på så sätt sprida dessa idéer vidare. Ytterligare en aspekt är att när ungdomarna väl lärt sig se och uppmärksamma ojämlikheter i deras verksamheter och fått redskap för att arbeta med detta, kommer de att föra med sig denna kunskap under resten av livet, vilket leder till att denna kompetens sprids i samhället. Erfarenheterna av projektets spridning och dokumentation har skett och kommer att fortsätta ske utifrån ungdomarnas önskemål, tankar och idéer som kommer fram i projektet. Vår tanke är att spridningen av erfarenheterna ska ske i två led, dels från ungdom till ungdom, dels från ungdomar och projektledare till andra som kan vara intresserade. 

Projektidén har vuxit fram i mötet med ungdomar (12-16 åringar) i vår närhet samt i jämställdhetsföreningens diskussionsgrupper där olika metodböcker, rapporter, artiklar och aktuella händelser har diskuterats. Vi har lyssnat till de behov av förmåga till förändring som artikulerats och känt att det behövs konkreta åtgärder för att främja ungdomarnas demokratiska utveckling bortom stereotypa normer. När projektidén började ta form lät vi en genusvetare presentera projektidén för två olika fokusgrupper med ungefär 7-10 deltagare i varje grupp, den ena gruppen med 12-14-åringar och den andra med 14-16-åringar. Grupperna fick lyssna in projektidén och komma med egna idéer och funderingar kring temat. Fokusgruppsdeltagarnas synpunkter har vi sedan tagit med och vävt in i projektet (bla. arbetsnamnet ”Ninjas” - ungdomarna menade att de som deltar i projektet blir försvarare av demokrati). De flesta av fokusgruppernas medlemmar sa även att de ville delta om projektet hade funnits nu, detta gällde särskilt de äldre ungdomarna. Tanken med projektet är att det ska utvecklas tillsammans med de ungdomarna som deltar därför är det av yttersta vikt att vi inte lagt upp allt i förväg utan att vi finns med och lyssnar in deras synpunkter och idéer. Det vi gjort hittills har utgått från vad ungdomarna i projektet velat göra och vi låter alltid de ta ställning till vilka arrangemang som ska göras eller vad vi ska delta i. 

Vi har under åren samarbetat med en rad olika organisationer och föreningar.Här är ett antal: • Afghanistanföreningen Lund • Aktiva Tjejer, Malmö • Asylgruppen i Lund • Bio Gender • Emmaus Fredriksdal • Feministisk festival, malmö • Fria Tidningen Skåne • Fridhems Folkhögskola • Fredrika Bremer förbundet • Habitat Q • Höörs kulturskola • Ibn Rushd, det muslimska studieförbundet • Ideellt Asylstöd i Skåne • Individ och Familj: Förebyggande enheten i Landskrona Stad • Jaliya Connection • Kulturförvaltningen i Landskrona, • Kulturstöd Unga i Landskrona • Kunskapsskolan i Lund, • Kunskapsskolan i Malmö • Lunds Universitet sidc (social invelopment in a digital contex) • Malmö Högskola • Malmö for Diversity • Migrationsverket • Mänskliga-rättighetervetarna • Nordiskt Forum • Råfilm • Rädda Barnen • Räkna med oss • Spelkultur Malmö • Studieförbundet Sensus • Svalövs Bibliotek • Södra Esplanaden Kreativ Studie • Ungdom mot rasism • VÄL – Vi är Landskrona, La stories • Scenkonstkollektivet Potatopotato • Festivalen Ökända • Öresundsteatern Landskrona m.fl.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2011 och avslutades i november 2014.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i november 2011 och avslutades i november 2014.

Kontakt

Ort
Landskrona

Liknande projekt

  • Cityidrott

  • Den långa resan - ett integrationsprojekt i Landskrona

    Syftet är att genom teaterns och det goda samtalets krafter bryta ensamkommande ungdomars isolering, skapa en kontaktyta mellan dem och svenska…

  • PROVA

    Projektet riktar sig till unga vuxna med aktivitetsersättning och psykisk ohälsa. Nya metoder ska utvecklas genom en mix av skapande estetisk och…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.