Till innehållet

Verksamhet för flyktingbarn med, eller med risk för att utveckla, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Projektet drevs av: Röda Korset Uppsaladistriktet

Beskrivning av projektet

Verksamhet för flyktingbarn med, eller med risk för att utveckla PTSD. Med lek,skapande och samtal får barnen mötas, och bli bemötta av vuxna.

Projektet riktar sig till barn i Uppsalaregionen med flyktingbakgrund eller med flyktingföräldrar i åldern 7-15 år som har, eller riskerar att utveckla, PTSD eller sekundär traumatisering. Syftet med projektet är att minska risken för traumatisering och lidande hos dessa barn. Vår ambition är att under en treårsperiod driva minst en barngrupp per termin, med en förhoppning om två grupper per termin,(ca 20-40 barn per år). Upprinnelsen till projektansökan var en insikt att barn som lider av migrationsrelaterad stress, alternativt har diagnosen PTSD, inte ges den uppmärksamhet som de borde. Utifrån de samlade erfarenheter som finns inom organisationen anser man att det finns ett stort behov av att utveckla en verksamhet för den nämnda målgruppen.  Det finns ingen liknande verksamhet eller stödinsats för målgruppen i Uppsalaregionen. Det mycket finns att vinna på att belysa dessa barns mående. 

Projektets mål är att utveckla en verksamhet i syfte att nå en ny målgrupp för Röda korset i Uppsala. Vi vill erbjuda barnen ett tryggt forum att hantera svåra minnen och aktuella psykosociala svårigheter, genom kreativt skapande och gemenskap, med målet att främja barnens utveckling och psykiska hälsa.

Röda Korset i Uppsala strävar alltid efter att kunna nå den mest utsatta. Projektets målgrupp är en definierad utsatt grupp och genom projektet kommer vi kunna upplysa om barnens utsatta situation. Vår ambition är att under verksamhetsår 3 finna alternativa vägar för att kunna fortsätta bedriva barngruppsverksamheten. Projektet sprids genom våra samarbetspartner och våra egna interna kanaler såsom årsstämma, nyhetsbrev, intranät, sociala medier och lokala events. Under år 3 planeras även starkare nätverk med de fem orter där Röda Korset bedriver behandlingscenter. 

Barnen är högst delaktiga under träffarnas gång; frivilliga och behandlare anpassar övningar och upplägg beroende på vad barnen vill, orkar och klarar av. Populära övningar och lekar upprepas när barnen visar extra intresse. Barnen kommer också att få ge förslag på innehållet i sommarveckan och vilka aktiviteter som där ska ske. Utifrån förslagen från denna grupp och våra resurser planerar vi sedan sommarveckan. Likväl är de utvärderingar vi gör med barn och förälder viktiga i vår planering för kommande grupper. 

Styrgrupp för projektet består av projektägaren, Röda korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala, Nyby vision och Rädda Barnen. Här har samarbetet fokuserat på att gemensamt diskutera och planera projektets övergripande struktur och ramar. Likväl har man i styrgruppen fokuserat på att identifiera aktörer i Uppsala som kommer i kontakt med målgruppen. Utifrån detta har ett kontaktnät upprättats med CIS (centrum för introduktion till skolan) och Cosmos flyktinghälsan i sökandet efter familjer som tillhör målgruppen. Även Nyby vision har aktivt deltagit i att rekrytera familjer till verksamheten. Samarbetet med Röda korsets behandlingscenter i Malmö har främst bestått i informationsutbyten gällande tillvägagångssätt och innehåll i träffarna. 

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2013 och avslutades i mars 2016.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i mars 2013 och avslutades i mars 2016.

Kontakt

Ort
Uppsala

Liknande projekt

  • Ledarutbildning och klassbesök Childrens program

    Projektet ska förebygga att barn som växer upp i missbruksmiljö själva utvecklar psykisk ohälsa och/eller ett alkohol- eller drogberoende och…

  • Trygga föräldrar - trygga barn. Bryt Våldsarvet!

    Projektet ska ge möjlighet och verktyg för att bearbeta trauman från uppväxten.

  • Ge makten vidare

    Alla människor med utvecklingsstörning i Uppsala, även de som inte är medlemmar i FUB, välkomnas att delta i uppbyggandet av en ”sambandscentral”…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.