Till innehållet

VISOREK - Social redovisning

Projektet drivs av: Sociala Arbetskooperativens intresseorganisation (SKOOPI)

Beskrivning av projektet

Inom projektet VISOREK genomförs social redovisning på olika sociala arbetskooperativ i hela landet. Social redovisning är en mätmetod för att kunna visa på de sociala värdena i en organisation.

Projektets syfte är att sprida och utveckla social redovisning och VisVardi hållbarhetsredovisning som modeller för att stärka och utveckla sociala arbetskooperativ. Därmed skapa bättre förutsättningar för att driva sociala arbetskooperativ och öka möjligheterna för personer med funktionshinder att få arbete.

Projektets mål är att SKOOPI kan bidra med kunskap till sociala arbetskooperativ, om verktyg för att säkerställa sociala och miljömässiga mål i verksamheterna, genom att bygga upp resurser i form av utbildare och kunskap om modellerna social redovisning och VisVardi hållbarhetsredovisning. Social redovisning är en metod för att planera, mäta och ut­värdera de sociala målen i en organisation. Social redovisning är en process som genomförs regelbundet där deltagarna och verksamheten lär sig och utvecklas tillsammans. Den sociala redovisningens resultat presenteras också för intressenter utanför verksamheten. 

VisVardi – Hållbarhetsredovisning är en metod för att årligen visa resultatet av verksamhetens samhällsmål. Organisatio­nens sociala mål, miljömål och ekonomi lyfts fram och visas. Metoden tar med viktiga intressenter i redovisningsarbetet. Syftet är att på ett trovärdigt sätt stödja organisationer att visa den samhällsnytta som man skapar genom sin verksamhet. Metoden har skapats av Studieförbundet Vuxenskolan tillsam­mans med Svenska Kyrkan och Svenska Studiecentralen i Finland.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2009 och avslutades i februari 2012.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2009 och avslutades i februari 2012.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

  • ADHD på jobbet - strategier och kunskap som stärker möjligheten att få och behålla ett arbete

    Målet är att stärka vuxna personer med ADHD på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Webbsidan www.adhdpåjobbet.se ska innehålla tips,…

  • Anhörigprojektet

    Projektet ska förbättra anhörigstödet till föräldrar och syskon vars barn/syskon har en psykisk ohälsa som leder till allvarlig och långvarig…

  • Bra mat för alla

    Astma- och Allergiförbundet ska starta och utveckla ett nationellt center i syfte att påverka myndigheter och företag att bli bättre på att möta och…

Sidan uppdaterades 2021-06-15.