Till innehållet

Webbaserad utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld - ett pilotprojekt

Projektet drevs av: Kvinnors Nätverk - Linnamottagningen

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa förutsättningar för mer kvalitativ, fördjupande och omfattande kompetensutveckling inom området, som ska gynna både enskilda barn/ungdomar som söker hjälp och kunskapsutvecklingen kring hedersrelaterat förtryck och våld i stort.

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för en mer kvalitativ, fördjupande och omfattande kompetensutveckling med möjlighet till mer praktisk tillämpning av kunskap samt återkoppling över en längre tidsperiod. Vi är övertygade att det kommer att ge betydligt bättre och mer långvariga effekter än enstaka föreläsningar och utbildningstillfällen. Detta kommer i sin tur att gynna både enskilda barn/ungdomar som söker hjälp och kunskapsutvecklingen kring hedersrelaterat förtryck och våld i stort.


 • Att skapa en webbaserad utbildning för yrkesverksamma, i första hand inom socialtjänst, som möter eller kan komma att möta ungdomar utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Därefter även yrkesverksamma inom t.ex. polis och vård.
 • Att bidra till kontinuerlig fortbildning för kommuner och enskilda yrkesverksamma, och ge kommuner möjlighet att ge ny personal rätt kunskap på området hedersrelaterat förtryck och våld där det idag finns luckor bl.a. på grund av hög personalomsättning
 • Att genom utbildning och fortbildning av yrkesverksamma ge ökad möjlighet för ungdomar att få adekvat stöd.
 • Att minst en gång per termin erbjuda kurs via webbverktyget, vid hög efterfrågan utökat till minst två gånger per termin.
 • Att erbjuda såväl grundläggande kunskap om problematiken som mer fördjupande utbildning, också utifrån specifika yrkesgruppers behov.
 • Att med hjälp av denna webbutbildning nå ut med till fler yrkesverksamma, än vad som är möjligt i dagsläget.
 • Att ge en mer kvalitativ, fördjupande och omfattande kompetensutveckling med möjlighet till praktisk tillämpning av kunskap samt återkoppling över en längre tidsperiod.
 • Att bidra till en högre utbildningsnivå kring hedersrelaterat förtryck och våld i Sverige, spridd till alla delar av landet för att komma ifrån en kunskapscentrering i storstäder.

När webbutbildningen är utformad och testad bedömer vi att fortsatt drift till stora delar kommer att kunna ske inom ramen för ordinarie verksamhet. Det kan efter projekttidens slut bli aktuellt med en viss avgift (självkostnadspris) för användare av webbtjänsten, för att bekosta den långsiktiga driften, underhåll och den arbetstid som krävs för att ge återkoppling till kursdeltagare. Det är troligt att vi på sikt kan trappa ned tillgången till personlig återkoppling, eftersom vi kommer att täcka in fler områden och frågor ju längre utbildningstjänsten finns (att utbildningen bistår med svar på de frågor som vi märker kommer upp från utbildningsdeltagarnas sida). Dock kommer en viss bemanning krävas även på sikt för att upprätthålla utbildningar av god kvalitet. Därav också att det efter projekttidens slut kommer att innebära en (begränsad) kostnad för dem som köper in utbildningen.

På Linnamottagningen träffar vi dagligen barn/ungdomar som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Vi får på så sätt en tydlig bild av deras behov och var bristerna finns i samhällets insatser. Det är detta som ligger till grund för de utbildningar vi idag erbjuder och den webbutbildning som ska tas fram inom ramen för projektet. Målgruppen ska finnas representerad i projektets referensgrupp samt vid innehållsmässig utformning av utbildningarna. Målgruppen yrkesverksamma kommer att finnas med genom att vi kör testperioder av webbaserade utbildningen med projektets pilotkommuner.

I utformning av webbutbildning sker samarbete med pilotkommuner (i första hand socialtjänst), forskare samt ungdomar i målgruppen. Vi samarbetar också med Swedish ICT (information and communication technologies), som bedriver forskning inom informations- och kommunikationsteknik. De tillhandahåller en nättjänst för undervisning helt eller delvis via webben.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Projektets tidstatus

100%

Projektet startade i februari 2015 och avslutades i februari 2018.

Kontakt

Ort
Stockholm

Liknande projekt

 • Ungdomar utbildar ungdomar

  Projektet syftar till att testa en metod för att ändra ungdomars inställningar och attityder till alkohol, narkotika och tobak. Detta görs genom…

 • Självbestämmande, inkludering och hälsa

  Projektet ska utveckla fritiden och den öppna fritidsverksamhetens möjligheter för ungdomar med intellektuella begåvningsnedsättningar samt…

 • ROOFY SAFETY - Brädsporternas Säkerhetsambassadörer

  Projektet ska öka säkerheten och medvetenheten om säkerhetsaspekter inom brädsporterna, i första hand skateboard och longboard.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.