Samtal för ett liv fritt från våld

Projektet drivs av: MÄN för jämnställdhet

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla en modell, som dels ökar pojkars och unga mäns stödsökande i relation till våld, dels skapar en metod för att samtala med denna grupp på nya sätt.

Projektet syftar till att utveckla en modell, som dels ökar pojkars och unga mäns stödsökande i relation till våld, dels skapar en metod för att samtala med denna grupp på nya sätt. Samtalsinsatserna riktas i första hand mot pojkar och unga män som själva utövat våld och i andra hand till dem med som både blivit utsatta och utövat våld. Modellen byggs upp genom en stödtrappa som kan slussa målgruppen från anonyma chatsamtal, via återkommande nätbaserade kuratorsamtal och vidare till möten på en samtalsmottagning. Vidare vill projektet även bygga och sprida kunskap om pojkars och unga mäns stödsökande och erfarenheter av våldsanvändande och våldsutsatthet till professionella och volontärer som arbetar runt målgruppen. Dessa kommer att erbjudas utbildningar och handledningsinsatser vilket ska ta fram genom bland annat ett språkanalysverktyg som är tänkt som ett stöd för verksamheter att göra en översyn av sitt språkbruk kring våld.

Efter projektets slut kommer modellen att implementeras som en nätbaserad stödtrappa via Killfrågor.se men även att användas i en mindre samtalsmottagning i MÄN:s egen regi och/eller i samverkan med andra aktörer.

Projektets tidstatus

72%

Projektet startade i september 2018 och avslutas i september 2021.

Projektets tidstatus

72%

Projektet startade i september 2018 och avslutas i september 2021.

Kontakt

E-post
Ort
Stockholm