Till innehållet

Varför så x-trem

Projektet drevs av: Föreningen Svea Sträng/ung utan pung

Beskrivning av projektet

Projektet ska med teater som verktyg öka kunskapen hos elever och andra runt dessa om hur extremistiska grupper attraherar och rekryterar, vare sig de är politiska, religiösa eller kriminella.

Målet är att deltagarna ska få verktyg för ett kritiskt förhållningssätt till våldsamma rörelser och organisationer, attityder och handlingar. Utmaningen är att nå följarna/rekryterna till våldsbejakande grupperingar så att de kan identifiera och upptäcka maktspelen som vill locka in dem att medverka i olika sekteristiska discipliner och då ta avstånd från att bli delaktiga i dessa grupperingar. Projektet räknar med att göra nedslag på olika skolor i minst 70 kommuner under projektets tre år med föreställningar, workshops och extra föredragshållare anpassade efter orternas specifika behov.

Projektet ska också ta fram ett omfattande metodmaterial som kan användas av yrkesverksamma inom ungdoms- eller skolverksamhet för att främja demokratin och motverka våldsbejakande extremism, tillsammans med ungdomar i åldern 15-20 år. Utformningen av materialet ska vara anpassat för olika slags verksamheter, men i första hand vara lämpligt för lektionstid i högstadiets årskurs 9 eller gymnasiets årkurs 1-3. En särskild handledning för att arbeta med nyanlända ungdomar ska tas fram som komplement. Materialet ska utgöra underlag för minst motsvarande tio tillfällen.

Efter avslutat projekt

När projektet startade insåg föreningen att man behövde utveckla ett metodmaterial med tillhörande handledning för att kunna ge skolorna verktyg att hantera dessa ämnen. Detta innebar att man kom ut med föreställningen senare än det var tänkt. Föreställningen har också förändrats under projektets gång, mycket på grund av målgruppens respons. I samband med covid-19 så avstannade både teaterföreställningar och workshops/föreläsningar helt. För att säkerställa projektets överlevnad har man istället producerat fyra filmer kring ämnet. Föreningen kommer att fortsätta erbjuda föreställning med metodmaterial till den som önskar och filmerna ligger på Youtube för nedladdning.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2017 och avslutades i september 2020.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i juli 2017 och avslutades i september 2020.

Kontakt

Ort
Rågsved

Liknande projekt

  • Utbildningsmaterial om våldsutsatta personer med substansbrukssyndrom

    Projektet ska skapa förändring till det bättre för målgruppen personer utsatta för våld i nära relation och som lever med beroende, genom att…

  • Resurscenter Safe Space Malmö

    Detta projekt syftar till att värna demokratin mot antidemokratiska beteenden och/eller radikalisering bland unga i åldern 13-25.

  • Neighbourhood

    Detta projekts syfte och mål är att inspirera och motivera ungdomar i riskzon för socialt utanförskap till positiva beteendemönster och ett gott…

Sidan uppdaterades 2020-11-13.