Till innehållet

VAHÀK ett scenkonstprojekt med inspiration från queersamiska

Projektet drevs av: Ögonblicksteatern

Beskrivning av projektet

Ögonblicksteatern ska skapa en föreställning som är en vidareutveckling av det unika material som tagits fram i Arvsfondsprojektet Queering Sapmi, där queera samer intervjuades och porträtterades.

Ögonblicksteaterns vision är Alla människor har förståelse för varandras verklighet och upplever allas lika värde. De verkligheter som traditionellt visas på scenen är i mångt och mycket normens verklighet. Ögonblicksteatern jobbar därför med att visa nya bilder av verkligheten genom att låta nya berättelser gestaltas på scenen. Vi tror att det är viktigt att vi som scenkonstnärer är öppna för nya perspektiv och också vågar förändras i vårt sätt att arbeta. Genom att jobba med för oss okända frågor på okänd mark, får vi nya perspektiv och kan presentera en bredare verklighet för publiken. Vi vill inte göra anspråk på att föra någons talan, vi vill däremot bidra med verktyg för att nya berättelser ska kunna synliggöras. Vårt verktyg är metoder för att skapa konst av hög kvalitet. Frågor kopplade till Sápmi bör vara en angelägenhet för hela Sverige. Det är därför viktigt att fler konstnärliga aktörer tar sig an dessa frågor.  Till föreställningen ska för- och efterarbete om dubbla identiteter tas fram, som ska användas av skolorna. Utifrån föreställningen ska också en film göras, samt ett workshopsmaterial, som tillsammans ska möjliggöra för skolelever att själva prata och reflektera kring dubbla identiteter genom gestaltning. Materialet ska utformas så att det i framtiden i första hand kan användas inom skapande skola. Med Vahák vill Ögonblicksteatern öppna upp förståelsen mellan människor och visa hur olikheter kan tillföra styrka i en grupp, istället för att försvaga den. 


 • att skapa ett scenkonstverk tillsammans med queersamiska personer utifrån queersamiska personers livsberättelser,
 • att göra en film om arbetet med projektet som ska spridas till skolor, organisationer och bibliotek,
 • att skapa ett arbetsmaterial för skolor och organisationer kring identitetsskapande och hur det är att vara en minoritet i en minoritet. 

Efter projektets två år finns en film om processen samt tillhörande arbetsmaterial att visa för skolelever runt om i landet. Filmen kan exempelvis ingå i Skapande skola vilket alla skolelever i högstadiet i Sverige omfattas av. Den kommer också att erbjudas till bibliotek och blir då tillgänglig för allmänheten. Arbetsmaterialet kopplat till filmen kan också fortsätta att användas i undervisning särskilt i ämnen rörande identitet, sexualitet och urfolks- och minoritetsfrågor. Ögonblicksteatern tänker efter projektets slut överlämna filmen och arbetsmaterialet till andra organisationer och aktörer, såsom exempelvis RFSL Ungdom, Sáminuorra samt olika studieförbund, för att dessa sedan ska kunna jobba vidare med materialet. Vår förhoppning är att vårt initiativ ska bidra till att fler konstnärliga aktörer engagerar sig i frågor kopplade till Sápmi och initiera samarbeten med samiska konstutövare. Vår ambition är att både det samiska och det queera perspektivet lyfts på ett sådant sätt att vårt projekt bildar ringar på vattnet för nya projekt i och kring Sápmi. Vi hoppas att vi lyckats visa att scenkonst är ett starkt medel för synliggörande, och att deltagande personer ska känna styrkan att efter projektets slut kunna skapa på egen hand. Projektets arbete med identitetsstärkande workshops till det queersamiska nätverket tänker vi ska bidra till att ingående personer fortsätter driva sin sak och delta i debatten.

Ögonblicksteatern har en historia av att jobba med ”vi och dom andra” och att i detta främja delaktighet och medskapande. Det är centralt att bärarna av berättelserna, ägarna av vetskapen, är medskapande i arbetsprocessen. Genom våra teaterlabb, ett slags referensgrupp och utvecklingsforum för scenkonst, har vi hittat former för ömsesidighet, respekt och utveckling kring arbetet. Teaterlabbformen kommer här att bestå i workshops med målgruppen, referensgruppsarbete, fördjupade intervjuer samt identitetsstärkande workshops med queersamiska nätverket om det efterfrågas. Queersamiska personer och ungdomar kommer att involveras från start i produktionsarbetet och finnas med på scenen i slutproduktionen. En referensgrupp av personer från de primära och de sekundära målgrupperna kommer att ha del i manusprocess och repetitionsarbete. En referensgrupp med ungdomar kommer också att följa projektet för att hjälpa till att se vilka behov som finns av för-/ och efterarbete kring föreställningen.


 • Queering Sápmi, år tre.
 • Sáminuorra, den största ungdomsorganisationen för samiska ungdomar idag. 
 • Nasim Aghili, dramatiker och regissör 
 • Björn Karlsson, konstnär
 • Mimie Märak, poet, skådespelare och samisk aktivist
 • Bautafilm AB. Produktionsbolag för rörlig bild i norra Sverige, och det produktionsbolag som ska göra filmen om projektet.
 • RFSL Ungdom. 
 • RFSL Umeå. 
 • Cesam. Centrum för samisk forskning, Umeå universitet. 
 • Samiska veckan. 
 • Queerförvaltningen. 
 • Regnbågsbiblioteket, Umeå stadsbibliotek. 
 • Kulturcentrum för barn och unga. 
 • Kulturstorm. 
 • Giron Sámi Teáhter. Samiska teatern i Kiruna.
 • Hålogaland Teater i Tromsö. 
 • Umeå Teaterförening. 
 • Teatercentrum.
 • HSO Västerbotten. Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Västerbottens län. 
 • Umeå Pride. 
 • Rättighetscentrum. 
 • Bilda.
 • Studiefrämjandet.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juni 2014 och avslutades i juni 2017.

Kontakt

Ort
Umeå, nationellt

Liknande projekt

 • Demokratiodling

  Detta är ett stadsodlingsprojekt, med fokus på demokratifrågor, som ska genomföras med unga i Stockholms förorter. Arbetet börjar i Botkyrka men ska…

 • Du kan, jag kan - en vändpunkt för unga i utanförskap

  Projektet ska genom musik fostra ungdomar i utanförskap att närma sig själva och formulera sina känslor i enlighet med en musikpedagogisk tradition.…

 • B-Art

  Projektet ska ge ungdomar 13-18 år redskap för personlig utveckling, språkutveckling och livslångt lärande genom systematisk professionell…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.